Kovo 05 d., antradienis | 24

Javapjūtės rezultatai: gausus derlius ir nebloga kokybė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2020-09-18

® LŽŪKT nuotr.

Įprastu laiku prasidėjusi šiųmetė javapjūtė kai kuriuose ūkiuose baigėsi viena?dviem savaitėmis anksčiau nei įprastai ir truko gerokai trumpiau, lyginant su 2017 metais, kai derlius iš laukų buvo gabenamas iki rugsėjo pabaigos. Nors kai kuriose Lietuvos vietovėse žemdirbiai patyrė nuostolių dėl šalto pavasario, taip pat javus išguldė liūtys ar kruša, bet meteorologinės sąlygos javapjūtei buvo labai palankios. Žieminiai javai ir rapsai peržiemojo puikiai, tačiau kai kuriuose ūkiuose dėl sėjomainos neiššalo praeitų metų derliaus likučiai, todėl rapsuose nustatytas didesnis javų grūdų kaip priemaišų kiekis.

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) duomenimis, gautais planine tvarka tikrinant grūdus superkančių įmonių veiklą, šiemet supirkimui pristatyta daugiau kaip 20 proc. gausesnis javų grūdų ir rapsų derlius, todėl grūdus superkantys ūkio subjektai rugpjūčio pabaigoje turėjo pristabdyti grūdų priėmimą dėl sandėliavimo vietos stokos. Sprendžiant pagal Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (toliau – laboratorija) pristatytus mėginius, grūdų bei aliejingųjų sėklų kokybė, lyginant su 2019 metais, yra panaši.

Pagal gautą informaciją akivaizdu, kad tarp vežamų į grūdų supirkimo įmones javų vyrauja II?III kokybės klasės žieminiai ir vasariniai kviečiai. Aiškesnis vaizdas susidaro gavus mėginių kritimo skaičiaus, hektolitro masės ir priemaišų kiekio duomenis, kurie šiais metais yra ypač svarbūs. Tiesa, javų kokybė skirtinguose Lietuvos regionuose skiriasi: dalis derliaus atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus, o dalis grūdų partijų dėl per mažos hektolitro masės (smulkūs grūdai), nepakankamo sukaupto baltymų kiekio ar per žemo šlapiojo glitimo kiekio yra priskiriami III ir net IV kokybės klasėms.

Javapjūtės pradžioje kai kuriuose ūkiuose buvo nukulti labai smulkūs miežiai. Laboratorija ištyrė mėginį, kuriame gauta net per 70 proc. smulkių, nesubrendusių miežių grūdų, išbyrėjusių per 2,2x20 mm pailgų akučių sietą.

Remiantis duomenimis, sukauptais Augalininkystės tarnybos administruojamame grūdų analizatorių tinkle, liepos–rugpjūčio mėnesiais ūkio subjektų laboratorijose tirtų grūdų kokybės rodikliai.

Tenka pažymėti, kad net tame pačiame Lietuvos regione derliaus kokybė yra labai nevienalytė. Pvz., šlapiojo glitimo kiekis kviečiuose vidurio Lietuvos rajonuose svyruoja nuo 14,2 iki 35,3 % (I kokybės klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 28 %, II klasei – 23 %, o III klasei – 19 %), o baltymų kiekis – nuo itin mažo 8,5 % iki 18,0 % (I kokybės klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 13 %, II klasei – 11,5 %, o III klasei – 10,5 %).

Be to, rugpjūtį supirkti rapsai, lyginant su liepos mėnesiu, buvo sausesni: liepą rapsų drėgmės kiekis svyravo nuo 5,2 iki 20,0 %, tuo tarpu rugpjūtį buvo 5,0–15,1 % (I kokybės klasės rapsams reikalaujama ne daugiau kaip 15 %, o II klasės – ne daugiau kaip 22 %).

Iki rugsėjo pradžios laboratorija sulaukė tiek pat (apie 50 vnt.) šio derliaus arbitražinių grūdų mėginių, kiek ir per praėjusius visus metus: iš jų 48 % kviečių, 36 % rapsų, 12 % žirnių, po 2 % miežių ir rugių. Grūdų augintojus dažniausiai nuvilia kviečių priemaišų kiekiai, glitimo kiekis, kritimo skaičius, drėgmės kiekis; žirnių ? priemaišų kiekiai; rapsų ? priemaišų kiekiai, drėgmės kiekis, kvapas. Pagal supirkimo standarto reikalavimus I klasės kviečiams turėtų būti:

  • kviečių glitimo kiekis – ne mažesnis kaip 28,0 %, o atliekant tyrimus nustatyta nuo 21,1 iki 30,3 %;
  • kviečių baltymų kiekis – ne mažesnis kaip 13,0 %, o atliekant tyrimus nustatyta nuo 11,1 iki 14,1 %;
  • kviečių kritimo skaičius – ne mažesnis kaip 220 s, o atliekant tyrimus nustatyta nuo 214 iki 367 s.

Rapsų sėklų kokybė šiemet ne tokia prasta kaip manyta. Aliejaus kiekis superkamuose rapsuose svyruoja nuo 35,3 iki 51,0 %. Ūkininkai nusimena, kai aliejaus kiekis nesiekia 40 %, nes tokio kiekio reikia I kokybės klasės rapsams. II kokybės klasei turi būti ne mažiau kaip 38 % aliejaus. Tiriant žieminių rapsų, užaugintų Augalininkystės tarnybos veislių tyrimo skyriuose, mėginius pastebima, kad aliejaus rapsai tikrai sukaupė šiek tiek daugiau: 2019 metais jo kiekis daugeliu atveju svyravo tarp 43–46 %, o šiemet dažniausiai randama nuo 45 iki 50 %. Tai labai geras rapsų kokybės rodiklis, nes jis atitinka I kokybės klasės (daugiau nei 40 %) reikalavimus.

Augalininkystės tarnyba sulaukia grūdų augintojų skundų dėl to, kad grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijos vengia pateikti grūdų mėginius grūdų pardavėjams, todėl dar kartą primena, kad kilus nesutarimui tarp grūdų pardavėjo ir supirkėjo, grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijos privalo tinkamai paimti ir suformuoti grūdų arbitražinius mėginius bei užpildyti, abiejų šalių parašais patvirtinti Grūdų ėmimo aktą ar kitą grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentą (toliau – Grūdų ėmimo dokumentas) vadovaujantis Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (arba) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas (pvz., vairuotojas), atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, turėtų asmeniškai dalyvauti grūdų mėginio ėmime. Mėginio ėmimas iš transporto priemonės turi būti atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333:2010 su pataisa LST EN ISO 24333:2010/AC:2010 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas“, LST EN ISO 21294:2017 „Aliejingosios sėklos. Rankinis arba automatinis nutrūkstamasis mėginių ėmimas (ISO 21294:2017)“,Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo reikalavimais bei grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse numatytomis sąlygomis.

Grūdų ėminio ėmimo akte ar kitame grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumente turėtų būti pateikiama informacija (paryškinta būtina informacija):

• grūdų ėminio ėmimo akto data ir numeris;

• grūdų pardavėjas;

• ėminio ėmimo vieta (grūdus superkančio ūkio subjekto pavadinimas, filialas, adresas);

• ėminio ėmimo data;

• grūdų rūšis;

• partijos svoris;

• transporto priemonės (-ių) (ir priekabos) duomenys;

• vairuotojo vardas, pavardė;

• ėmimo būdas (rankinis ar automatinis);

• ėmimo metodas (LST EN ISO 24333:2010 su LST EN ISO 24333:2010/AC:2010 arba LST EN ISO 21294:2017, arba LR žemės ūkio ministro 1999-06-01 įsakymas Nr. 239);

• ėminio (-ių) suformavimo data;

• suformuotų ėminių skaičius;

• ėminio (-ių) plombos (-ų) numeris (-iai);

• grūdų ėminio ėmimo akto egzempliorių skaičius;

• pardavėją ir supirkėją atstovavusių ir dalyvavusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai;

• nesutarimo priežastis – dėl kokio grūdų kokybės rodiklio (-ių) priskirta blogesnei kokybės klasei, nurodant kokybės tyrimo (-ų) metodą (-us);

• kita tyrimams svarbi informacija, nurodyta sutartyje ir kt.

Augalininkystės tarnyba, gavusi Grūdų ėmimo dokumentus, pateiktus kartu su kontroliniais grūdų mėginiais, pastebi, kad daugeliu atvejų trūksta ar klaidingai nurodyta tam tikra paryškinta būtina informacija: ėmimo būdas, ėmimo metodas, nesutariamo kokybės rodiklio tyrimo metodas, netikslūs plombų numeriai, nėra grūdų pardavėjų ar juos atstovavusių asmenų parašų dokumentuose, dokumentai nenumeruoti arba numeriai kartojasi ir kt.

Primename, kad grūdų pardavėjas ar supirkėjas per parą, laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0:00 val., gali suformuoti grūdų mėginį iš grūdus superkančio ūkio subjekto laboratorijoje saugomo grūdų mėginio. Arbitražiniai grūdų mėginiai pristatomi laboratorijai adresu Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 237 5571.

Tik grūdų augintojai arbitražinius mėginius su Grūdų ėmimo dokumentais gali atvežti asmeniškai į artimiausią Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių arba pristatyti juos asmeniškai arba paštu išsiųsti laboratorijai. Siunčiant grūdų ėminį paštu, būtina pridėti Prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir, pirmą kartą kreipiantis į laboratoriją, du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Laboratorijos grūdų kokybės tyrimai yra mokami.

Ūkio subjektai, apmokėję užsakytus kokybės tyrimus ir gavę Laboratorijos išduotą Kokybės tyrimų protokolą, gali palyginti tyrimų rezultatus su kitų grūdus superkančių laboratorijų rezultatais ir spręsti nesutarimus derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Augalininkystės tarnyba grūdų augintojams ir supirkėjams linki abipusio sutarimo, malonaus bendradarbiavimo ir palankių meteorologinių sąlygų kuliant pupas ir grikius bei gausaus ir kokybiško jų derliaus.