Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Ką svarbu žinoti augalų apsaugos produktų naudotojams

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-04-16

© LŽŪKT nuotr.

Augalų apsaugos produktai (AAP) yra neatsiejamas žemės ūkio palydovas. Augalų apsaugos produktai padeda ne tik naikinti piktžoles, bet ir apsaugoti augalus nuo kenksmingų organizmų ar ligų, tačiau netinkamas jų naudojimas gali pakenkti žmogui ir aplinkai, užteršti auginamą augalinę produkciją, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį. Atsižvelgiant į AAP keliamą riziką, AAP naudojimas Europos Sąjungoje, tuo pačiu ir Lietuvoje, yra griežtai reglamentuotas. Norime atkreipti jūsų dėmesį ir dar kartą priminti pagrindinius su AAP susijusius reikalavimus, kurių būtina paisyti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Svarbu žinoti, kad:

• Privaloma naudoti tik Lietuvoje registruotus AAP, kuriuos platinti gali tik leidimus turintys tiekėjai. Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje adresu www.vatzum.lt pateikiami Lietuvoje registruotų AAP sąrašai bei registruotų produktų etiketės. Šioje svetainėje galima rasti ir leidimus platinti AAP turinčių ūkio subjektų sąrašą.

• Būtina griežtai laikytis AAP etiketėse nurodytų reikalavimų. Ypač svarbu nepadidinti nustatytų AAP normų, apdoroti augalus tik rekomenduojamu augimo tarpsniu, neviršyti nurodyto maksimalaus apdorojimų skaičiaus bei laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo, atkreipti dėmesį į nurodytą privalomą atstumą iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių, kad naudojamų produktų neleistinų likučių neliktų užaugintoje produkcijoje, dirvožemyje ar vandenyje.

• Informuoti apie planus purkšti profesionaliam naudojimui skirtais AAP žydinčius augalus (ne tik pasėlius, bet ir laukus, kuriuose gausu žydinčių piktžolių) ar sėti neonikotinaidais beicuotas vasarinių rapsų ir cukrinių runkelių sėklas. Dvi dienas iki šių planuojamų darbų privaloma pateikti reikiamus duomenis Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Tokiu būdu užtikrinama, kad informacija pasieks bičių laikytojus, turinčius užregistruotus bitynus 2,5 km atstumu nuo purškiamų AAP ar apsėjamų neonikotinaidais beicuotų rapsų sėklą plotų.

• Reikia nepamiršti, kad žydinčius augalus apdoroti AAP galima tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, išskyrus numatytus išimtinus atvejus, kuriuos VATŽŪM skelbia savo svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/.

• Privaloma žemės sklypus ar kitas teritorijas apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta naudojamų AAP patekimo už apdorojamo ploto ribų.

• Purškimo darbai turi būti atliekami tik su patikrintais purkštuvais, t. y. purkštuvai privalo turėti galiojantį purkštuvo pažymėjimą. Tik techniškai tvarkingu ir tinkamai naudojamu purkštuvu AAP bus paskleisti tolygiai ir tiksliai, o augalai bus efektyviai apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų.

• Prieš atliekant šiuos darbus būtina atkreipti dėmesį į vėjo greitį ir kryptį – idealu, kai vėjo greitis yra iki 3 m/s ir jis pučia į priešingą pusę nuo gyvenamųjų teritorijų, sodybų, gretimų laukų ir pan.

• Profesionaliųjų AAP naudotojai privalo pildyti nustatytos formos Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, į kurį duomenys turi būti įrašomi ne vėliau kaip per 24 val. po kiekvieno purškimo. AAP naudojimo apskaitos žurnalus bei AAP įsigijimo dokumentus naudotojai turi saugoti trejus metus.

• Patalpos, kuriose saugomi AAP, turi būti užrakintos ir paženklintos įspėjamaisiais ženklais, jose turi būti talpyklos su natūraliais su ar sintetiniais sorbentais išsibarsčiusių AAP taršai riboti.