Birželio 07 d., trečiadienis | 23

Ką svarbu žinoti tręšiamųjų produktų tiekėjams ir platintojams

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2022-03-23

© LŽŪKT nuotr.
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos primena, ką svarbu žinoti tręšiamųjų produktų tiekėjams ir platintojams.

Primename, kad siekiant užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę bei apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, ypač svarbu, kad į Lietuvos Respubliką būtų įvežami ir platinami bei naudojami tik kokybiški, efektyvūs ir saugūs tręšiamieji produktai. Čia didelė atsakomybė tenka tręšiamųjų produktų tiekėjams bei platintojams, todėl svarbu žinoti esminius reikalavimus.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Kokius TP leidžiama tiekti Lietuvos rinkai

Lietuvos Respublikos rinkai leidžiama pateikti (tręšiamojo produkto teikimas rinkai pirmą kartą) ir tiekti (tręšiamojo produkto, skirto platinti, vartoti ar naudoti rinkoje, tiekimas vykdant ekonominę veiklą už atlygį arba be jo) tik tuos tręšiamuosius produktus, kurie yra įtraukti į Identifikavimo sąrašą (t. y., tręšiamieji produktai gali būti priskirti prie vieno iš identifikavimo sąraše nurodytų bendrinių pavadinimų ir atitinka specialiuosius saugos ir kokybės reikalavimus) arba EB trąšas, kurios įrašytos į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (toliau – 2003/2003 Reglamentas) I priedą (pažymėtas „EB TRĄŠOS“ arba CE žymeniu).

Primename, kad šis reikalavimas įtvirtintas 2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme (toliau – Įstatymas). Įstatyme nustatyti pagrindiniai rinkai pateikiamiems ir tiekiamiems tręšiamiesiems produktams keliami reikalavimai, ekonominės veiklos vykdytojų, tręšiamųjų produktų naudotojų pareigos, rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš jo reikalavimai, rinkos priežiūros tvarka ir atsakomybė už Įstatymo pažeidimus. Įstatymas rinkai pateikiamiems ir tiekiamiems tręšiamiesiems produktams taikomas tiek, kiek šių produktų nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai.

Jei TP nėra pažymėtos „EB trąšomis“

Tręšiamieji produktai, kurie nėra pažymėti „EB TRĄŠOS“ žymeniu, rinkai gali būti pateikiami ir tiekiami, kai jie atitinka visas šias sąlygas:

1. Yra įtraukti į Identifikavimo sąrašą. Kai tręšiamasis produktas nėra įtrauktas į Identifikavimo sąrašą, tuomet ekonominės veiklos vykdytojas, jei nori tiekti rinkai šį produktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (Augalininkystės tarnybai) gali pateikti prašymą įtraukti tręšiamąjį produktą į Identifikavimo sąrašą ir šio tręšiamojo produkto atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Identifikavimo sąraše nurodytoms tręšiamųjų produktų funkcinėms kategorijoms yra nustatyti bendrieji kokybės ir saugos reikalavimai (minimalūs maistinių medžiagų kiekiai ir leistinų teršalų kiekiai), o konkrečiam tręšiamajam produktui nustatyti specialieji kokybės ir saugos reikalavimai, gamybos metodas, žaliavos ir pagrindinės sudedamosios dalys. Pabrėžiame, kad Identifikavimo sąrašas nėra konkrečių komercinių pavadinimų tręšiamųjų produktų sąrašas ar registras, kaip daugelyje kitų Europos Sąjungos valstybių. Todėl, prieš pateikiant tręšiamąjį produktą į Lietuvos Respublikos rinką reikia įsitikinti ar konkretus tręšiamasis produktas yra įtrauktas į Identifikavimo sąrašą ir ar atitinka specialiuosius saugos ir kokybės reikalavimus.

2. Supakuoti ir paženklinti pagal Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-547 „Dėl Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, informacija valstybine kalba turi būti pateikta tręšiamojo produkto lydimajame dokumente. Taip pat tręšiamieji produktai, atitinkantys 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, nustatytus pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijus, papildomai klasifikuojami, pakuojami ir ženklinami Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatyta tvarka.

3. Tiekiami rinkai su gamintojo parengtais techniniais dokumentais:

a) saugos duomenų lapais (lietuvių kalba). Saugos duomenų lapų pateikti nebūtina, jei cheminės medžiagos ar mišiniai yra tiekiami į rinką neprofesionaliam naudojimui ir pavojingos medžiagos ar parduodami plačiajai visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti, nebent tokio saugos duomenų lapo prašo tolesnis naudotojas ar platintojas. Profesionaliam naudojimui skirtos cheminės medžiagos ar mišiniai tiekiami į rinką kartu su saugos duomenų lapais išskyrus atvejus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnyje.

b) naudojimo instrukcijomis (lietuvių kalba). Ši informacija gali būti pateikta tręšiamojo produkto etiketėje arba tręšiamojo produkto lydimajame dokumente.

c) tręšiamojo produkto akredituotos laboratorijos cheminės sudėties tyrimo protokolais, ne senesniais kaip 6 mėnesiai, kuriuose nurodytos pagrindinės ir antrinės augalams tręšti skirtos maisto medžiagos, vandenyje tirpios medžiagos, kenksmingos priemaišos, mikroorganizmai.

Reikalavimai amonio nitrato trąšoms

Atkreipiame dėmesį, kad didelį azoto kiekį (N (azotas) > 28 proc.) turinčios amonio nitrato trąšos pateikiamos Lietuvos Respublikos rinkai ir vežamos tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją prieš tai atlikus atsparumo detonacijai bandymą, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 reikalavimais. Šis bandymas turi būti atliktas valstybių narių patvirtintose laboratorijose, kurių sąrašas skelbiamas Europos Komisijos oficialiajame leidinyje. Atsparumo detonacijai bandymas turi būti atliktas konkrečiai partijai ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki didelį azoto kiekį turinčių amonio nitrato trąšų pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai. Atkreipiame dėmesį, kad laboratorijos išduotas, galiojantis ir kas 3 mėnesius atnaujinamas atsparumo detonacijai sertifikatas privalo lydėti didelį azoto kiekį (N (azotas) > 28 proc.) turinčias amonio nitrato trąšas, visoje teikimo rinkai grandinėje. Pažymime, kad laboratorijos išduotas didelį azoto kiekį turinčių amonio nitrato trąšų partijos atsparumo detonacijai sertifikatas ir bandymo rezultatai įgaliotajai institucijai turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, kai trąšos pateikiamos rinkai, t. y. iki kol trąšos pasieks Lietuvos Respublikos sieną. Šias trąšas leidžiama pateikti ir tiekti galutiniam naudotojui tik supakuotas.

Taip pat primename, kad yra draudžiama pateikti ir tiekti rinkai amonio karbonato trąšas.

Europos Bendrijos trąšoms Įstatymas netaikomas, išskyrus rinkos priežiūros, naudojimo nuostatas ir nuostatas dėl atsakomybės taikymo. „EB TRĄŠOS“ žymeniu pažymėtoms trąšoms taikomi 2003/2003 Reglamento reikalavimai. Vadovaujantis 2003/2003 Reglamento 4 straipsniu, EB trąšų gamintojas turi būti įsisteigęs Bendrijoje ir turi būti atsakingas už EB trąšų atitiktį. Jeigu gamintojas arba platintojas, pateikiantis ir tiekiantis tręšiamąjį produktą savo vardu, nėra įsisteigęs ES, jo tręšiamieji produktai negali būti žymimi „EB TRĄŠOS“ arba CE/EC ženklu. Tokiems tręšiamiesiems produktams yra taikomi Įstatymo reikalavimai.

Tręšiamųjų produktų platintojai turi užtikrinti, kad laikymo ir vežimo sąlygos pagal gamintojų rekomendacijas nekiltų pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nepakenktų tręšiamųjų produktų sudėties atitikčiai.

Neatitinkantiems šio įstatymo ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 reikalavimų tręšiamiesiems produktams skiriamos Įstatyme numatytos baudos.

TP reglamentavimo pokyčiai

Taip pat primename, jog nuo 2022 m. liepos 16 d. įsigalioja 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1009, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003. Reglamente nustatyta, jog gamintojas prieš pateikdamas ES tręšiamuosius produktus rinkai, atlieka atitikties vertinimo procedūrą. Atitikties vertinimo procedūrą atliekančių laboratorijų sąrašą skelbia Europos Komisija.

Europos Komisija, įgyvendindama 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009, 4 straipsnio 3 dalį, paskelbė gairių gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip vizualiai turi atrodyti ES tręšiamųjų produktų etiketė, ir šių etikečių pavyzdžiai.

Trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės, kurios gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje

Pabrėžiame, jog trąšoms ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonėms, kurios gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje, netaikomos Įstatymo nuostatos. Jos gali būti pateikiamos ir tiekiamos, kai jos atitinka šias sąlygas:

  • trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės atitinka reglamento (ES) Nr. 2018/848 ir reglamento (ES) Nr. 2021/1165 reikalavimus;
  • ūkio subjektas yra gavęs Augalininkystės tarnybos išduotą trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir informacija apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbta interneto svetainėje. Išskyrus, jei trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė yra tirštasis mėšlas, pusiau skystasis mėšlas, skystasis mėšlas arba srutos, kompostas.

arba

  • ūkio subjektas yra gavęs kitos ES valstybės įstaigos, atsakingos už leidimo išdavimą naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ekologinėje gamyboje, išduotą patvirtinimą (sertifikatas, leidimas arba kitoks oficialus patvirtinimo dokumentas), kuris kartu su vertimu į lietuvių kalbą ir etikete taip pat yra paskelbtas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Kad ekologiniuose ūkiuose būtų naudojamos tik ekologinėje gamyboje leistinos naudoti trąšos ir dirvožemio gerinimo priemonės, pagal kompetenciją prižiūri VšĮ „Ekoagros“.

Teisės aktus, kuriuose nustatyti tręšiamųjų produktų ir trąšų ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonių, kurios gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje, pateikimo ir tiekimo rinkai reikalavimai, galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.