Balandžio 23 d., antradienis | 24

Kiek sėklinių pasėlių įvertinta šiemet?

2023-11-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Augalininkystės tarnyba atliko sėklinių pasėlių vertinimą (aprobavimą) pagal 2023 metais atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų pateiktus prašymus aprobuoti sėklinius pasėlius. Kokie rezultatai?

Buvo siekiama įvertinti ir nustatyti, ar sėkliniuose pasėliuose nebuvo daugiau nei leidžiama kitų veislių ar rūšių augalų, taip pat – tuščiųjų avižų. Sėklinių pasėlių vertinimo (aprobavimo) metu įvertinti ir kiti sėkliniams pasėliams keliami reikalavimai.

Iš viso buvo įvertinta (aprobuota) 44 539,25 ha įvairių žemės ūkio augalų rūšių sėklinių pasėlių. Sėklinių bulvių pasėlių įvertinta (aprobuota) – 157,7 ha. Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų, kurie prašyme aprobuoti sėklinį pasėlį buvo nurodę „ekologinis pasėlis“, tokių pasėlių aprobuota – 16 924,31 ha.

Daugiausiai 2023 m. aprobuota pašarinių augalų – 54 proc. nuo viso aprobuoto ploto, javų – 38 proc, aliejinių ir pluoštinių augalų – 4 proc. bei grikių – 4 proc.

Iš pašarinių augalų grupės didžiausi plotai, kuriuos teko vertinti buvo pupinių (ankštinių žolių). Įvertintų raudonųjų dobilų plotas buvo 5358,43 ha. Iš viso aprobuota 15 raudonųjų dobilų veislių, iš jų didžiausi plotai buvo Bonus (2376 ha), Arimaičiai (693,3 ha), Vytis (499,68 ha) veislių. Sėjamųjų žirnių iš viso aprobuotos 23 veislės, kurios augo 3348,64 ha plote. Iš visų veislių didžiausius plotus užėmė Eso (575,38 ha), Ingrid (546 ha) ir Respect (371,87 ha).

Iš javų grupės buvo vertinti (aprobuoti) 9756,02 ha žieminių paprastųjų kviečių sėkliniai pasėliai. Tai sudaro 58 proc. nuo visų aprobuotų šios grupės augalų rūšių. Pastebime, kad kasmet dauginama vis daugiau žieminių paprastųjų kviečių veislių. Šiais metais daugintos net 45 veislės. Palyginti su visomis aprobuotomis šiais metais augalų rūšimis žieminių paprastųjų kviečių veislių buvo aprobuota daugiausiai. Didžiausius aprobuotus plotus užėmė Etana (1397,28 ha), Skagen (1026,29 ha), Euforia (951,18 ha) veislės.

Aprobuotos aliejinių ir pluoštinių augalų grupei priklausančios augalų rūšys: paprastieji kmynai – veislės Gintaras aprobuotas plotas264,38 ha, 7 baltųjų garstyčių veislės, iš viso aprobuoti 853,41 ha, sėjamieji linai – veislės Batsman, Bliss, Kaolin, Rasa, – jų bendras aprobuotas plotas – 444,66 ha, sėjamosios kanapės – veislės CFX-2, CRS-1 ir Henola, – iš viso aprobuota 140,04 ha.

2023 metais sėklinių pasėlių iš viso buvo išbrokuoti 837,33 ha (1,87 proc. nuo visų aprobuotų sėklinių pasėlių), daugiausiai iš jų – dėl reto (išnykusio) pasėlio ir piktžolėtumo išbrokuoti 449,41 ha, dėl tuščiųjų avižų – 292,61 ha, dėl apsauginio atstumo nesilaikymo – 31,75 ha, dėl netinkamo priešsėlio – 27,08 ha, dėl pasėliuose pridygusių kitų augalų – 11,41 ha. 25,07 ha pasėlių teko išbrokuoti dėl to, kad ūkio subjektas neturėjo sėklos kokybę patvirtinančių dokumentų.

Šių metų sėklinius pasėlius vertino (aprobavo) 35 aprobuotojai, iš jų 30 oficialūs (iš 43 patvirtintų) ir 5 (iš 6 patvirtintų) įgaliotieji aprobuotojai. Įgaliotieji aprobuotojai pradėjo vertinti (aprobuoti) sėklinius pasėlius nuo 2020 metų. Šiais metais buvo patvirtinti trijų ūkio subjektų dar 5 nauji įgaliotieji aprobuotojai, kurie iš viso aprobavo 4834,81 ha.

Augalininkystės tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad sėklinių pasėlių plotai didėja, rekomenduoja ir kitiems atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams patvirtinti įgaliotuosius aprobuotojus, kurie aprobuotų jų vardu auginamus sėklinius pasėlius. Kaip tapti įgaliotuoju aprobuotojumi galima sužinoti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje skilties „DUK klausimas-atsakymas“ nuorodoje Įgaliotojo aprobuotojo patvirtinimas.

Atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams, kurie patys ar pagal sudarytas dauginimo sutartis daugins tam tikros augalo rūšies veislės dauginamąją medžiagą, privalės laikytis reikalavimų, susijusių su sėklos dauginimu. Vienas jų yra licencinė sutartis dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga ir kuri turi būti užregistruota Augalininkystės tarnyboje. Dokumentai dėl licencinių sutarčių registravimo pateikiami ir licencinės sutartys registruojamos nustatyta tvarka.

Aprobuotojas prieš aprobavimą patikrina, ar licencinė sutartis (jei veislei taikoma teisinė apsauga) užregistruota Augalininkystės tarnybos licencinių sutarčių registravimo žurnale. Jei licencinė sutartis neužregistruota Licencinių sutarčių registravimo žurnale, aprobuotojas aprobavimo akto pastaboje nurodo, kad šios veislės sėkla bus sertifikuojama tik tuo atveju, kai licencinė sutartis bus užregistruotaAugalininkystės tarnybos Licencinių sutarčių registravimo žurnale.

Pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos informaciją