Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Naujos taisyklės – efektyvesnė augalų apsaugos produktų naudojimo priežiūra

LŽŪKT informacija
2018-04-12

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Įsigaliojus naujoms Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėms, aiškiau ir detaliau reglamentuoti su augalų apsaugos produktais (AAP) susijusios veiklos reikalavimai verslo subjektams ir privatiems asmenims. Taip pat suteikti nauji efektyvesnės ūkio subjektų veiklos priežiūros įgaliojimai kontrolę vykdančiai Valstybinei augalininkystės tarnybai. Įtvirtinta nauja nuostata, leidžianti imti augalų ar jų dalių bei dirvožemio ėminius AAP veiklių medžiagų liekanoms juose nustatyti, kai kyla įtarimas, kad AAP buvo panaudoti netinkamai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pakeitimai susiję su siekiu užtikrinti sveiką augalinę produkciją ir saugią aplinką, atsiranda galimybė imti mėginius objektyviai ir tiksliai nustatyti, ar naudoti augalų apsaugos produktai, ar tai daryta laikantis reikalavimų. Tokie tyrimai ypač aktualūs, kur apskritai neleistinas AAP naudojimas (pavyzdžiui, grikiuose), kai kyla įtarimas dėl piktnaudžiavimo glifosato veikliosios medžiagos turinčių herbicidų ar kitų AAP naudojimo. Akcentuojama, kad visi šie pakeitimai suteiks specialistams daugiau galimybių efektyvesnei AAP priežiūrai ir užtikrins dar geresnę maisto, pašarų ir aplinkos saugą. Nustačius naudojimo taisyklių pažeidimo faktą, AAP naudotojui teks sumokėti ne tik baudą, bet ir už laboratorijoje atliktus tyrimus. Naujos taisyklės taip pat padės užkirsti kelią nesaugių neregistruotų ar falsifikuotų AAP platinimui ar naudojimui, nes numatyta galimybė imti ir AAP ėminius kokybinės ir kiekybinės sudėties tyrimams.

Mažėja administracinė našta

Naujoje tvarkoje taip pat atsirado nuostatų, kurios mažina administracinę naštą verslui. Supaprastinta profesionaliajam naudojimui skirtų AAP naudojimo žurnalo forma – vietoj buvusių 16 grafų reiks pildyti tik 5 grafas. AAP pardavėjams reikės pildyti mažiau dokumentų – visiškai atsisakyta AAP pardavimo žurnalo, kurį iki šiol privalu buvo tvarkyti AAP pardavėjams, taip pat nebereikia teikti AAP pardavimo duomenų, kurie anksčiau buvo teikiami Augalininkystės tarnybai kas ketvirtį. Nebeliko ir reikalavimo verslo subjektams per penkias dienas teikti informaciją Augalininkystės tarnybai apie iš Europos Sąjungos valstybių narių įvežamus AAP. Taip pat nuo šiol AAP platintojams suteikta galimybė pratęsti pasibaigusio galiojimo termino AAP pardavimą, jei tokių AAP turėtojai Augalininkystės tarnybai pateiks prašymą dėl pasibaigusio galiojimo AAP ėminių paėmimo jų kokybinės ir kiekybinės sudėties vertinimui. Jeigu atlikus tyrimus bus nustatoma, kad pasibaigusio galiojimo termino AAP kokybinė ar kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvoje registruoto AAP sudėtį, bus priimamas sprendimas dėl tokio AAP tiekimo rinkai Lietuvos Respublikoje pratęsimo dar 12 mėnesių nuo tyrimo atlikimo datos.

Dėl AAP naudojimo žurnalo ir kitų ūkininkams privalomų žurnalų pildymo galima kreiptis į LŽŪKT rajonų biuruose dirbančius konsultantus.

Parengta pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos informaciją