Balandžio 17 d., trečiadienis | 24

Nekartokite tręšiamųjų produktų naudojimo ir tiekimo rinkai pažeidimų

2023-12-06

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atkreipia dėmesį, kad naudojant ar tiekiant rinkai tręšiamuosius produktus (TP) yra svarbu laikytis teisės aktuose nurodytų reikalavimų. Kasmet patikrinama 750 ūkio subjektų naudojančių bei tiekiančių rinkai TP. Atkreipiame dėmesį į dažniausiai pasikartojančius pažeidimus.

Dažniausiai fiksuoti TP naudojimo pažeidimai:

  • tręšiamieji produktai sandėliuojami ne pagal reikalavimus;
  • nepildomas Tręšiamųjų produktų naudojimo apskaitos žurnalas arba jis yra nesaugomas žemės ūkio veiklos subjekto buveinėje ar gyvenamojoje vietoje;
  • tręšiamieji produktai sandėliuojami vienoje patalpoje kartu su augalų apsaugos produktais.

Dažniausiai fiksuoti TP tiekimo rinkai pažeidimai:

  • etiketėse nenurodomi visi privalomi rekvizitai;
  • nepateikiami akredituotos laboratorijos tyrimų protokolai arba juose pateikti ne visi privalomi tiriamųjų rodikliai;
  • saugos duomenų lapai (SDL) nepateikiami, pateikiami ne lietuvių kalba arba neatnaujinti pagal paskutinius teisės aktų pakeitimus.

Tręšiamieji produktai turi būti sandėliuojami ant padėklų atskirai nuo augalų apsaugos produktų (AAP), vietoje, apsaugotoje nuo saulės spindulių ir lietaus poveikio. Žemės ūkio veiklos subjektai turi pildyti TP naudojimo apskaitos žurnalą ir , Augalininkystės tarnybos specialistams pareikalavus, jį pateikti.

Tiekiant TP rinkai yra svarbu, kad etiketėse būtų nurodomi reikiami rekvizitai, akredituotose laboratorijose atlikti visi privalomųjų rodiklių tyrimai, o SDL parengti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 ir Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais.

Primename, kad TP naudojimo reikalavimainustatyti Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

TP tiekimo rinkai reikalavimai pateikti Tręšiamųjų produktų įstatyme bei 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1009, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktųtiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Besidomintiems tvariu ir efektyviu ūkininkavimu – virtualus padėjėjas