Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Pasėlių ir augalų draudimui – kompensacijos

2024-02-26

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d. bus priimamos paraiškos pasėlių ir augalų draudimo nuo sausrosįmokų daliai kompensuoti (2024 m. vegetacinis laikotarpis). Paraiškos priimamos savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Parama teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos kompensacija“. Šiam paraiškų priėmimo laikotarpiui skirta daugiau kaip 2,271 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla

Pagal veiklos sritį remiamas ūkininkas (fizinis arba juridinis asmuo), bet kurioje pasirinktoje draudimo įmonėje nuo sausros (sausra augalų vegetacijos laikotarpiu pagal Aplinkos ministro įsakymą) rizikos apdraudęs remiamus Lietuvos Respublikos teritorijoje auginamus pasėlius ir (arba) augalus, už kurių auginimą Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatyta tvarka mokamos tiesioginės išmokos, kompensuojant dalį ūkininko sumokėtos draudimo įmokos sumos.

Galimi pareiškėjai

Paramą gali gauti ūkininkas (fizinis arba juridinis asmuo), užsiimantis žemės ūkio veikla, kuri atitinka aktyvaus ūkininko reikalavimus, bei savo vardu įregistravęs valdą.

Pareiškėjui negali būti iškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė ar veikla negali būti likviduojama.

Paramos dydis ir intensyvumas

Pagal intervencinę priemonę parama teikiama už draudimo sutarties įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius bei einamaisiais metais deklaruotus pasėlius ir (arba) augalus.

Paramos suma apskaičiuojama pagal didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis ir draudžiamas rizikas.

Paramas intensyvumas – iki 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos.

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą

Pareiškėjas, prieš patirdamas draudimo įmokų išlaidas, gali teikti vieną paramos paraišką pagal vieną draudimo objektą (pasėlių, augalų plotą ir (arba) riziką) vienam augalų vegetacijos laikotarpiui, laikydamasis nustatytų terminų: nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki birželio 30 d.

Jis laikomas tinkamu gauti paramą, jeigu yra apdraudęs augalus ir (arba) pasėlius pagal tinkamą gauti paramą draudimo sutartį.

Draudimo sutartis laikoma tinkama, jeigu pagal ją numatyta padengti nuostolius, kai dėl sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės produkcijos. Draudimo sutartyje turi būti nurodyta:

 • draudimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip vienas augalų ir (arba) pasėlių vegetacijos laikotarpis;
 • draudžiamos kompensuojamos rizikos – sausros stichiniai meteorologiniai reiškiniai, kurie laikomi įvykusiais, jei atitinka Aplinkos ministro įsakyme nustatytus rodiklius ir yra užfiksuoti vadovaujantis Žemės ūkio ministro patvirtinta tvarka;
 • kiekvieno apdrausto pasėlio ir (arba) augalo rūšies pagal draudžiamą riziką plotas (ha), draudimo suma (Eur), draudimo įmoka (Eur);
 • kiekvienos apdrausto pasėlio ir (arba) augalo rūšies 20 proc. vidutinė metinė produkcija paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu;
 • kiekvienos apdrausto pasėlio ir (arba) augalo rūšies 20 proc. vidutinės metinės produkcijos, apskaičiuotos remiantis tos savivaldybės, kurioje yra registruota pareiškėjo valda, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą produkcijos rūšies derlingumą (t/ha) paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės;
 • pareiškėjo įsipareigojimas imtis būtinų rizikos prevencijos priemonių.

Pažymėtina, kad nuo praėjusių metų, supaprastinus tvarką, nebereikalaujama vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų. Parama išmokama atsižvelgiant į nustatytus įkainius.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra:

 • patirtos ne anksčiau kaip kitą dieną nuo paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos;
 • faktiškai patirtos ir pagrįstos dokumentais;
 • patirtos atsiskaitant su draudimo įmonėmis per finansų įstaigas;
 • patirtos draudimo paslaugą įsigijus iš pripažintų tinkamų teikti pasėlių ir (arba) augalų draudimo paslaugas draudimo įmonių ar kitų Ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonių filialų, turinčių teisę vykdyti turto draudimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą.

Pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjųįsipareigojimai

 • Draudimo sutartyje nurodytas pasėlių ir (arba) augalų plotas pagal augalų rūšis negali būti didesnis už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose nurodytą plotą.
 • Apdraudus didesnį pagal augalų rūšis plotą negu deklaruotas plotas, pagalbos suma skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą ir sumažintą draudimo įmoką už šią augalų rūšį, išskyrus tuos atvejus, kai, įvykus draudžiamajam įvykiui, už juos yra sumokėtos draudimo išmokos bei pateikti paaiškinimai dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo.
 • Tais atvejais, kai toje pačioje vietoje per augalų vegetaciją sodinami ar sėjami augalai ne vieną kartą ir apie tai yra nurodyta draudimo dokumentuose, vienu metu augančių augalų plotas negali būti didesnis už deklaruotą bendrą šių augalų plotą.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Taip pat kviečiame teikti paraiškas kompensacijai už augalų ir pasėlių draudimą nuo pavojingų meteorologinių reiškinių sukeltų padarinių.

NMA informacija