Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Priminimas: pagrindiniai tinkamo bei tausaus AAP naudojimo reikalavimai

2024-03-21

© Agroakademija.lt nuotr.

Augalininkystės tarnyba, siekdama atsakingo augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) naudojimo, prieš įsibėgėjant žemės ūkio darbų ir AAP naudojimo sezonui primena pagrindinius tinkamo bei tausaus AAP naudojimo reikalavimus, ypač tuos, dėl kurių nesilaikymo kyla pavojus užteršti auginamą augalinę produkciją, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį ir už kurių nesilaikymą skiriamos baudos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Reikalavimai ūkininkams, įrangai ir AAP

Profesionalieji AAP naudotojai privalo turėti galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą,kuris suteikiamas išklausius AAP mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo kursus. Be to, AAP naudoti galima tik su įregistruota ir techniškai patikrinta įranga. Techninės apžiūros reikia visoms profesionaliajam naudojimui skirtoms apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos rūšims – purkštuvams su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu, krūmų ir vaismedžių purkštuvams, stacionariems ir pusiau stacionariems purkštuvams, įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas, birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms. Techninė apžiūra neatliekama tik rankinei ir ant nugaros nešiojamai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai.

Galima platinti ir naudoti tik Lietuvoje registruotus AAP arba jie turi būti tapatūs Lietuvoje registruotiems. Išimties tvarka galima naudoti ir mūsų šalyje neregistruotus AAP, kai jiems Augalininkystės tarnybos yra išduotas leidimas AAP tiekti rinkai ir jį naudoti ne ilgesnį kaip 120 d. laikotarpį. Gavę Augalininkystės tarnybos leidimą, savo asmeninėms reikmėms galite įsivežti tapačius Lietuvoje registruotiems AAP. Toks leidimas galioja, kol galioja produkto registracijos Lietuvoje laikas.

Geriau nerizikuoti

Patikimiausia AAP pirkti iš legalių platintojų. Prekyba AAP konkrečioje prekybos vietoje ar internetu leidžiama tik turint AAP platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba. Geriau nerizikuoti ir nenaudoti nelegalių, neregistruotų Lietuvoje, netapačių ar falsifikuotųAAP. Naudojant nelegalius AAP kyla grėsmė netekti ne tik dalies derliaus ar užauginti nekokybišką, turinčią neleistinų medžiagų produkciją, bet ir užterši aplinką – gruntinius ir paviršinius vandenis, dirvožemį.

Augalininkystės tarnyba turi nemažai galimybių išaiškinti nelegalių AAP naudojimo atvejus ne tik tikrindama AAP įsigijimo ir naudojimo dokumentus, bet ir imdama augalų dalių ar dirvožemio ėminius AAP liekanoms juose nustatyti. Atlikus tyrimus ir nustačius nelegalių AAP naudojimą, ūkininkui tektų ne tik sumokėti administracinę baudą, bet ir padengti laboratorinių tyrimų išlaidas bei sulaukti papildomų sankcijų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA), kuriai Augalininkystės tarnyba perduoda AAP naudojimo pažeidimų informaciją. Įsigyjant naujus ar ruošiantis naudoti anksčiau pirktus AAP, rekomenduojame pasitikrinti, ar nepasibaigė produkto registracija. Apie tai informaciją galite rasti Augalininkystės tarnybos VATIS puslapyje. Pasibaigus nurodytam AAP naudojimo laikotarpiui, produktas tampa neregistruotas, todėl už jo naudojimą taikoma administracinė atsakomybė.

Svarbu saugoti bites

AAP naudojai turėtų stengtis saugoti gyvąją gamtą, ypač bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus, – kuo jų gausiau, tuo geresnis derlius. Todėl griežtai draudžiama žydinčius pasėlius apdoroti AAP dienos metu, t. y nuo 4 val. iki 21 val. Tuo metu leidžiama purkšti tik bičių nelankomus augalus – bulves, javus ir miglines žoles, jeigu juose nėra žydinčių piktžolių. Šių augalų sąrašas yra skelbiamas Augalininkystės tarnybos svetainėje. Siekiant įspėti bičių laikytojus profesionalieji AAP naudotojai teisės aktuose nustatytais reikalavimais yra įpareigotiprieš dvi kalendorines dienasper Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) informuoti apie planus purkšti profesionaliam naudojimui skirtais AAP žydinčius augalus (įskaitant ir pasėlius, kuriuose gausu žydinčių piktžolių), ar apdoroti augalus AAP, kurių etiketėje nurodyta saugos frazė „Pavojingas bitėms“ ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą AAP, kurių etiketėje nurodyta saugos frazė ,,Pavojingas bitėms“. Taip užtikrinama, kad informacija pasieks bičių laikytojus, turinčius bitynus 2,5 km atstumu nuo AAP purškiamo lauko, tačiau tik tuos, kurie ūkinių gyvūnų registre yra pažymėję registruoto bityno bičių laikymo vietas.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį į naudojamo AAP etiketėje nurodytą šią informaciją: apsaugos zonas (iki paviršinių vandens telkinių ar melioracijos griovių, ne žemės ūkio paskirties žemės ar kt.), draudimą purkšti žydinčius augalus (šiuo atveju bičių lankomų žydinčių augalų negalima purkšti net ir naktį), draudimą naudoti aktyvaus bičių maitinimosi metu (negalima dienos metu purkšti bičių lankomų žydinčių augalų ar laukų, kuriuose intensyviai žydi piktžolės) ir kt., nes skirtingiems AAP gali būti taikomi skirtingi reikalavimai.

Siekiant nepakenkti gretimų laukų augalams bei išvengti konfliktinių situacijų su kaimyninių sklypų ar sodybų savininkais, privaloma žemės sklypus ar kitas teritorijas apdoroti taip, kad būtų išvengta naudojamų AAP patekimo už apdorojamo ploto ribų. Purškiant pasėlius, svarbu dėmesį atkreipti į vėjo greitį ir jo kryptį (palanku, kai vėjo greitis yra ne daugiau kaip 3 m/s ir jis pučia į priešingą pusę nuo gyvenamųjų teritorijų, sodybų, gretimų laukų ir pan.). Svarbu nepamiršti laikytis 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos (purškiant sodo purkštuvais – 5 metrų). Jei AAP etiketėse yra nustatyti griežtesni reikalavimai nei teisės aktuose, reikia laikytis etiketėse nurodytų reikalavimų.

AAP naudojimo apskaitos naujovės

Pakeistas augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymo terminas. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorojantys per 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, šių produktų naudojimo apskaitos žurnalą Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turės pildyti ne nuo 2023 m. balandžio 5 d., o nuo rugpjūčio 1 d.

Tad kol kas visi augintojai dar gali šį žurnalą pildyti popieriuje, elektroninėje formoje arba Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS).

Pernai Žemės ūkio ministerija pakeitė Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles ir nustatė pereinamąsias nuostatas dėl AAP naudojimo žurnalų pildymo PPIS. Taip siekiama sudaryti galimybę palaipsniui, per ketverius metus, pereiti prie šio žurnalo pildymo vien tik PPIS.

Apdorojantieji žemės ūkio naudmenų ar kitus plotus nuo 1 ha, šį žurnalą turės pildyti nuo 2026 m. balandžio 5 d, o apdorojantieji didesnius nei 150 ha plotus – nuo 2024 m. balandžio 5 d., o per 100 ha – nuo 2025 m. balandžio 5 d.

Jeigu suteikėte paslaugą su savo įsigytais AAP, taip pat nurodykite savo žurnale, įrašydami lauko, kuriame suteikėte paslaugą, kontrolinį žemės sklypo numerį ar lauko adresą bei kitus patvirtintoje žurnalo formoje nurodytus duomenis. Paslaugos gavėjas purškimo duomenis turi užsipildyti pats savo žurnale. Apskaitos žurnalus ir įsigijimo dokumentus 3 metus privaloma saugoti AAP naudotojo gyvenamoje vietoje ar buveinėje.

Saugokite AAP paženklintose, rakinamose patalpose, kuriose privalo būti talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ir (ar) sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsibarsčiusių AAP taršai riboti.

Primename, kad Augalininkystės tarnyba, nustačiusi AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymo pažeidimus, informaciją perduoda NMA, kuri ūkininkams taiko paramos išmokų mažinimo sankcijas.

Augalininkystės tarnybos informacija

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Saugus augalų apsaugos produktų naudojimas: pataria VAT specialistė ir agronomas