Vasario 23 d., penktadienis | 24

Sugriežtinta augalų apsaugos produktų naudojimo tvarka

LŽŪKT informacija
2013-03-21

Siekdamas padidinti žemės ūkio augalų derlingumą bei apsaugoti juos nuo kenksmingų organizmų dažnas mūsų šalies ūkininkas savo ūkyje naudoja profesionaliajam naudojimui skirtus registruotus augalų apsaugos produktus. Nors ir kasmet brangstančių, žemės ūkyje jų naudojama vis daugiau, o tai kelia vis didesnį pavojų mus supančiai aplinkai ir produktų vartotojams. Be to, kenksmingieji organizmai vis dažniau tampa atsparesni naudojamiems pesticidams.

Lietuva, vykdydama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką nuostatas, 2012 m. gegužės 22 d. pakeitė Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymą, kuris išdėstytas nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2012 m. liepos 1 d. (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162). Įsigaliojus minėtam įstatymui, buvo pakeisti ir kiti poįstatyminiai aktai, iš kurių ūkininko požiūriu svarbiausi yra šie:

  • pakeistos Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, tiekimo rinkai taisyklės (nauja taisyklių redakcija, patvirtinta LR ŽŪM ministro 2012-08-23 įsakymu Nr. 3D-679) (toliau – Taisyklės);
  • patvirtintas Augalų apsaugos planas (LR ŽŪM ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3D-535), kuris parengtas įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo. Šio plano paskirtis – nustatyti tausų, racionalų, saugų ir atsakingą augalų apsaugos produktų naudojimą Lietuvoje.

Pasikeitus teisinei bazei, sugriežtėjo reikalavimai visiems asmenims, susijusiems su augalų apsaugos produktų rinka, tarp jų ir ūkininkams, savo veikloje naudojantiems profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus. Paminėsime svarbiausias nuostatas.

Reikalingi augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimai

Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas – fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai dirbančius asmenis, taip pat juridinio asmens darbuotojas, įskaitant darbdavius, turintys Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ir savo veikloje naudojantys profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus. Taigi, Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimais nuo šiol turi pasirūpinti visi ūkininkai bei jų darbuotojai, dirbantys su profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais be ūkininko priežiūros, tarp jų ūkininkai bei kiti fiziniai asmenys, turintys agronominį išsilavinimą.

Kursų išklausyti nereikia asmenims, įgijusiems agronomo kvalifikaciją ne vėliau nei prieš penkerius metus, o Augalų apsaugos produktų profesionalaus naudotojo pažymėjimą, minėti asmenys, gali gauti Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centre. Pažymėjimas išduodamas tik pateikus kvalifikaciją liudijantį dokumentą.

Pakeista augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo kursų tvarka:

  • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa, (kodas 296162003, trukmė 16 akad. val.) – skirta profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudotojams, kurie pirmą kartą klauso šią programą ir neturintiems agronominio išsilavinimo;
  • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa (žinių atnaujinimas, kodas 296162067, trukmė 8 akad. val.) – skirta profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudotojams, turintiems agronominį išsilavinimą, arba asmenims, kurie yra anksčiau išklausę mokymo programą, kurios kodas 296162003, t. y. asmenys turi pateikti atitinkamus dokumentus kursų organizatoriui.

Kadangi, kursų baigimo pažymėjimas galioja 5 m., visi profesionalieji augalų apsaugos produktų naudojai turi kelti kvalifikaciją kas 5 metus. Beje, platintojai nuo šiol griežčiau turės vesti platinamų profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitą ir duomenis, tarp jų ir įsigijusio augalų apsaugos produkto asmens duomenis, kas ketvirtį pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie ŽŪM, t. y. bus nurodomas įsigijusio asmens Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo numeris.

Naudoti patikrintą purškimo įrangą

Profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus leidžiama naudoti tik su patikrinta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Augalų apsaugos produktų purškimo įranga tikrinama kas 5 m. (nuo 2020 m. sausio 1 d. – kas 3 m.). Pažymėtina, kad pakeitus Augalų apsaugos purškimo įrangos tikrinimo taisykles, ūkininkai įsigydami naują purškimo įrangą turi reikalauti iš pardavėjo purkštuvo pažymėjimo, t. y. parduoti naują purškimo įrangą galima tik atlikus jos patikrą.

Profesionaliajam naudojimui skirtiems augalų apsaugos produktams purkšti negali būti naudojama „nugarinė“ arba „rankinė“ purškimo įranga.

Tvarkyti apskaitą ir naudoti tik registruotus augalų apsaugos produktus

Profesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai privalo pildyti profesionaliajam naudojimui skirtų Augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą, kurio forma pateikiama Taisyklių 3 priede. Atkreiptinas dėmesys, kad forma bei joje pateikiami duomenys yra pakeisti.

Reikia pabrėžti, kad Lietuvoje galima tiekti rinkai, reklamuoti ir naudoti žemės ūkyje tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus. Taigi įsigyjant augalų apsaugos produktus, skirtus profesionaliajam naudojimui, visų pirma reikia atkreipti dėmesį į produkto etiketę – ji turi būti lietuvių kalba. Naudojant profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privaloma griežtai laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų reikalavimų.

Pasitikrinti sveikatą

Dirbantieji su profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais privalo pasitikrinti sveikatą. Beje, sveikatos patikrinimas turi būti atliekamas ne rečiau, kaip kas 2 m., o asmens medicininėje knygelėje kenksmingų faktorių grafoje būtina nurodyti, kad asmuo dirba su augalų apsaugos produktais.

Ūkininkui reikia laikytis ne mažiau svarbių reikalavimų

Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų pasaugos produktų naudotojai privalo laikytis teisės aktų, nustatančių požeminio ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų, paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų, sanitarinių apsaugos zonų teisinį režimą, taip pat įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų aplinkos pasaugos reikalavimų ir taikyti rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produktų etiketėse.

Naudodamas profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, naudotojas privalo laikytis geros augalų apsaugos praktikos taisyklių (patvirtintų LR ŽŪM ministro 2011-11-10 įsakymu Nr. 3D-811) ir augalų apsaugos plane išdėstytų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principų, kurių prioritetas skiriamas necheminiams augalų apsaugos metodams, t. y. agrotechninėms priemonėms – žemės dirbimui, augalų kaitai ir kt., kenksmingų organizmų stebėsenai, jų prognozavimui ir įspėjimui apie galimą žalą, o cheminiai augalų apsaugos produktai naudojami, kai kitos priemonės jų nenaikina.

Apibendrinant jau paminėtas nuostatas, pažymėtina, kad ūkininkas arba asmuo įsigijęs Lietuvoje registruotus profesionaliam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, juos gali naudoti tik savo deklaruotuose pasėliuose, paskleidimui naudoti tik patikrintą purškimo įrangą, vesti produktų apskaitą ir laikyti kitų svarbių nuostatų.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos, Seimo, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro informaciją.