Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Svarbu beicuojant sėklas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2021-04-09

© LŽŪKT nuotr.

Nuo tinkamai paruoštų sėklų priklauso ir derlius. Gerai paruoštos sėklos greičiau ir gausiau sudygsta, daigai išauga stipresni ir atsparesni. Todėl sėklų beicavimas arba apvėlimas augalų apsaugos produktais (beicais) yra tolygaus, sveiko pasėlio pagrindas ir vienas pirmųjų ir svarbiausių darbų įprastinėse augalų apsaugos technologijose.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems

Beicai ankstyvais augimo tarpsniais apsaugo augalus nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų sukėlėjų ir apsaugo sėklas ir daigus nuo mikroorganizmų, sukeliančių puvinius, taip pagerindami sėklų daigumą.

Sisteminio veikimo beicai įsiskverbia į sėklų vidų, augalui augant patenka į daigus ir ankstyvuose augimo tarpsniuose apsaugo augalus nuo ligų sukėlėjų ir kenkėjų. Kontaktinio veikimo beicai naikina ligų sukėlėjus tik sėklų paviršiuje. Sėklų ir augalų apsauga ankstyvuose augimo tarpsniuose yra veiksmingesnė, kai beicai turi kontaktinį ir sisteminį veikimą. Todėl renkantis beicą, kaip ir bet kurį augalų apsaugos produktą (toliau – AAP), labai svarbu susipažinti su informacija, kuri nurodyta produkto etiketėje.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM (toliau – Augalininkystės tarnyba) primena, kad sėklas beicuoti galima tik tais AAP, kurie yra registruoti Lietuvoje. Informaciją apie sėklų beicavimui registruotus AAP galite rasti Augalininkystės tarnybos tinklalapyje.

Šiuo metu šalyje sėklų beicavimui yra registruoti 28 AAP

23 beicai skirti javų sėkloms beicuoti, iš jų 2 biologiniai – Cedomon ir Cerall. Rapsų ir rapsukų sėklų apsaugai registruoti 4 beicai: insekticidinio poveikio Butisan Start ir Lumiposa 625 FS apsaugai nuo čiulpiančiųjų ir graužiančiųjų kenkėjų, biologinis preparatas Integral Pro, skirtas apsaugai nuo fomozės, fungicidinis beicas Scenic Gold, naikinantis per dirvą plintančius ligų sukėlėjus. Bulvių gumbų apsaugai nuo baltosios kojelės, sidabriškų rauplių ir bulvių antraknozės registruotas beicas Allstar. Maxim 025 FS beicas registruotas javų, žirnių, pupų ir lubinų apsaugai nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą.

Griežtai laikytis reikalavimų

Ruošiantis beicuoti sėklas, kaip ir prieš kiekvieną AAP naudojimą, būtina griežtai laikytis etiketėse bei Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3S-564, nustatytų reikalavimų. Ypač svarbu neviršyti kiekvienam augalui nurodytos didžiausios beico normos.

Patalpose, kuriose beicuojama, turi būti įrengtas mechaninis vėdinimas. Visuose beicavimo etapuose būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio arba medvilnės ir poliesterio audinio bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, naudoti apsauginius akinius arba veido skydeli?. Detali informacija apie saugos priemonių naudojimą pateikiama AAP etiketėse.

Beicai – skirti tik sėklų apdorojimui prieš sėją. Kadangi beicuota sėkla yra tiesiogiai apdorota augalų apsaugos produktu, beicuotos sėklos negali būti naudojamos nei maistui, nei pašarui.

Svarbu, kad patalpos, kuriose saugomi AAP ir beicuota sėkla, būtų užrakintos ir paženklintos įspėjamaisiais ženklais. Patalpos turi būti vėdinamos, jose turi būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais išsibarsčiusių AAP taršai riboti. Patalpų grindys turi būti atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir iš skysčiams nelaidžios dangos. Svarbu paminėti, kad likę nepanaudoti beicuotos sėklos likučiai privalo būti saugomi beicuotos sėklos pakuotėse, kurios turi būti paženklintos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 49 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. ant pakuotės turi būti užrašytas AAP (beico) pavadinimas, jame esančių veikliųjų medžiagų pavadinimai ir standartinės frazės dėl saugos priemonių bei rizikos mažinimo priemonės, numatytos AAP registravimo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad beicuotos sėklos negalima maišyti su maistui skirtais grūdais teikiamais žmonių maistui ar pašarams, jos taip pat negalima naudoti maistui ar pašarams.

Tuščios beicuotos sėklos pakuotės bei nebenaudojami beicų likučiai, kurie bus perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms,turi būti tvarkingai saugomi AAP saugojimo patalpose, sudėti atskirai nuo naudojamų AAP. Patalpoje kartu su beicuota sėkla negali būti laikomi pašarai, gyvūnai, vanduo ar maistas. Svarbu priminti, kad draudžiama AAP pakuotes naudoti kitoms medžiagoms laikyti.

Beicuota sėkla į sėjos vietą turi būti vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose, paženklintose pakuotėse. Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą bei užtikrinti, kad jos būtų visiškai įterptos lauko galuose. Pabirusios beicuotos sėklos turi būti surinktos.

Beicuotos sėklos tiekimas rinkai

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsniu, į Lietuvą galima įvežti beicuotas sėklas iš kitų Europos Sąjungos šalių, jeigu sėklų beicavimui skirtas AAP yra registruotas tam naudojimui bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Tiekiamą rinkai beicuotą sėklą dauginamosios medžiagos tiekėjas privalo paženklinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Nustačiusi, kad platinama sėkla yra apdorota beicu, neregistruotu nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Augalininkystės tarnyba ūkio subjektui taiko administracinę atsakomybę. Be to, tokią sėklą privaloma sunaikinti minėtose taisyklėse nustatyta tvarka.

Reikalavimai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai

Augalininkystės tarnyba primena, kad nuo 2020 m. rudens beicavimo mašinoms, kaip ir purkštuvams, taikomi privalomosios registracijos ir techninės apžiūros reikalavimai. Šie reikalavimai įsigaliojo, kai įgyvendinant Europos Komisijos audito rekomendacijas buvo pakeistos Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo“.

Siekiant, kad naujai įsigalioję reikalavimai būtų įgyvendinti tinkamai, Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyrius įmonėms, atliekančioms apdorojimo įrangos technines apžiūras, taip pat ūkio subjektams, turintiems ir naudojantiems beicavimo įrangą, kurią reikia registruoti ir atlikti jos techninę apžiūrą, padeda ir toliau aktyviai padės teikdamas visapusiškas konsultacijas.