Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Tai svarbu žinoti augalų apsaugos produktų tiekėjams ir platintojams

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2022-04-12

© LŽŪKT nuotr.
Kokie pagrindiniai reikalavimai, kuriuos privaloma žinoti tiekiant rinkai (platinant) AAP arba ketinant užsiimti šia veikla?

Tik registruoti AAP

Griežtai draudžiama tiekti rinkai Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus AAP ir (ar) AAP, netapačius LR registruotiems , pasibaigusio galiojimo termino, ir nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu beicu beicuotą augalų sėklą. Tiekiant rinkai beicuotą augalų sėklą, dauginamosios medžiagos tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą jos ženklinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnyje nustatytus reikalavimus (beicuotų sėklų etiketėje ir (arba) prie jų pridedamuose dokumentuose turi būti nurodytas AAP, kuriuo buvo beicuotos sėklos, pavadinimas, tame produkte esančios veikliosios medžiagos pavadinimas bei nurodytos standartinės frazės dėl saugos priemonių ir riziką mažinančios priemonės).

Perpakuoti AAP į kitas pakuotes ir prekiauti perpakuotais AAP griežtai draudžiama, taip siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai nesusidurtų su AAP falsifikatais, kurie gali būti pavojingi žmogui, augalams ir mus supančiai aplinkai.

Primename, kad visada prieš registruojant AAP yra įvertinamas poveikis žmogui ir aplinkai, veikliųjų medžiagų likučių susidarymas augaluose ir produkto efektyvumas. Todėl įspėjame, kad neregistruotų, falsifikuotų produktų poveikis gali kelti didelę riziką: jie gali ne tik pakenkti apdorojamiems augalams, bet gali būti pavojingi ir aplinkai (ypač vandens organizmams, naudingiesiems vabzdžiams) bei žinoma turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, kai vartojama augalinė produkcija, kuri buvo užauginta naudojant tokius AAP.

Visų registruotų AAP sąrašus ir etiketes galima rasti interneto adresu http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/ ir VATIS (vatzum.lt), o AAP platinimo leidimus turinčių subjektų sąrašą visada galima pasitikrinti – https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch (LIS).

Prekyba tik turint AAP platinimo leidimą

Prekiauti AAP konkrečioje prekybos vietoje ar internetu leidžiama tik turint AAP platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba. Prašymus (deklaracijas) dėl leidimo vykdyti AAP platinimo veiklą galima rasti VATŽŪM interneto adresu – http://www.vatzum.lt/lt/paslaugos/prasymai/ (deklaracijos teikiamos raštu, elektroniniu paštu) arba Augalininkystės tarnybos informacinėje sistemoje – VATIS (VATIS (vatzum.lt)), kurioje pateiksite prašymą leidimui gauti paprastai ir greitai, todėl rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.

AAP platinimo leidimas suteikiamas ypač operatyviai – jau kitą dieną po deklaracijos ir reikiamų dokumentų pateikimo VATŽŪM bei sumokėjus paslaugos valstybės rinkliavą. Susipažinti su leidimų išdavimo tvarka, kuri nustatyta Augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklėse, galite čia.

Kvalifikuoti darbuotojai

Platinimo leidimo turėtojai turi užtikrinti, kad prekybos vietoje dirbs pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, turinčių galiojančius augalų apsaugos pažymėjimus, kurie gali pirkėjams suteikti informacijos apie įsigyjamų AAP naudojimo reikalavimus – tinkamą saugojimą, saugų naudojimą ir AAP likučių bei tuščių pakuočių tvarkymą, taip pat apie alternatyvius AAP, keliančius mažesnę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.

AAP pardavėjai, platinimo leidimo turėtojai arba jų įgalioti darbuotojai Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privalo kas 5 metus atnaujinti įgytas žinias. Informacija apie augalų apsaugos kvalifikacijos tobulinimo kursus, jų laiką bei vietą, mokymus atliekančias įstaigas skelbiama VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra interneto puslapyje www.litfood.lt.

Neprofesionaliajam naudotojui – tik neprofesionalūs AAP

Profesionaliajam naudojimui skirti AAP yra daug pavojingesni nei tie, kurie registruoti neprofesionaliajam naudojimui, todėl neteisingai juos naudojant galima labai pakenkti sau ir aplinkai. Dažniausiai neprofesionaliuosius AAP naudoja vaisius ir daržoves savo vartojimui namų sklypuose auginantys sodininkai, daržininkai mėgėjai.

AAP profesionaliajam naudotojui yra labai stiprios koncentracijos, čia gausu pavojingų cheminių medžiagų, todėl sodininkai mėgėjai neturi pakankamai žinių ir nėra įgudę, kaip teisingai pasiruošti tokius AAP ir kaip atsakingai juos naudoti. Todėl labai svarbu, kad profesionaliajam naudojimui skirti AAP nebūtų parduodami neprofesionaliems naudotojams, t. y. asmenims, kurie neturi arba nepateikia augalų apsaugos pažymėjimo!

Prekiaujant internetu

AAP internetiniams platintojams rekomenduojame skelbti ne tik pagrindinę produktų informaciją, tačiau ir platinamų AAP etiketes, kuriose yra informacija ir apie saugų AAP naudojimą. Daugiau apie AAP tiekimo rinkai ir platinimo reikalavimus galima rasti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Administracinė atsakomybė

2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodekso 342 str. pakeitimams yra padidintos baudos už AAP vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai, reklamavimo, įvežimo į LR reikalavimų pažeidimus. Siekiant išvengti nusižengimų ir atsakomybės už juos, raginame domėtis teisės aktų reikalavimais ir jų griežtai laikytis. Ypač atkreipkite dėmesį, kad platinti, reklamuoti ir naudoti leidžiama tik LR registruotus AAP arba AAP, tapačius LR registruotiems AAP.

Visi platinami AAP privalo būti paženklinti etiketėmis lietuvių kalba. AAP, kurie tiekiami rinkai turint VATŽŪM išduotą leidimą tiekti AAP rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį, turi būti platinami ir naudojami tik pagal leidime griežtai nurodytą tvarką. Be to, atkreipiame dėmesį, kad padidėjusi administracinė atsakomybė už Augalų apsaugos įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21793/asr) pažeidimus juridiniams asmenims:

  • už LR neregistruotų AAP, išskyrus kai yra išduotas VATŽŪM leidimas, įvežimą į LR iš ES valstybių narių ir EEE valstybių ar iš ne ES valstybių narių ir ne EEE valstybių, tiekimą rinkai juridiniams asmenims numatoma 5-7 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda, o pakartotinai padariusiems pažeidimą – nuo 8-10 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda.
  • už AAP, netapačių LR registruotiems AAP, įvežimą į LR iš ES valstybių narių ir EEE valstybių ar iš ne ES valstybių narių ir ne EEE valstybių, tiekimą rinkai juridiniams asmenims numatoma 7-9 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda, o pakartotinai padariusiems pažeidimą - nuo 10-12 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda.
  • už falsifikuotų AAP įvežimą į LR iš ES valstybių narių ir EEE valstybių ar iš ne ES valstybių narių ir ne EEE valstybių, tiekimą rinkai juridiniams asmenims numatoma 9-11 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda, o pakartotinai padariusiems pažeidimą – nuo 12-14 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda.

Dėl išsamesnių konsultacijų AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai klausimais prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus arba paskambinę bendruoju Augalininkystės tarnybos tel. +370 (5) 2375631 ar kreipdamiesi el. paštu [email protected].