Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai. Kokių pažeidimų galima išvengti?

LŽŪKT informacija
2022-05-19

© LŽŪKT nuotr.
Kasmet tikrinama, kaip tręšiamųjų produktų tiekėjai ir naudotojai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pernai patikrinta per tūkstantį ūkio subjektų, informuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba. Kokių pažeidimų galima išvengti?

Tręšiant leidžiama naudoti tik tuos tręšiamuosius produktus, kurie įtraukti į Identifikavimo sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Identifikavimo sąrašas).

Taip pat leidžiama naudoti EB trąšas, kurios įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą (pažymėtas „EB TRĄŠOS“ arba EC/CE žymeniu) (toliau – Reglamentas).

Ekologinėje gamyboje leidžiama naudoti tas trąšas ir dirvožemio gerinimo priemones, kurios patvirtintos kaip leistinos naudoti ekologiniuose ūkiuose ir paskelbtos Augalininkystės tarnybos internetiniame tinklalapyje.

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintame Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) įtvirtintos nuostatos taikomos žemės ūkio veiklos subjektams, tręšiantiems 10 ha ir daugiau, o tręšiantiems gyvūninės kilmės ir medienos kuro pelenais – 0,01 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų.

Siekiant, kad augalai gautų pakankamai augti reikalingų medžiagų, bet nebūtų pertręšiami, tręšiamųjų produktųperteklius nepatektų į gruntinius ir paviršinius vandenis, o augalinis maistas būtų saugus, augalai turi būti tręšiami naudojant optimalias, aplinką tausojančias tręšiamųjų produktų normas pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą.

Ūkininkai, naudojantys mineralines (neorganines) trąšas, turi pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą, vadovaudamiesi Aprašo nuostatomis pagal jo 2 priede nustatytą formą. Trąšų naudojimo apskaitos žurnalą galima pildyti popieriuje arba elektroninėje formoje, o duomenys turi būti surašomi einamaisiais metais ne rečiau kaip du kartus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d. Žurnalas saugomas veiklą vykdančio žemės ūkio veiklos subjekto buveinėje arba gyvenamojoje vietoje, kad pareikalavus Augalininkystės tarnybos specialistams, vykdantiemstręšiamųjų produktų naudojimo priežiūrą, būtų pateiktas patikrinimo metu.

Ūkininkai, naudojantys gyvūninės kilmės pelenus, turi laikytis pelenų naudojimo plano, kuris turi būti pateiktas susipažinti Augalininkystės tarnybai, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki planuojamos pelenų naudojimo pradžios. Atkreipiame dėmesį, kad dirvos paviršiuje paskleisti pelenai turi būti iš karto įterpiami į žemę užariant ir draudžiama juos skleisti ant įšalusios ar įmirkusios žemės. Draudžiama naudoti pelenus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose. Taip pat draudžiama naudoti pelenus dirbamuose laukuose, jeigu pavojingų cheminių medžiagų kiekis dirvožemyje viršija 70 proc. ribinės vertės, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 60:2015 pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje, pavirtintais Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ patvirtinimo“ reikalavimais.

Tręšiamieji produktai privalo būti laikomi sandėliuose ant padėklų arba lauke ant padėklų, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir atmosferos kritulių taip, kad pakuotės nestovėtų vandenyje ir ant jų nesikauptų vanduo.

Palaidas mineralines trąšas privaloma laikyti tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos mineralinės trąšos sandėlyje turi būti laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose. Didelį azoto kiekį (N>28 %) turinčias amonio nitrato trąšas privaloma laikyti tik supakuotas. Pakuotos mineralinės (neorganinės) trąšos gali būti laikomos sandėliuose tiesiog ant grindų ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo įsigijimo. Sandėliai (patalpos), kuriuose laikomos mineralinės (neorganinės) trąšos, turi būti pastatyti iš nedegių medžiagų, uždari, sausi ir vėdinami. Grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, medinės sandėlio konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais.

Tuščios tręšiamųjų produktų pakuotės ir jų likučiai, kurie pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą priskiriami atliekoms, turi būti tvarkomi vadovaujantis tręšiamųjų produktų etiketėse, techniniuose dokumentuose nurodytais ar atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

Svarbu teisingai tvarkyti organines trąšas ir laikytis aplinkosaugos reikalavimų, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakyme Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1D-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kas tikrinama

Augalininkystės tarnybos specialistai, vykdantys tręšiamųjų produktų naudojimo priežiūrą, patikrinimų metu įvertina, ar tręšiamųjų produktų naudojami pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą, ar saugomi pagal nustatytus reikalavimus, ar naudojami tik į Identifikavimo sąrašą įrašyti tręšiamieji produktai arba EB trąšos, tikrina įsigijimo dokumentus, kurie turi būti saugomi dvejus metus nuo TP įsigijimo datos.

Taip pat Augalininkystės tarnybos specialistai ima tręšiamųjų produktų bandinius, kad įvertintų produkto sudėties atitiktį įstatyme, Identifikavimo sąraše ir Reglamente nustatytiems kokybės ir saugos reikalavimams.

Augalininkystės tarnyba kasmet gauna šalia ūkininkų laukų gyvenančių asmenų nusiskundimų dėl į jų sklypus tręšimo metu patenkančių tręšiamųjų produktų, todėl atkreipia ūkio subjektų (ūkininkų) dėmesį, jog vykdant tręšiamuosius darbus nebūtų pažeistos gretimų sklypų gyventojų ar valdytojų teisės.

Visuomenė raginama nebūti abejinga ir pranešti apie pastebėtus galimus tręšiamųjų produktų naudojimo, pateikimo ir (arba) tiekimo rinkai, platinimo pažeidimus, ypač – apie galimai nelegalios TP prekybos ir naudojimo atvejus.

Pagal VAT informaciją