Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Vėl bus atliekami žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo dinaminiai stebėjimai

LŽŪKT informacija
2012-01-31

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), konsultuodama ūkininkaujančius dėl žemės ūkio augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo bei pesticidų naudojimo, atsižvelgia į integruotos augalų apsaugos (IAA) ir geros augalų apsaugos praktikos taisykles (GAAP). Jos numato, kad sprendimai – reikia purkšti augalus nuo vienų ar kitų kenksmingų organizmų – turi būti priimami vadovaujantis informacija apie jų išplitimą teritorijose, pažeidimo lygį, meteorologines sąlygas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Teikiant kokybiškas konsultacijas augalų apsaugos klausimais ir norint optimaliai naudoti pesticidus (tuo itin suinteresuoti ūkininkaujantys), būtina ligų ir kenkėjų plitimo ir pažeidimo lygio dinaminių stebėjimų informacija. Tai akcentuojama ir 2009 m. spalio 21 d. priimtoje Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2009/128/EB, kuri nustato Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo. Direktyvoje teigiama, kad profesionalūs naudotojai būtų informuoti ir turėtų tinkamus įrankius, leidžiančius stebėti žaladarių plitimą ir priimti sprendimus, bei galėtų konsultuotis integruotos kenkėjų kontrolės klausimais (14 str. 2 punktas).

LŽŪKT nuo 1999 m. pradėjo įgyvendinti ligų ir kenkėjų plitimo dinaminių stebėjimų sistemą Lietuvoje. Siekiant nustatyti, kada pradėti naudoti chemines apsaugos priemones, nuolat stebimas kenkėjų ir ligų plitimas. Dinaminiai stebėjimai vykdyti pagal Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotojų parengtą ir Lietuvai artimesnėse Europos Sąjungos šalyse taikomą žalingų organizmų apskaitos metodiką.

Iki 2006 m. apskaitos atliktos 33 rajonų lauko augalų pasėliuose. Atlikta apie 7550 apskaitų. Be to, įvertinta žieminių javų ir rapsų pasėlių būklė rudenį ir pavasarį. Gauti objektyvūs ir nešališki duomenys skelbti internete, spaudoje ir per radiją, informaciniai pranešimai siųsti į seniūnijas.

LŽŪKT atlikti lauko augalų dinaminiai stebėjimai

Konsultavimo tarnyba, suprasdama lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimo prognozių svarbą žemdirbiams ir valstybei, 2010 m. vėl atnaujino ligų ir kenkėjų plitimo dinaminius stebėjimus.

Per 2010–2011 m. atliktos 355 apskaitos, kas savaitę augalų vegetacijos metu vykdytos žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. Be to, stebėti bulvių, cukrinių runkelių, pupų ir žirnių pasėliai ir fiksuota ligų bei kenkėjų plitimo pradžia. Pastebėjus pirmuosius ligų ar kenkėjų pažeidimus, žemdirbiai buvo operatyviai informuoti portale agroakademija.lt.

Tikslesnei ligų ir kenkėjų prognozei atlikti 2011 m. įsigyta meteorologinė stotelė su moduliais, kurios duomenys tikslinami atliekant apskaitas pasėliuose.

Meteorologinėje stotelėje įdiegti augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo moduliai, leidžiantys prognozuoti ligų ir kenkėjų išplitimą javų ir rapsų vegetacijos laikotarpiu ir laiku informuoti žemdirbius.

Ligų ir kenkėjų plitimas pasėliuose bus prognozuojamas ir 2012 metais.