Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Avansinis pelno mokestis: kaip apskaičiuoti, iki kada deklaruoti ir sumokėti

Renata Anskaitytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilkaviškio r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-08-24

Avansinis pelno mokestis – tai einamaisiais mokestiniais metais avansu mokamas pelno mokestis už einamus metus. Kaip jį apskaičiuoti ir iki kada deklaruoti bei sumokėti?

Remdamiesi Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, avansinio pelno mokesčio neskaičiuoja, deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka:

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
  • einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai;
  • vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).

Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdai

Avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais:

  1. Pagal praėjusių metų veiklos rezultatus
    arba
  2. Pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą

Kiekvienų mokestinių metų pradžioje vienetas pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą (vieną iš nurodytųjų), kurį taiko tų (einamųjų) mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.

Apskaičiuojame pagal praėjusių metų veiklos rezultatus

Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus:

I–II ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal metų, buvusių prieš praėjusius metus, t. y. 2021 metais – pagal 2019 metų rezultatus. Kiekvieno ketvirčio pelno mokesčio suma sudaro ¼ faktiškai apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.

Pavyzdys:

Įmonė per 2019 m. mokestinį laikotarpį uždirbo 80 000 eurų apmokestinamojo pelno ir apskaičiavo 12 000 eurų pelno mokesčio (80 000 x 15 proc.). Apskaičiuojant 2021 m. I–II ketvirčių avansinį pelno mokestį, vieno ketvirčio avansinis pelno mokestis bus 3 000 eurų (1/4 x 12 000 eurų faktiškai per 2019 m. apskaičiuotos pelno mokesčio sumos).

III–IV ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą, t. y. 2021 m. III–IV ketvirčio avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal 2020 mokestinių metų faktiškai apskaičiuotą (deklaruotą) pelno mokesčio sumą.

Pavyzdys:

Įmonė per 2020 m. mokestinį laikotarpį uždirbo 50 000 eurų apmokestinamojo pelno ir apskaičiavo 7 500 eurų pelno mokesčio (50 000 x 15 proc.). Apskaičiuojant 2021 m. III–IV ketvirčių avansinį pelno mokestį, vieno ketvirčio avansinis pelno mokestis bus 1 875 eurų (1/4 x 7 500 eurų faktiškai per 2020 m. apskaičiuotos pelno mokesčio sumos).

Jeigu vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų rezultatus, iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais, – iki kovo 15 dienos) apskaičiuoja praėjusių mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai jis gali pateikti vieną visų metų deklaraciją.

Pavyzdys:

Jei įmonė iki 2021 m. kovo 15 d. apskaičiavo pelno mokestį už 2020 m. (ankstesniame pavyzdyje faktinė pelno mokesčio suma už 2020 m. siekė 7 500 eurų), įmonė gali pateikti avansinio pelno mokesčio deklaraciją už visus I–IV ketvirčius. Ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma bus 1 875 eurai.

Apskaičiuojame pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą

Pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą apskaičiuota avansinio PM suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos. Jeigu avansinio pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota numatyta pelno mokesčio suma yra mažesnė kaip 80 proc. metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, nuo kiekvieną ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mokesčio mokėtojas, apskaičiuodamas kiekvieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą lygiomis dalimis nuo mokestinio laikotarpio pradžios, turi patikslinti deklaraciją.

Avansinio pelno mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminai

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami ir deklaracijos pateikimo terminai.lentele zaliaVienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą iki rugsėjo 15 d. pateikdamas patikslintą deklaraciją.