Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Baltijos šalių konsultavimo tarnybos diskutavo dėl jų vaidmens ir tikslų Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemoje

LŽŪKT informacija
2022-11-16

© LŽŪKT nuotr.
Bendrojoje ES žemės ūkio politikoje siekiama kurti stipresnę Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (ŽŪŽIS, angl. AKIS) kiekvienoje valstybėje narėje, nes keliamas tikslas – modernizuoti sektorių kuriant, kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje, kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą. Tai galima įgyvendinti tik apjungiant kiekvienos šalies tarpinstitucinius pajėgumus, bendraujant ir bendradarbiaujant. Kokios patirtys ir konsultavimo tarnybų vaidmuo Latvijoje, Suomijoje ir Estijoje domėjosi ir Lietuvoje kuriamą ŽŪŽIS sistemą pristatė VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovai Estijoje vykusiame šalių susitikime.

Konsultavimo sistema Estijoje

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Estijos konsultavimo tarnybos ir Kaimo vystymo fondo direktorius (toliau – MES) Leho Verk pristatė Estijos MES veiklą. MES konsultacines miškininkystės, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo planų rengimo, paramos gavimo paslaugas teikia 110 konsultantų. Konsultavimo įstaiga atlieka ir žinių perdavimo funkcijas. Pernai MES pardavė 30 tūkst. konsultacinių valandų. Konsultavimo paslaugos teikiamos pagal su Žemės ūkio ministerija 2015–2023 m. sudarytą sutartį.

Estijos augalininkystės tyrimų institutas yra valstybinis tyrimų ir plėtros institutas, veikiantis Kaimo reikalų ministerijos valdymo srityje. Institutas įkurtas 2013 m. sujungus Estijos žemės ūkio tyrimų ir Jõgeva augalų selekcijos institutus. Estijos augalininkystės tyrimų instituto direktorius Andre Veskioja pristatė pagrindinę jų veiklą – naujų veislių bandymus, registruotų veislių priežiūros užtikrinimą, augalų genetinių išteklių išsaugojimą, sertifikuotų įvairių kultūrų sėklų auginimą ir platinimą. Šiuo metu institute dirba 135 darbuotojai. Jie glaudžiai bendradarbiauja su ūkininkais ir kitais žemės ūkio subjektais siekdami mokslinių tyrimų rezultatus pritaikyti praktikoje.

Estijoje šias tris įstaigas – Konsultavimo tarnybą, Kaimo vystymo fondą ir žemės ūkio tyrimų institutą – nuo 2024 m. planuojama apjungti į vieną organizaciją ir jai, be jau atliekamų visų trijų organizacijų funkcijų, pavesti šias ŽŪŽIS funkcijas:

  • ŽŪŽIS vystymo ir koordinavimo;
  • Konsultantų tinklo valdymo, užtikrinant konsultavimo paslaugų kokybę;
  • Žinių perdavimo ir informacijos dalijimosi koordinavimo ir organizavimo;
  • Žinių poreikio monitoringo;
  • ŽŪŽIS vaučerių valdymo;
  • Pagalbos kitiems ŽŪŽIS dalyviams dėl skaitmeninių įrankių naudojimo.

Žinių ir inovacijų perdavimas Latvijoje

Atstovai iš Latvijos Konsultavimo tarnybos ir mokymo centro (toliau – LKTMC) – direktorius Mārtiņš Cimermanis ir mokymo centro direktorius Edgars Linde – pristatė savo šalyje veikiančią ŽŪŽIS sistemą (1 pav.). Ji apima platų spektrą dalyvių, kurie užtikrina, valdo, finansuoja, vykdo, diegia, informuoja ir skatina inovacijas. Pagrindiniai veikėjai yra politikos formuotojai, mokslininkai, konsultantai, ūkininkai, privačios įmonės ir ne pelno organizacijos.

LKTMC yra Latvijos konsultacinė įmonė, kurios tikslai:

  • skatinti kaimo plėtrą, gerinant kaimo verslo subjektų profesines ir ekonomines žinias;
  • užtikrinti konsultacijų ir mokymų organizavimą visoje Latvijos teritorijoje;
  • didinti kaimo verslo subjektų konkurencingumą.

Šiuo metu LKTMC teikia paslaugas per 20 tūkst. ūkininkų ir kitų kaimo verslo subjektų. Nuo 2008 m. šiai konsultacinei organizacijai deleguotos Latvijos kaimo tinklo paramos funkcijos ir sukurtas šalies kaimo tinklo paramos padalinys, kuris nuo 2018 m. apima EIP paramos skyrių, o nuo 2010 m. veikia ir Latvijos žuvininkystės tinklo paramos padalinys. LKTMC taip pat aktyviai organizuoja ūkininkams ir miško savininkams profesinius mokymus.

Latvijoje ŽŪŽIS koordinatoriaus funkcijas planuojama pavesti būtent LKTMC.

1 pav. Latvijos Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema

Suomijos patirtis kuriant Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą

Suomijos „ProAgria“ asociacijos Tarptautinių santykių direktorius Jussi Juhola pristatė ŽŪŽIS viziją Suomijoje (2 pav.). „ProAgria“ – didžiausia konsultacinė organizacija Suomijoje, teikianti paltų paslaugų spektrą kaimo subjektams. Šiai organizacijai ir planuojama pavesti ŽUŽIS koordinatoriaus funkcijas.

J. Juhola nuomone, ŽŪŽIS dalyviai Suomijoje turėtų labiau bendradarbiauti, kad galėtų gerinti ūkių pelningumą, konkurencingumą, valdymą ir aplinkosauginį sąmoningumą. Ypač reikia efektyvesnio tyrimų rezultatų sklaidos praktikoje. Efektyvų ŽŪŽIS dalyvių bendradarbiavimą jie planuoja užtikrinti, apjungdami juos į vieną virtualią platformą.

2 pav. Suomijos Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema

Pristatytas Lietuvoje suburtas klasteris

Rimtautas Petraitis, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, pasidžiaugė, kad tiek Latvijos, tiek Estijos, tiek Suomijos konsultavimo tarnybos yra ne tik ŽŪŽIS dalyviai, bet joms planuojama pavesti vykdyti ŽŪŽIS vystymo ir koordinatorių funkcijas.

Lietuvoje, siekdami glaudesnio ŽŪŽIS dalyvių bendradarbiavimo, savanoriška iniciatyva buvo sukurtas „Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos“ klasteris. Jis apjungia Vytauto Didžiojo universitetą, Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą, VšĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrą, VDU Žemės ūkio akademijos mokomąjį ūkį, VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centrą bei Žemės ūkio tarybą.

ŽŪŽIS klasterio funkcijos yra ne tik kurti žemės ūkio žinias ir inovacijas, bet ir dalintis jomis, telkti žemės, maisto ir miškų ūkio, taip pat kitus kaimo plėtros subjektus bendrai veiklai, plėtoti dialogą ir bendras iniciatyvas, taip pat konsultuoti bei pagal poreikį prisidėti formuojant, koordinuojant ir įgyvendinant BŽŪP.

Lietuvos žemės ūkio ministerija ŽŪŽIS vystymo funkcijas planuoja pavesti Žemės ūkio mokslo tarybai, o koordinatoriaus – Lietuvos kaimo tinklui. Lietuva planuoja kurti ŽŪŽIS internetinę, konsultantų tinklo (sąrašo sudarymo) platformas, diegti vaučerių sistemą konsultavimo paslaugoms teikti. Numatoma, kad konsultantai bus integruoti į bendrą viešą konsultantų tinklą. Planuojama atsisakyti konsultantų akreditacijos, tad neaišku, kaip bus užtikrinama konsultacijų kokybė ir konsultantų kompetencijos.

Per Lietuvos kaimo tinklą bus organizuojami renginiai ir kitos komunikacijos veiklos, kuriose dalyvaus konsultantai. Rimtautas Petraitis tikisi, kad VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba taip pat atliks svarbų vaidmenį Lietuvos ŽŪŽIS sistemoje.

Susitikimo dalyviai susitarė ateinančiais metais suorganizuoti Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos konsultavimo tarnybų ir ŽŪŽIS politikos formuotojų – kiekvienos šalies ministerijų – atstovų susitikimą, kad strategiškai būtų galima pasidalinti ŽUŽIS diegimo kiekvienoje šalyje patirtimi.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Pertvarkant žinių perdavimo ir inovacijų sistemą: kryptis – visi žemės ūkio verslo dalyviai (apie Lietuvoje sukurtą klasterį)