Birželio 21 d., penktadienis | 24

COVID-19: darbdaviai bus tikrinami, ar laikosi taikomų apribojimų kontrolės

Valstybinė darbo inspekcija
2021-09-07

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką visuomenės, įskaitant ir darbuotojus jų darbo vietose, kolektyviniam imunitetui nuo COVID-19 pasiekti, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tikrins, ar darbdaviai laikosi taikomų apribojimų kontrolės.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Visų planinių ir neplaninių patikrinimų (išskyrus patikrinimus dėl nelegalaus darbo kontrolės) apdirbamosios gamybos, krovininio kelių transporto bei viešojo administravimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose metu VDI inspektoriai sieks nustatyti, ar darbdavys įsitikina, kad darbuotojas turi Galimybių pasą arba kitą teisės aktų nustatytą dokumentą dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams.

Iš darbdavio arba jo įgalioto ar jam atstovaujančio asmens bus prašoma pateikti raštišką paaiškinimą dėl šių dokumentų pateikimo ir jų patikros atlikimo tvarkos, periodiškumo ir dažnumo bei kitų svarbių klausimų, taip pat darbuotojų, nepateikusių Galimybių paso arba kito teisės aktų nustatyto dokumento dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams, jeigu tokių darbuotojų yra, bendro skaičiaus.

Darbdaviui arba jo įgaliotam ar jam atstovaujančiam asmeniui nepateikus VDI inspektoriaus nustatytais terminais raštiško paaiškinimo ar VDI inspektoriui nustačius, kad nurodyti veiksmai nėra atliekami, arba/ir VDI inspektoriui atsiradus kitų pagrįstų abejonių dėl Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų ar/ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų tinkamo įgyvendinimo, bus surašomas Patikrinimo aktas. Šis aktas per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamų aplinkybių nustatymo dienos bus išsiunčiamas oficialiuoju raštu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentui pagal įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos vietą procedūriniams sprendimams pagal nurodytąjį įstatymą priimti.

Iki 2021 m. rugsėjo 12 d. šie klausimai bus tikrinami ir tiriami pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus ūkio subjektų, kurie anksčiau nei nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. pageidauja veikti su Galimybių pasu, sąrašus, nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. - visose apdirbamosios gamybos, krovininio kelių transporto bei viešojo administravimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose VDI inspektoriai atliks planinį ar neplaninį patikrinimą arba tyrimą.