Birželio 21 d., penktadienis | 24

Esate sezoninis darbuotojas? Teisių sezonas niekada nesibaigia

Valstybinė darbo inspekcija
2021-07-08

© LŽŪKT nuotr.

Europos darbo institucija pradėjo kampaniją #Rights4AllSeasons, kuria siekiama informuoti sezoninius darbuotojus apie jų teises, remti darbdavius ir užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas visoje ES.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Informuojame, jog atliekant sezoninius darbus darbuotojas ir darbdavys sudaro sezoninio darbo sutartį. Sezoniniais darbais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu, ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą, kurį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintame Sezoninių darbų sąraše sezoniniais darbais pripažįstami:

 • statybos darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke ir nešildomose patalpose;
 • kelių statybos, priežiūros darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke;
 • žemės, žemėtvarkos, žemės ūkio, miškų ūkio, miškotvarkos darbai ir su šiais darbais susiję kiti derliaus surinkimo, paruošimo, perdirbimo, realizavimo, supirkimo darbai. Darbai, atliekami kasant durpes;
 • upių transporto darbai;
 • vandens telkinių, pakrančių, parkų, akvakultūros tvenkinių tvarkymo darbai;
 • aptarnavimo darbai, susiję su poilsio namų, sanatorijų veikla, turizmu ir stovyklomis, kai jie veikia ne ištisus metus;
 • darbai, susiję su sezoninį darbą dirbančių asmenų aptarnavimu;
 • darbai, atliekami nešildomose patalpose (palapinėse) ir lauko sąlygomis, išskyrus nurodytus šio sąrašo 2.1 papunktyje, taip pat šilumos įrenginių operatoriaus (kūriko) darbai;
 • žvejybos darbai ir darbai, susiję su žuvų perdirbimu, realizavimu bei veisimu.

Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko suteikimo ir darbo apmokėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintame Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų apraše (toliau – Aprašas). Apraše nurodoma, jog sezoninio darbo sutartis gali būti sudaroma sezoniniams darbams atlikti vienam sezonui, kuris yra ne ilgesnis kaip 8 mėnesiai vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu, ar keliems sezonams arba neterminuotai. Pažymėtina, jog sezoninio darbo sutartis gali būti pakeista ar pasibaigti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) II dalies IV, V skyrių ir Aprašo nustatyta tvarka. Sezoninio darbo sutarčiai taikomi šie sutarties nutraukimo ypatumai:

 • sezoninio darbo sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus sezoninio darbo sutarties terminui darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 kalendorines dienas;
 • nutraukiant sezoninio darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės dėl DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų priežasčių, darbuotojas įspėjamas prieš 5 kalendorines dienas.

Darbuotojams, pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui, sezoninio darbo sutartis gali būti pratęsta kitam sezonui, nenutraukiant darbo santykių, t. y. nenutraukiant darbo sutarties. Pastebėtina, jog dirbant sezoninius darbus ir prireikus gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, kuri įvedama DK 115 straipsnyje nustatyta tvarka. Apraše nustatoma ir sezoninius darbus atliekančių darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo bei kompensavimo tvarka. Darbuotojams, dirbantiems vieną sezoną, kasmetinės atostogos nesuteikiamos, o, atleidžiant juos iš darbo, už nepanaudotas atostogas mokama piniginė kompensacija. Atkreipiame dėmesį, jog darbuotojams, kurie pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui pratęsia sezoninio darbo sutartį kitam sezonui, nenutraukdami darbo sutarties, kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu, nepažeidžiant DK 128 straipsnyje įtvirtinto reikalavimo jas suteikti bent kartą per darbo metus. Taip pat paminėtina, jog kasmetinės atostogos suteikiamos ir netarpsezoniniu laikotarpiu, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje. Darbuotojams, kurie dirba du sezonus ir daugiau iš eilės nenutraukę sezoninio darbo sutarties, už tarpsezoninius laikotarpius mokama kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje nurodyto dydžio išmoka (Aprašo 8 punktas). Atvejais, kai sezoninio darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbdaviu sudaroma nauja sezoninio darbo sutartis, už laiką nuo naujos sezoninio darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios darbuotojui mokama Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

Užsieniečių įdarbinimo sezoniniams darbams reglamentas

JŪS taip pat galite prisidėti prie pokyčių skatindami sąmoningumą ir skleisdami informaciją! Daugiau sužinosite apsilankę šioje svetainėje (anglų k.).

Kampanijai skirtas video.