Balandžio 23 d., antradienis | 24

Europos bendra programa DIRVOŽEMIS

LAMMC
Žemdirbystės institutas
2020-04-01

© LŽŪKT nuotr.

Dvidešimt keturios šalys sujungia jėgas Europos Bendroje Programoje EBP DIRVOŽEMIS. Programos bendras tikslas yra pateikti tvarius žemės ūkio dirvožemio valdymo sprendimus, prisidedančius prie pagrindinių visuomenės iššūkių, įskaitant klimato kaitą ir aprūpinimą maistu ateityje, sprendimo.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Mes ne visuomet suvokiame dirvožemio svarbą, bet iš tiesų nuo jo priklauso mūsų gyvenimas. Dirvožemis yra augalų, jų šaknų buveinė ir maisto medžiagų ir vandens tiekėjas jiems.

Derlingi ir produktyvūs dirvožemiai yra tiesioginis mūsų egzistavimo pagrindas, nes jie yra būtina sąlyga užtikrinanti stabilų maisto, pluošto, gyvulių pašaro, medienos ir kitų biomasės rūšių tiekimą.

Tvarios dirvožemio funkcijos

Dirvožemiai palaiko didžiulę biologinę įvairovę ir prisideda prie įvairių ekosistemų funkcijų tiekimo, ir kaip didžiausi anglies kaupėjai sausumoje, yra taip pat susiję su globaliais klimato iššūkiais. Dirvožemiai yra sprendimo, kaip įgyvendinti tvarios plėtros tikslus (TPTs), dalis.

Dirvožemis yra ribotas išteklius, kurio degradacija, įskaitant eroziją, organinių medžiagų praradimą, užterštumą ir nepralaidumą vandeniui, yra grėsmė dirvožemio funkcijoms. Intensyvesnė gamyba dėl augančios pasaulinės maisto ir biomasės paklausos tik dar labiau padidins iššūkius.

Tvariu dirvožemio valdymu įmanoma išsaugoti ir netgi pagerinti ekosistemų ir bioįvairovės funkcijų teikimą dirvožemyje. Dirvožemio valdymas gali būti išmanus klimato atžvilgiu, prisidedant prie klimato kaitos švelninimo kaupiant anglį ir pritaikant agroekosistemas prie besikeičiančio klimato.

Klimato požiūriu išmanus tvarus dirvožemio valdymas yra tinkamas atsakas į šiuos pagrindinius visuomenės iššūkius.

Tiek Europos Aplinkos Veiksmų Programa, FAO tiek kitos tarptautinės iniciatyvos kviečia didinti žinias apie tvarų dirvožemio valdymą ir dirvožemio funkcijų apsaugą.

Europos pastangos dėl tvaraus dirvožemio valdymo

Europos Bendros Programos EBP DIRVOŽEMIS tikslai yra plėtoti žinias ir priemones ir apjungti tyrėjų bendruomenę, kad būtų skatinamas klimato atžvilgiu išmanus tausojantis žemės ūkio dirvožemių valdymas, užtikrinantis tvarią maisto gamybą, palaikantis dirvožemio biologinę įvairovę ir kitas dirvožemio funkcijas, išsaugančias dirvožemio teikiamas ekosistemos paslaugas.

EBP DIRVOŽEMIS apima 26 organizacijas partneres iš 24 šalių. Kartu su Europos Komisija, programos partneriai turi bendrą biudžetą (80 mln. EUR) ir pajėgas sukurti palankią aplinką, kuri padidins žemės ūkio dirvožemio indėlį sprendžiant svarbiausius visuomenės iššūkius, įskaitant prisitaikymą prie klimato pokyčių ir klimato kaitos poveikio mažinimą, tvarią žemės ūkio produkcijos gamybą, ekosistemų paslaugų teikimą ir dirvožemio atstatymą ir degradacijos prevenciją.

Tvaraus dirvožemio valdymo planas

Išmanaus tvaraus dirvožemio valdymo įgyvendinimas skiriasi tarp regionų, žemės ūkio praktikų ir, žinoma, tarp įvairių dirvožemių tipų. Viena iš pirmųjų EBP DIRVOŽEMIS veiklų įrauks Europos ir nacionalinius suinteresuotuosius subjektus nustatant žinių spragas ir esamus skirtumus regioninėse ir nacionalinėse veiklose. Kritiškas įvertinimas nustatys pradinę turimų žinių ir priemonių padėtį šalyse partnerėse ir padės nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus. Tai leis sukurti planą, kuris veiks kaip strateginė tyrimų darbotvarkė, leidžianti strateginį sprendimų priėmimą moksle, politikoje ir sprendžiant programos įgyvendinimo klausimus Europoje.

EBP DIRVOŽEMIS kurs /p lėtos suderintą ir lengvai prieinamą informaciją apie dirvožemį taip prisidėdama prie tarptautinių pranešimų/ataskaitų apie žemės ūkio dirvožemius. Bendros pastangos sustiprins diaugiadisciplininę mokslininkų, tiriančių dirvožemį, bendruomenę. Integruota į platesnį suinteresuotųjų šalių tinklą ir taikydama bendradarbiavimo principą, EBP DIRVOŽEMIS rems tinklų kūrimą, tarpvalstybinių projektų inicijavimą ir doktorantų mokymą, šviečiamąją veiklą, sklaidą ir komunikaciją.

Sąmoningumas, gairės ir patarimai dėl politikos

EBP DIRVOŽEMIS sieks kelti plačiosios visuomenės sąmoningumą/informuotumą ir pagerinti supratimą apie žemės ūkio dirvožemio valdymą.

Ūkininkai, žemės savininkai, žemės valdytojai, ir pramonininkai gaus prieigą prie šaliai specifinių gairių dėl tvarių dirvožemio valdymo praktikų, anglies lygio apskaitos technologijos ir priemonių. Rengiant planą, bus vertinami esami dirvožemio kokybės ir anglies apskaitos modeliai šalyse partnerėse. Tai sudarys galimybes įgyvendinti žemės ūkio dirvožemio valdymo pasirinkimus, atsižvelgiant į galimą poveikį dirvožemio organinės anglies sankaupoms ir ŠESD emisijoms.

Politikos lygmenyje, programos tikslas yra nustatyti duomenų spragas ir prioritetinius naujų žinių poreikius ir išplėsti įrodymais pagrįstas rekomendacijas politikos formavimui Europos ir regionų lygiu.

EBP DIRVOŽEMIS gavo finansavimą iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 pagal dotacijos sutartį Nr. 652615

Lietuva ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) - vieni programos EJP SOIL partnerių. LAMMC tyrėjai atlieka daug mokslinių tyrimų dirvožemių tvarumo palaikymo klausimais. Dalyvavimas tokios plačios apimties programoje leis išplėsti tyrimus, praturtinti žinias bei patobulinti technologinius pasiūlymus praktikai.

Kontaktinė informacija

EJP SOIL koordinatorė: Claire Chenu INRAE. El. paštas: [email protected]

EJP SOIL koordinatorė LAMMC: dr. Žydrė Kadžiulienė. El. paštas: [email protected]

EJP SOIL koordinatorės pavaduotojas LAMMC: dr. Virginijus Feiza. El. paštas: [email protected]

Tolimesnė informacija

Norėdami gauti daugia informacijos apie EJP SOIL, kviečiame apsilankyti tinklapyje www.ejpsoil.org ir užsisakyti informacinį biuletenį. Tinklalapyje taip pat rasite kontaktinę informaciją apie nacionalinius partnerius ir programos atstovus.

Informacijos lietuvių kalba bus galima rasti tinklapyje www.lammc.lt.

Web-du-logo500