Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Vertinama Lietuvos pieno ūkio plėtros strategijos pažanga

LR žemės ūkio ministerija
2018-11-20

©LŽŪKT

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) trečiadienį vykusiame Pieno tarybos posėdyje pristatė per metus įvykdytus Lietuvos pieno ūkio plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių pasiekimus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Parengta pieno ūkių apklausos anketa. Apklausą numatyta atlikti 2018 m. gruodžio–2019 m. sausio mėnesiais. Viso planuojama apklausti 5100 ūkių.

Siekiant skirti pieno ūkiams daugiau investicijų, pritarta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšų perskirstymui (šis sprendimas dar turės būti suderintas su Stebėsenos komitetu ir Europos Komisija).

Paramai investicijoms į žemės ūkio valdas papildomai skirta 15 mln. Eur, iš jų 5 mln. Eur skirta finansų inžinerijos priemonei – žemės ūkio technikai įsigyti (tai naujas paramos teikimo instrumentas). Paraiškų rinkimas pagal šią priemonę numatytas gruodžio 3-31 dienomis, šaukimui numatytas biudžetas siekia 30 mln. Eur. Pienininkystės ūkiai taip pat galės teikti paraiškas, jų projektams šiame šaukime padidintas prioritetinių balų skaičius – 25.

Paramai smulkiesiems ūkiams planuojama papildomai skirti 10 mln. Eur.

Siekiant supaprastinti paramos gavimo sąlygas bei mažinti administracinę naštą nustatytas fiksuotas pieno ūkio fermų 1 kvadratinio metro statybos įkainis, lygus 192,75 Eur. Jis bus skirtas tinkamų finansuoti išlaidų vertei nustatyti ir paramos sumai apskaičiuoti. Šis įkainis bus taikomas renkant paraiškas (gruodžio 3-31 d.) pagal 2014-2020 m. KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Taigi paramos gavėjams nebereikės atlikti pirkimo procedūrų fermų statybai, teikti komercinius pasiūlymus.

Teisinių sąlygų tobulinimas

Siekiant tobulinti teisines sąlygas, Seime jau įregistruotas siūlymas bedarbio statusą suteikti darbą pagal darbo sutartį praradusiems smulkiesiems ūkininkams, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio dydis yra mažesnis už 4 EDV.

Tokie ūkininkai, netekę darbo, turėtų galimybę registruotis bedarbiais, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos ir užimtumo didinimo programose.

Vienas svarbiausių uždavinių – aiškios ir paprastos pieno kainodaros bei ilgalaikių pieno tiekimo sutarčių sukūrimas – taip pat pradėtas vykdyti. Šiuo metu derinamas Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną bei prekiaujančių pieno gaminiais nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo projektas.

Pieno sektoriaus rizikos fondas

2019 m. I ketvirtį planuojama atlikti pagrindinius pieno sektoriaus rizikos fondo darbus. Jau parengtas ir pateiktas derinti Lietuvos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimo projektas, kuriame įteisinamas Žemės ūkio rizikos valdymo fondų steigimas ir veikla.

Taip pat rengiami kiti reikalingi teisės aktai: Žemės ūkio rizikos valdymo fondo steigimo, valdymo ir administravimo gairės; Fondų akreditavimo tvarkos aprašas; Priemonės „Pajamų stabilizavimas“ (pagal 2014-2020 m. KPP) aprašymas.

Algimanto Stulginskio universitetas parengė ir pristatė ŽŪM užsakytą mokslo tiriamąjį darbą „Rekomendacijų dėl metodikų įmokoms į Žemės ūkio gamybos rizikų valdymo fondą ir žalų atlyginimui apskaičiuoti parengimas“.

Nustatyti ir teisės aktuose numatomi pagrindiniai Rizikos fondų veiklos principai.

Iniciatyva parengti Lietuvos pieno ūkio plėtros strategiją kilo tiek iš ūkininkų, tiek iš supirkėjų bei perdirbėjų. Pirmą kartą pasiektas toks socialinis susitarimas, kai visi kartu – smulkūs ir stambūs ūkininkai, supirkėjai ir perdirbėjai, valstybės institucijos – rado bendrą kalbą ir užsibrėžė ambicingus, tačiau bendromis jėgomis įgyvendinamus tikslus.