Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Ką svarbu žinoti apie poveikio aplinkai vertinimą?

2024-02-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Kas yra poveikio aplinkai vertinimas, sutrumpintai dar vadinamas PAV? Kokia šio proceso tvarka? Kaip jame gali dalyvauti visuomenė ir savivaldybės?

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) - tai ankstyvoji, prevencinė aplinkos apsaugos priemonė, skirta iš anksto užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti, vykdant ūkinę veiklą ir net ją užbaigiant nebus daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai.

PAV metu vertinamas galimas planuojamos veiklos poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt. Vertinimo apimtis nustatoma ir jo metu gauti rezultatai pateikiami specialiuose PAV dokumentuose (programoje ir ataskaitoje), už kurių rengimą atsakingas planuojamos ūkinės veiklos organizatorius.

Leidimai vykdyti veiklą, kuriai privalo būti atliktas PAV, gali būti išduodami tik atlikus šį vertinimą.

Kas vertina PAV dokumentus?

Parengti PAV dokumentai teikiami nagrinėti už įvairias sritis (sveikatos apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, gaisrinę ir civilinę saugą, saugomas teritorijas) atsakingoms valstybės institucijoms. Taip pat - savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui, su jais supažindinama visuomenė.

Pagal PAV įstatymą iki sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos priėmimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba, veikdama Vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų, kuriuose nustatoma 3 savivaldybių kompetencija, neviršydama nustatytos kompetencijos, gali priimti neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas neigiamas motyvuotas sprendimas.

Atsižvelgusi ir įvertinusi rezultatus, minėtų institucijų ir visuomenės nuomonę, atsakingoji institucija priima sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai, nustato sąlygas ir priemones, kurias įgyvendinus veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. Tik tokiu atveju ši veikla gali būti vykdoma. Jei atsakingoji institucija priima sprendimą, kad veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, leidimai vykdyti veiklą negali būti išduodami ir veiklos vykdyti negalima. Teisės aktuose nustatyta, kad atsakingosios institucijos funkcijas vykdo ir sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra.

Kada ir kokioms veiklos rūšims atliekamas poveikio aplinkai vertinimas?

PAV atliekamas planuojant ūkinę veiklą, kuri gali reikšmingai (dažniausiai – neigiamai) paveikti aplinką. Kai kurios planuojamos ūkinės veiklos rūšys, pvz., atominių elektrinių statyba, metalų gamyba ar perdirbimas, sprogmenų gamyba ir pan., gali daryti neigiamą poveikį aplinkai vien dėl savo pobūdžio, neatsižvelgiant į ūkinės veiklos dydį (mastą). Kitų veiklos rūšių, pvz. ūkinių gyvūnų auginimo, poveikis aplinkai labai priklausys nuo veiklos dydžio (masto) – akivaizdu, kad kelių ar keliolikos kiaulių auginimas nedarys reikšmingo poveikio aplinkai, o intensyvaus jų auginimo poveikis bus reikšmingas ir tokia ūkinė veikla gali būti leistina tik tinkamai parinktoje vietoje, taikant PAV metu parinktas specialias poveikio mažinimo priemones.

Labai svarbu ir tai, kad veiklos poveikis aplinkai priklauso ne tik nuo ūkinės veiklos rūšies ar masto, bet ir nuo aplinkos, kurioje ketinama vykdyti ūkinę veiklą, savybių – pvz., saugomose teritorijose tam tikra ūkinė veikla gali būti draudžiama, o dėl atstumų iki taršai jautrių objektų gali būti numatomi tam tikri veiklos apribojimai.

Kas yra atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo?

Atranka dėl PAV – atskiras procesas, kurio metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ar galima pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be poveikio aplinkai vertinimo.
Atrankos procese dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, už įvairias sritis atsakingos valstybės institucijos, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, visuomenė ir atsakingoji institucija. Atrankos išvadą, kurioje nurodoma, ar konkrečiai veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, priima atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Kaip visuomenė gali dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos procesuose?

Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos suteikia visuomenei galimybę dalyvauti visuose PAV etapuose ir atliekant atranką dėl PAV. Svarbu, kad visuomenė gali teikti pastabas ir klausimus visoms PAV ar atrankos dėl PAV procesuose dalyvaujančioms institucijoms ir gauti atsakymus.

Visuomenės dalyvavimas rengiant PAV programą

PAV programa – vienas iš PAV dokumentų, kuris rengiamas siekiant apibrėžti vertinimo apimtį, pagrindinio PAV dokumento – ataskaitos turinį ir vertinimo metu privalomus išnagrinėti klausimus.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi teisę nuspręsti nerengti PAV programos. Tokiu atveju rengiamas ir skelbiamas nustatytos formos pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Šis pranešimas, kaip ir informacija apie PAV dokumentus, skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo, į kuriuos turi būti atsižvelgiama rengiant PAV ataskaitą. Pasiūlymai visų pirma turėtų būti teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau visuomenė turi teisę teikti juos ir PAV dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui. Gavusi pasiūlymus, Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgusi į jų pobūdį ir turinį arba per 10 darbo dienų atsako pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, arba pateikia nuasmenintas pasiūlymų kopijas PAV dokumentų rengėjui ir apie tai informuoja pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus. PAV dokumentų rengėjas, gavęs pasiūlymus tiesiogiai iš visuomenės atstovų, informuoja suinteresuotos visuomenės atstovus, kad pasiūlymai gauti ir bus parengtas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas, kuris bus pateiktas PAV ataskaitoje. PAV dokumentų rengėjas privalo registruoti visus gautus visuomenės pasiūly[1]mus ir kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi parengti nustatytos formos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, kuris vėliau pateikiamas PAV ataskaitoje.

Visuomenės dalyvavimas rengiant PAV ataskaitą ir viešas visuomenės supažindinimas

Parengęs PAV ataskaitą – pagrindinį PAV dokumentą, kuriame pateikiami vertinimo rezultatai, dokumentų rengėjas turi sudaryti visuomenei sąlygas susipažinti su ataskaita, užtikrinti galimybes teikti pasiūlymus ir organizuoti viešą visuomenės supažindinimą.
Apie tai PAV dokumentų rengėjas privalo informuoti visuomenę ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo, paskelbdamas informaciją Aplinkos apsaugos agentūros ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra, – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo. Minėtu laikotarpiu per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo iki viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita, pasiūlymai teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau visuomenė turi teisę teikti juos ir PAV dokumentų rengėjui. Viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita metu pasiūlymai teikiami tik PAV dokumentų rengėjui. Gavusi pasiūlymus, Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgusi į jų pobūdį ir turinį arba per 10 darbo dienų atsako pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, arba pateikia nuasmenintas pasiūlymų kopijas PAV dokumentų rengėjui ir apie tai informuoja pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus. PAV dokumentų rengėjas, gavęs pasiūlymus tiesiogiai iš visuomenės atstovų, taip pat turi raštu informuoti, kad pasiūlymai gauti ir bus parengtas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas, kuris bus įtrauktas į PAV ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose ir paskelbtas Agentūros interneto svetainėje. PAV dokumentų rengėjas privalo registruoti visus gautus visuomenės pasiūlymus ir kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi parengti nustatytos formos visuomenės pasiūlymų įvertinimą. Turi būti nurodoma, ar pasiūlymai priimti, priimti iš dalies, ar atmesti. Pateikiama informacija apie tai, kaip atsižvelgta į priimtą pasiūlymą. Atmetant ar iš dalies atmetant pasiūlymą, turi būti pateikiami pasiūlymo atmetimo ar dalinio atmetimo motyvai. Pasiūlymų įvertinimas įtraukiamas į PAV ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose ir paskelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje

Viešo visuomenės supažindinimo metu PAV dokumentų rengėjas apibūdina planuojamą ūkinę veiklą, pristato PAV ataskaitą ir vertinimo rezultatus, informuoja, kaip įvertinti iki šiol gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, atsako į užduodamus dalyvių klausimus, pateikia papildomą informaciją apie visuomenės pasiūlymų registravimą ir jų įvertinimą

Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai

Gavusi PAV ataskaitą, kurios prieduose pateikiami visuomenės pasiūlymai ir jų įvertinimas, Aplinkos apsaugos agentūra savo interneto svetainėje paskelbia nustatytos formos pranešimą. Per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos visuomenė gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai pasiūlymus, kurie bus apsvarstyti su juos pateikusiais visuomenės atstovais prieš priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Pasibaigus šiam terminui, Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja susitikimą šiems visuomenės atstovų pasiūlymams aptarti. Į susitikimą kviečiami pasiūlymus pateikę visuomenės atstovai, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjas. Sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai Aplinkos apsaugos agentūra priima tik išnagrinėjusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir šių pasiūlymų įvertinimą. Priėmusi sprendimą, Aplinkos apsaugos agentūra jį paskelbia visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje Kartu skelbiami PAV dokumentai, kuriais remiantis priimtas sprendimas, ir minėto visuomenės pasiūlymų aptarimui skirto susitikimo protokolas.

Ar galima gauti su PAV susijusią informaciją pasibaigus PAV procesui?

Teisė gauti su PAV susijusią informaciją apie aplinką visuomenei garantuojama ir pasibaigus PAV procesui.Visuomenė gali kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą arba peržiūrėti šią informaciją Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Kas gali panaikinti sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvadą?

Galiojantys teisės aktai nesuteikia teisės Aplinkos ministerijai ar Aplinkos apsaugos agentūrai pakeisti ar panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros priimtų sprendimų ar išvadų. Panaikinti šiuos sprendimus ar išvadas gali tik Lietuvos teismai.

Ar galima skųsti sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvadą?

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvada gali būti skundžiami (per vieną mėnesį nuo jų gavimo ar paskelbimo dienos) Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Apygardos administraciniam teismui. Visuomenės atstovai turi teisę kreiptis į teismą dėl atrankos išvados apskundimo praleisto termino atstatymo, jeigu jį praleido dėl svarbių objektyvių aplinkybių.

Visuomenės atstovai taip pat turi teisę kreiptis į teismą ginčydama sprendimų, veiksmų ar neveikimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo srityse materialinį ar procesinį teisėtumą.

Teisė gauti su PAV susijusią informaciją apie aplinką visuomenei garantuojama ir pasibaigus PAV procesui. Visuomenė gali prašyti Agentūros informacijos apie atliktą PAV ar apie priimtą sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai arba peržiūrėti šią informaciją Agentūros internetiniame puslapyje.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija