Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Kaip įforminti individualios įmonės savininko įnašą į įmonę?

Jelena Vilkienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-06-14

© LŽŪKT nuotr.
Kas yra individualios įmonės (IĮ) savininko įnašai į įmonę ir kaip juos įforminti?

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurią steigia vienas fizinis asmuo. Pagal IĮ įstatymo nuostatas individualios įmonės turtui priskiriamas nuosavybėn perduotas jos savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas. IĮ savininko įnašu laikomas piniginių lėšų, ilgalaikio materialiojo turto perdavimas IĮ nuosavybėn. Įnašas įforminamas surašant ir pasirašant pinigų ar kito turto perdavimo dokumentus, kurie įforminami teisės aktų nustatyta tvarka.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kito turto perdavimo dokumentai būna laisvos formos, bet turi turėti šiuos privalomus rekvizitus: dokumento pavadinimą, datą, IĮ pavadinimą ir identifikacinį numerį (kodą), įmonės savininko vardą, pavardę ir asmens kodą, perduodamo turto pavadinimus, kiekius, matavimo vienetus, vertes ir bendrą sumą.

Tuo atveju, kai IĮ perduodamas įnašas turi būti registruojamas registre, turto perdavimo dokumentuose turi būti nurodytas turto kodas ar unikalus numeris registre.

IĮ savininko įnašo perdavimo metu mokestinių prievolių, PMĮ atžvilgiu, neatsiranda. Taip pat mokestinių prievolių pagal GPMĮ jam neatsiranda, nes įnašo perdavimo į savo įmonę metu jo savininkas atlygio negauna.

Dažnai iškyla klausimas – kaip įnašą įvertinti? Savininko įnašas pinigais yra lygus perduotai pinigų sumai, o įnašas ilgalaikiu turtu yra to turto įsigijimo kaina. Jei nėra ilgalaikio turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto kaina gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę užsiimti tokia veikla.

Kaip įnašo, perduodamo turto registravimo, atvežimo, remonto, sumontavimo, instaliavimo, išbandymo ir kitos su to turto paruošimu veikti ir naudoti susijusios išlaidos priskiriamos individualios įmonės veiklos sąnaudoms tą mokestinį laikotarpį, kai jos susidarė.

IĮ savininkui nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas įmonės veikloje gali būti naudojamas ir tuo atveju, kai jis neperduodamas IĮ nuosavybėn kaip turtinis įnašas. Tuo atveju, kai turtas perduodamas kaip savininko įnašas į savo įmonę, jis tampa įmonės nuosavybe, todėl savininkas netenka teisės neatlygintinai naudotis šiuo turtu savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

IĮ savininko ir jo šeimos narių turto (neperduodant IĮ nuosavybėn) naudojimas vieneto veikloje yra įforminamas tos įmonės savininko arba vadovo įsakymu, kuriame nurodoma:

  • turto pavadinimas;
  • turto apibūdinimas, techniniai-ekonominiai parametrai (plotas, tūris, pajėgumas ir pan.);
  • turto savininkas (jei turto savininkas nėra IĮ savininkas, nurodoma, koks jo, kaip šeimos nario, ryšys su IĮ savininku);
  • turto kaina, kuri apskaičiuojama iš juridinę galią turinčiuose turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose nurodytos kainos atėmus laikotarpio iki turto perdavimo naudoti įmonės veikloje turto nusidėvėjimo sumą. Turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama taikant tiesinį metodą ir kito mėnesio būdą.

Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto kaina gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis.

Jei turtas buvo įsigytas, bet nenaudojamas, tuomet įmonės veikloje naudojamo turto kaina gali būti nustatyta ir pagal to turto įsigijimą patvirtinančiuose ir juridinę galią turinčiuose dokumentuose nurodytą pirkimo kainą.

  • IĮ veiklos, kurioje turtas bus naudojamas, pavadinimas;
  • turto dalis, naudojama įmonės veikloje (procentais), kuri nustatoma atsižvelgiant į turto rūšį ir ekonominę naudą: naudojant transporto priemones – į įmonės reikalais nuvažiuojamų kilometrų skaičių, naudojant patalpas – į patalpų plotą (tūrį), naudojamą įmonės veiklai, naudojant įrenginius – į įrenginių darbo laiką ir pan.

Jei pasikeičia įmonės veikloje naudojamo turto dalis, įmonės vadovas privalo išleisti naują įsakymą ir juo patikslinti įmonės veikloje naudojamą turto dalį.

Šis įsakymo kopija turi būti pateikiamamokesčių administratoriui per Mano VMI.

Šaltinis: www.vmi.lt