Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Kėdainių r. ūkių ekonominių, finansinių rodiklių analizė

2021-11-08

LŽŪKT Kėdainių r. biuras išanalizavo ir į ES Ūkio apskaitos duomenų tinklą pateikė 192 rajono ūkių duomenis. Susipažinkite su respondentinių ūkių ekonominiais ir finansiniais rodikliais.

LŽŪKT Kėdainių r. biuras išanalizavo 192 rajono ūkių duomenis, iš kurių 139 ūkiai vertėsi tik augalininkyste (javai, rapsai, ankštiniai javai), 12 – daržininkyste (bulvės, kopūstai, morkos, agurkai), 13 ūkių vertėsi gyvulininkyste, likusieji – mišria veikla. Ūkių dydis – nuo 0,30 iki 1692,60 ha. 1 paveiksle pateikiamas ūkių pasiskirstymas pagal deklaruotus plotus.1 pav. Ūkių pasiskirstymas pagal deklaruotus plotus

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pagal pateiktus duomenis matome, kad daugiausia rajone ūkių, kurie deklaravo nuo 100 iki 200 ha, tokių yra 44 vnt. arba 23 proc., didžiausių ūkių, kurie deklaravo 500 ir daugiau ha, yra 10 vnt., 5 proc. nuo visų ūkių.

Augalininkystė

Didžiausią pasėlių dalį sudarė žieminiai kviečiai, taip auginti žieminiai rapsai, vasariniai miežiai, žirniai, pupos, cukriniai runkeliai.

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas Kėdainių r. 2018–2020 m., t/ha

Pagal 2 lentelės duomenis matome, kad lyginant 2018 su 2020 m., beveik visų augalų derlingumas padidėjo: žieminių kviečių – 35,08 proc., žieminių rapsų – 76,8 proc., miežių – 11,61 proc. o pupų – 39,42 proc. Tokią situaciją lėmė praėję 2018–2019 nepalankūs metai, t. y. buvę stichiniai meteorologiniai reiškiniai, ekstremalios situacijos (stichinės sausros), o 2020 m. buvo labai palankūs meteorologiniu atžvilgiu, todėl gautas didesnis derlius.

Daržininkystės ūkiuose augintos bulvės, morkos, kopūstai, agurkai.

2 lentelė. Kėdainių r. daržininkystės ūkiuose augintų augalų derlingumus 2018–2020 m., t/ha

Pagal pateiktus duomenis matome, kaip analizuojamu 3 m. laikotarpiu keitėsi daržovių derlingumo vidurkis. Bulvių derlingumas, lyginant 2018 su 2019 m. šiek tiek mažėjo, o lyginant 2018 su 2020 m. padidėjo 39,64 proc. Morkų derlingumas, lyginant 2018 su 2019 m., taip pat mažėjo 8,32 proc., 2020 m. morkų derlingumas, lyginant su 2019 m., padidėjo 29,10 proc. Kopūstų derlingumas, lyginant 2018 su 2019 m., padidėjo net 77,71 proc., o lyginant 2018 su 2020 m. padidėjo 71,26 proc.

Finansiniai rodikliai

Kėdainių r. ūkių veiklos finansiniai rodikliai pateikiami 4 lentelėje. Joje matome, kaip keitėsi vidutiniškai grynasis pelningumas, grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis) ir skolos rodiklis 2018–2020 m.

2 pav. Finansinių rodiklių vidurkiai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal lentelėje pateiktus duomenis matome, kad grynasis pelningumas, lyginant 2018 su 2019 m., išliko toks pat, o lyginant 2019 su 2020 m,. padidėjo net 30,43 proc. Tokią situaciją lėmė palankūs orai 2020 m. ir gautas didelis derlius, o 2018–2019 m. buvo nepalankūs žemės ūkiui dėl stichinių meteorologinių reiškinių, kai skelbtos ekstremalios situacijos (2018 ir 2019 m. dėl stichinės sausros).Vienam pardavimo eurui 2020 m. teko 0,30 Eur grynojo pelno.

Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo vienas pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis parodo

ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir gebėjimą uždirbti pelną tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis) taip pat sumažėjo, lyginant 2018 ir 2019 m., 28,57 proc., lyginat 2018 su 2020 m., šis rodiklis padidėjo daugiau kaip 2,5 karto.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Skolos rodiklis 2018–2019 m. išliko toks pat, o lyginant su 2020 m., sumažėjo 6,06 proc. Mažesnis skolos rodiklis rodo, kad mažesnė dalis turto finansuota skolintomis lėšomis. Matome, kad Kėdainių r. ūkių situacija gera, netgi daugeliu atvejų ūkiai skolų turi mažiau, palyginti su Lietuvos vidurkiu.