Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Kiaulių laikytojams bus kompensuotos įsigytos biologinio saugumo priemonės

LR žemės ūkio ministerija
2020-05-21

© LŽŪKT nuotr.

Kiaulių laikytojai nuo birželio 1 d. vėl galės teikti paraiškas ir gauti valstybės pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Šiai de minimis pagalbai iš viso skiriama 400 tūkst. Eur. Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.
Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 procentų.
Ši valstybės pagalba teikiama pareiškėjams, kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, taip pat įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones. Pareiškėjai 2019 m. paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos turėjo laikyti nuo 1 iki 100 kiaulių, suženklintų ir registruotų Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.
Jei pareiškėjai jau buvo gavę pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet ne daugiau kaip 900 eurų iš viso, šiemet jie gali įsigyti kitas biologinio saugumo priemones.
Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 1 d. iki birželio 30 d. savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą. Kiaulių laikytojai turi pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą (juridinių asmenų įgaliotas asmuo – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą), užpildytą paraišką bei biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

Su visomis sąlygomis kompensacijoms gauti galima susipažinti Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklėse.