Birželio 21 d., penktadienis | 24

Konsultavimo paslaugos miškų valdytojams

LŽŪKT informacija
2016-07-07

Lietuvos miškai – vienas svarbiausių biosferos elementų, dengiantis 33,4 proc. šalies teritorijos. Privatūs asmenys valdo daugiau kaip 800 tūkst. ha miškų. Norint, kad miškas teiktų ne tik moralinę, bet ir materialinę naudą, neišvengiama žmogaus veikla jame. Kad ji būtų tinkamai vykdoma, miškų valdytojai, pasinaudoję ES parama, gali konsultuotis su profesionalais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Miško naudojimas yra reglamentuojamas ir kontroliuojamas. Tam yra sukurti 35 įstatymai ir teisės aktai, o jei sklypas patenka į apsauginę zoną ar draustinį – prisideda dar daugiau kaip 60 teisės aktų, reglamentuojančių augmenijos ir gyvūnijos apsaugą. Vykdant ūkinę veiklą ir norint nepasiklysti įstatymų ir teisės aktų gausoje, reikalingos atsakingų institucijų konsultacijos.

Nuo gegužės 16 d. iki rugpjūčio 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ (toliau – Konsultavimo projektas). Miško valdytojai turi galimybę konsultuotis dviem temomis:

  • Informavimas apie atitinkamus įpareigojimus, nustatytus 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (BAST) ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (PAST) ir Vandens pagrindų direktyvoje;
  • Ekonominė ir aplinkosauginė veikla miško valdoje.

Temos apima tokius klausimus kaip: įvairių rūšių miško kirtimai, miško kirtimo leidimų ir pažymų išdavimas, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo taikymas, saugomoms teritorijoms rengiamų miškotvarkos projektų taisyklių taikymas, nemedieninių miško resursų naudojimas, ES paramos priemonių miškų ekonominei vertei didinti naudojimas, ūkininkavimą privačiuose miškuose reglamentuojančių teisės aktų taikymas ir kita.
Vienam konsultavimo paslaugų gavėjui per KPP įgyvendinimo laikotarpį, t. y. per 36 mėn., didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis suma yra 1500 Eur be PVM.

Specialiosios sąlygos ir reikalavimai paramai gauti:

  • pareiškėjas turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Norėdamas įregistruoti žemės ūkio valdą, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra būsimosios valdos centras. Duomenų teikėju gali būti būsimos valdos valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, o jeigu žemės ūkio valda registruojama juridinio asmens vardu, – jo įgaliotas asmuo;
  • miško valda (miško plotas) turi būti ne mažesnė kaip 1,0 ha.

Paraiškos teikimo metu taikomi atrankos kriterijai:

  • miško valdytojas yra fizinis asmuo;
  • miško valda patenka į saugomas teritorijas.

Tuo atveju, kai lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija lėšų sumą, kuri yra suplanuota ir gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti 2016?2018 metais ir po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, pareiškėjams tinkamiems gauti paramą ir atitinkantiems tą patį prioritetinį kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, Agentūra pirmenybę teikia miško valdytojams, kurių miško valdos plotas yra didesnis, vertinant pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis.

Bendrosios sąlygos ir reikalavimai paramai gauti:

  • pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui;
  • pareiškėjas neturi finansinių sunkumų (nėra bankrutuojantis arba likviduojamas).

Paprasta tvarka

Mokėjimo prašymus Agentūrai ruošia ir teikia konsultavimo paslaugų teikėjas. Konsultavimo paslaugas pagal su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pasirašytą sutartį teikia VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.

Miško savininkas, norintis dalyvauti Konsultavimo projekte, paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti užpildydamas ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Plačiau susipažinti su Konsultavimo projektu ir įgyvendinimo taisyklėmis galite čia.

Turite klausimų daugiau nei atsakymų? Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai Jus konsultuos nuo idėjos iki rezultato miške! Parengs Miško želdinimo ir žėlimo projektus, konsultuos miško įveisimo klausimais ir padės užpildyti paraiškas ES paramai gauti. Konsultuojame ir Jūsų miško valdoje.