Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Kretingos rajono respondentinių ūkių veiklos 2010 metais duomenų analizė

Laimutė Brazdžiuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-11-22

ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis – ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tam tarnauja ŪADT – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis Europos Sąjungos ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už reikiamų ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. Respondentiniai ūkiai apima beveik visus šalies rajonus, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik agreguoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Kretingos rajone 2011 m. į ŪADT tinklą duomenis apie ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2010 m. pateikė 21 ūkininkas. Ūkiai išsidėstę įvairiose rajono vietovėse, skiriasi savo ūkine veikla ir ūkio dydžiu.

Vadovaudamiesi Kretingos r. respondentinių ūkių javų auginimo analizės duomenimis, matome, kad 2010 m. rajono respondentiniuose ūkiuose auginta: kviečių – 48 proc., miežių – 67 proc., avižų – 33 proc., kvietrugių – 43 procentai.

Javų derlingumas per paskutiniuosius 3 metus kito: miežių derlingumas sumažėjo 26 proc., avižų – 13 proc., kviečių – 6 proc., kvietrugių – 5 proc., rugių – 43 procentais. Didžiausias javų derlingumas Kretingos r. respondentiniuose ūkiuose 2010 m.: miežių – 5,85 t/ha, kviečių – 5,19 t/ha, avižų – 3,27 t/ha, kvietrugių – 6,95 t/ha. Atskiri ūkiai gauna didelį derlių, tačiau bendras ūkių derlingumas mažėja, tam daug įtakos turi nepalankios pajūrio gamtinės sąlygos.

Javams auginti rajone sąlygos nepalankios, todėl kai kurie respondentiniai ūkiai yra pieno kryties. Devyniuose ūkiuose laikomos melžiamos karvės. Jų skaičius – nuo 3 iki 115 karvių. Vidutinis respondentinių ūkių melžiamų karvių skaičius – 45. Paanalizuokime, kaip keitėsi melžiamų karvių produktyvumas per 2008–2010 m. laikotarpį.

Pieno primilžis iš vienos karvės, kg

Iš pateiktos diagramos matome, kad Kretingos r. respondentiniuose ūkiuose karvių primilžis žymiai padidėjo. Vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės 2008 m. buvo 5 733,00 kg, o 2010 m. – 6 039,00 kg. Vidutinis primilžis iš karvės per 3 metus padidėjo 5 procentais. Daugiausia pieno 2010 m. primelžė ūkininkas, laikantis 115 karvių bandą. Šiame ūkyje pieno primilžis buvo 10 411,00 kg pieno iš vienos karvės.

Rajono respondentiniuose ūkiuose 2010 m. didžiausią pajamų dalį – 72,4 proc. – sudaro pajamos už augalininkystės produkciją, pajamos už gyvulininkystės produkciją – 26 proc., kitos veiklos pajamos – 1,4 proc., miškininkystės pajamos – 0,2 procento.

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2010 m. sudarė vidutiniškai 445998 litus.

Paanalizavę respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklius Kretingos r., matome, kad vidutinis ūkių turto apyvartumo koeficientas 2010 m. buvo 0,334, o 2008 m. – 0,525. Tai rodo, kad litas turto 2008 m. davė ūkininkui 0,52 Lt pajamų, o 2010 m. – 0,33 Lt pajamų. Šis rodiklis, 2010 m. palyginti su 2008 m., sumažėjo 36 procentais.

Vidutinis skolos-nuosavybės koeficientas 2010 m. Kretingos r. respondentiniuose ūkiuose buvo 0,441, 2008 m. šis koeficientas buvo – 1,42. Matome, kad 2010 m. jis sumažėjo 3,2 karto. Šis koeficientas rodo, kiek nuosavybės litui tenka skolintų lėšų, reiškia, kad respondentiniuose ūkiuose skolintų lėšų mažėja.

Vidutinis Kretingos r. respondentinių ūkių javų derlingumas 2008–2010 m., t/ha

Parengta pagal Kretingos rajono 2010 m. respondentinių ūkių analizę.