Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Laikote Lietuvos senųjų veislių ūkinių gyvūnų – neužmirškite įsipareigojimų

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2020-03-22

© LŽŪKT nuotr.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) siekia taikyti kuo mažiau sankcijų už galimus pažeidimus, todėl primena pagrindinius įsipareigojimus ūkininkams, gaunantiems kompensacines išmokas už Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Ūkiniai gyvūnai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Iki paraiškos pateikimo būtina atnaujinti ŽŪIKVC Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos pieninių galvijų, arklių, kiaulių ir avių veislininkystės posistemiuose esančius duomenis.
Mokėtiną sumą NMA apskaičiuoja remdamasi paramos paraiška ir prie jos pridėtų dokumentų duomenimis bei atsižvelgdama į administracinių patikrų bei patikrų vietoje rezultatus. Apskaičiuojant mokėtiną sumą, imamas metinis paramos gavėjo pagal šią veiklą įsipareigotų išlaikyti kiekvienos gyvūnų rūšies skaičiaus perskaičiuotas SG vidurkis, kuris apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio 1 d. Jei pateiktas prašymas dėl ūkinių gyvūnų keitimo, SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo datos.
Pagrindiniai įsipareigojimai
Primename, kad gaunantys kompensacines išmokas už nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą ūkininkai įsipareigoja:
 • laikytis gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklių reikalavimų;
 • išlaikyti paramos paraiškoje deklaruotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ar naminių paukščių skaičių 5, 6 arba 7 metus ir vykdyti veiklą nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;
 • ūkinius gyvūnus ir naminius paukščius veisti tik grynuoju veisimu, t. y. poruoti tik tos pačios veislės ūkinius gyvūnus arba naminius paukščius;
 • dalyvauti įgyvendinant teisės aktų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinę programą;
 • vykdyti gyvulių produktyvumo tyrimus pagal galiojančias pripažintų veisimo organizacijų selekcines programas;
 • nuo paramos gavėjo nepriklausančių priežasčių sumažėjus pagal priemonę deklaruotų ūkinių gyvūnų skaičiui, per 30 kalendorinių dienų informuoti NMA ir pateikti įrodančius dokumentus bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad:
 • keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą vištinę žąsį į tokios pat kilmės kitą, užpildyti Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą ir NMA pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotos vištinės žąsies tapatybės nustatymo numerį, ir pateikti naujai deklaruojamos vištinės žąsies kilmės sertifikatą ir tapatybės nustatymo numerį;
 • keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą arklį, galviją, kiaulę, avį į tokios pat kilmės kitą, užpildyti Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą ir NMA pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotų arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį, pateikti naujai deklaruojamų arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį ir atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 nustatyta tvarka.
Pažymime, kad NMA atliekamų patikrų vietoje metu reikia turėti paramos paraiškoje įsipareigotų išlaikyti ūkinių gyvūnų kilmės patvirtinimo dokumentus, išskyrus arklių, galvijų, kiaulių ir avių. Visoje valdoje būtina laikytis šių pagrindinių reikalavimų:
 • ūkiniai gyvūnai turi būti tinkamai ir laiku suženklinti ir užregistruoti;
 • galvijų laikytojai turi turėti teisingai užpildytus galvijo pasus, arklio pasus;
 • ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų;
 • visoje valdoje laikytis Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“, išdėstytų reikalavimų.