Gegužės 21 d., antradienis | 24

Lazdijų rajono respondentinių ūkių apžvalga

LŽŪKT informacija
2011-12-08

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Šioje sistemoje galima rasti informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje. Duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka privalo teikti kiekviena valstybė – ES narė. Duomenis į ŪADT žemės ūkio produkcijos gamintojai teikia savanoriškai. Jie atrenkami taikant statistinės atrankos metodus. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), vykdydama LRV nutarimą Nr.435 „Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų ir ūkio apskaitos duomenų tinklo kūrimo“ ir LR ŽŪ ministro įsakymą Nr. 132 „Dėl Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos“ teikia respondentinių ūkių duomenis į ŪADT.

LŽŪKT Lazdijų rajono biuras pateikė šešių respondentinių ūkių duomenis. Atlikus šių ūkių analizę, gauti vidutiniai duomenys. Pateiktose lentelėse matome 2010 m. ir 2009 m. duomenų palyginimą:

Pagrindinių auginamų kultūrų vidutinis derlingumas

Kitų ūkio rodiklių palyginimas

Išanalizavus lentelės duomenis, matome, kad visų grūdinių kultūrų derlingumas palyginti su 2009 m., sumažėjo, to priežastimi – ūkininkai įvardija nepalankias oro sąlygas, dėl kurių buvo sudėtinga prižiūrėti ir nuimti derlių.

Palyginę duomenis, matome, kad 27,7 proc.sumažėjo primilžis iš karvės. Sumažėjo bendrosios augalininkystės produkcijos pajamos, bet padidėjo bendrosios gyvulininkystės produkcija. Padidėjo ir bendrasis gamybinis pelnas. Turto apyvartumo rodiklis nekito. Sumažėjo skolos-nuosavybės koeficientas, rodantis, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Šiuos rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, kurie pateikiami leidinyje „Žemės ūkio respondentinių ūkių duomenys“.