Birželio 21 d., penktadienis | 24

Mamadienis ir tėvadienis auginantiems ir vieną vaiką, ką dar svarbu žinoti?

LŽŪKT informacija
2022-08-05

VDI informuoja, kad mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgyja teises į papildomą poilsio laiką („mamadienį ir tėvadienį“). Yra ir kitų svarbių akcentų.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie Darbo kodekso straipsnių pakeitimus. Sužinokite, kas pasikeitė.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Papildoma poilsio diena auginantiems vieną vaiką

Mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgyja teises į papildomą poilsio laiką („mamadienį ir tėvadienį“) 1 kartą per 3 mėnesius, o auginantys du vaikus iki 12 metų, kai vienas ar abu vaikai turi negalią, – 2 dienos per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.).

Ne visas darbo laikas

Dirbti ne visą darbo laiką galės darbuotojas, slaugantis šeimos narį ar kartu gyvenantį artimąjį. Šią teisę turės darbuotojai, auginantys vaikus iki 8 m.

Nuotolinis darbas ir lankstus darbo laikas

Jeigunėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 m., ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. paprašo dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys privalo tenkinti tokį prašymą. Išskyrus atvejus, kai darbdavys įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas. Ta pati nuostata galioja ir darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Šie išvardinti darbuotojai turi galimybę dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.

Jei įvaikinote

Patikslinti tėvystės ir vaiko priežiūros terminai, kai yra įvaikinamas vaikas, tėvystės atostogos turi būti suteiktos anksčiau nei atostogos vaikui prižiūrėti.

Nemokamos atostogos

Įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Nemokamas laisvas laikas

Nustatyta, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką ir darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pvz., liga ar nelaimingu atsitikimu.

Diskriminacijai – ne

Įtvirtintos nuostatos, draudžiančios diskriminuoti darbuotoją dėl to, kad jis naudojasi Darbo kodekso suteiktomis garantijomis, pvz., dirba lanksčiu darbo grafiku, prašo papildomų atostogų ir kt. Bei dėl šeiminės padėties.
Darbo sutartis negali būti nutrauktadarbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi Darbo kodekse numatytomis garantijomis.

Psichologiniam smurtui – ne

Įtvirtinta pareiga darbdaviui įprastais darbovietėje būdais skelbti informaciją, kokių priemonių imasi psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti.

Išbandymo terminas

Papildyta nuostata dėl terminuotų sutarčių. Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui (atitinkamai trumpesnis negu trys mėnesiai).

Pranešimas apie darbo sąlygas

Papildyta, kokią informaciją iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui: teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia; socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas. Atkreipiame dėmesį, kad šio Darbo kodekso straipsnio pakeitimo pagrindu pakoreguota pavyzdinė darbo sutarties forma.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Nutraukti darbo sutartį minimu pagrindu nuo šiol galės ir darbuotojai, kurie namuose slaugo kartu gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Taigi, minimas darbo sutarties nutraukimo pagrindas bus taikomas ne tik slaugantiems šeimos narį.

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės

Papildyta, kad nutraukiant darbo sutartį minimu pagrindu, įspėjimo terminai bus trigubinami ir tiems darbuotojams, kurie pateiks išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

Laikinojo įdarbinimo įmonės

Įtvirtinta pareiga laikinojo įdarbinimo įmonėms kartą per mėnesį teikti Valstybinei darbo inspekcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka informaciją apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimus galite rasti čia.

Parengta pagal VDI informaciją.