Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Miškams saugoti nuo stichinių nelaimių teikiama parama. Želdinių įkainiai didesni

LŽŪKT informacija
2021-04-28

© LŽŪKT nuotr.

Jei stichinės nelaimės pažeidė jūsų mišką ar ketinate sukurti miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūrą, sukluskite: nuo gegužės 3 d. iki birželio pabaigos numatytas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Ir dar viena gera žinia – šiais metais nustatyti didesni nei pernai želdinių įkainiai.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paraiškų rinkimo laikotarpis trumpas, tad naudinga pasikonsultuoti su akredituotais Konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistais. Jie patars, kokius darbus atlikti ir dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus, kitus reikiamus dokumentus, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais.

Remiama veikla
Paramos lėšomis finansuojamos veiklos: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas; miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas; stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Kas gali teikti paraiškas
Pareiškėjai gali būti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Nekilnojamasis turtas (miškas ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
Parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.
Pažeisto miško atkūrimas
Parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių, ir tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo.
Parama teikiama, jei stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis) arba mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas), vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais.
Vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą šiais metais buvo patvirtinti nauji medžių rūšių įkainiai. Skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties. Atkuriant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1 859 Eur už ha).
Želdinių įkainiai:
Pav_V
*Išsamesnė informacija apie tai, kaip apskaičiuojamas paramos dydis, nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse
Jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų). Šis reikalavimas taikomas vykdant veiklas: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas. Komercinių pasiūlymų pateikti nereikia stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo atveju.
Didžiausia galima balų suma – 100 balų
Paraiška miško projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Atrankos kriterijai ir skiriami balai:
  • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
  • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
  • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
  • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
  • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
  • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
  • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
  • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –skiriami 5 balai.
Paraiškų priėmimas
Paraiškos priimamos nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritorinius paramos administravimo skyrius dėl paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 646 153 Eur paramos lėšų.
Karantino metu pareiškėjai paraiškas ir kartu su jomis teikiamus dokumentus gali teikti registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais skiltyje „Susisiekite“. Taip pat karantino metu NMA darbo laiku pareiškėjai dokumentus gali pateikti pasinaudodami „paraiškų dėžutėmis“, kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paraiškų į „paraiškų dėžutę“ teikimo laikas dviem darbo dienomis trumpesnis nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas. Išsamesnė informacija apie paraiškų teikimo sąlygas karantino laikotarpiu – kvietime teikti paraiškas.
Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti
Parengta pagal NMA informaciją