Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Investuojantiems į miškų ūkį: kaip paskirstyta parama?

LŽŪKT informacija
2022-02-23

© LŽŪKT nuotr.
Nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramospagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 000 000 Eur paramos lėšų.​​

Kas gali teikti paraiškas

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojamas:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Projektų rengimo ar tikslinimo paslaugos finansuojamos tik tuo atveju, jei jos nesusijusios su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.

Didžiausia paramos suma projektui – 100 tūkst. Eur

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur. Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

Pareiškėjas, paramos gavėjas, vykdantis miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo arba paslaugų miškų sektoriuje teikimo veiklą tuo pačiu metu negali būti kitos investicinės KPP priemonės ir (arba) veiklos srities įgyvendinimo dalyvis.

2022 m. svarbiausi taisyklių pakeitimai

 • Paramos paraiškos ir prašomi dokumentai Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).
 • Mokėjimo prašymai kartu su papildomais dokumentais NMA teikiami užpildžius elektroninę formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga, kurios adresas https://zumis.lt, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia NMA galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas (nedeklaruotas ankstesniuose mokėjimo prašymuose) ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pateikus mokėjimo prašymą, teikiama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Pateiktoms paraiškoms suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:

 • Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas, – suteikiama 20 balų.
 • Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 • Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas prognozuojamas didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Įgyvendinus projektą bus sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Turite klausimų ar norite pasikonsultuoti?

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo rajono LŽŪKT ekonomikos konsultantus, kurie supažindins su taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins paraiškos atitiktį projekto atrankos kriterijams ir parengs projektą bei padės jį sėkmingai įgyvendinti. Esant poreikiui, LŽŪKT miškininkystės specialistaiparengs miškotvarkos projektą. Juk kiekviena detalė svarbi.

Agroakademija.lt rekomenduoja pasižiūrėti

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

NMA, LŽŪKT informacija