Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Ir jauną mišką reikia ugdyti

Gytis Jurkevičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės biuro specialistas
2021-11-12

© LŽŪKT nuotr.

Miškas turi daug paskirčių ir viena iš jų yra ūkinė – skirta formuoti produktyvius medynus, juos kirsti bei atkurti. Iškirtus mišką, miško savininkams privaloma jį atkurti per trejus metus. Atkūrus mišką, kai medynas pradeda formuotis, atsiranda ugdomųjų kirtimų poreikis, kitaip dar vadinamas tarpiniu kirtimu. Tarpiniai kirtimai yra skirstomi į jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus. Šiame straipsnyje kalbėsime apie jaunuolynų ugdymo kirtimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Jaunuolynų ugdymo kirtimai pradedami nuo 8 metų ir vykdomi iki 20 metų imtinai. Pagrindinis tokių kirtimų tikslas mišriuose medynuose – tikslinės medynų rūšinės sudėties formavimas. Tikslinė medžių rūšis yra nustatoma pagal miško augavietę, vyraujančią tame medyne, pagal dirvožemio drėgnumą ir derlingumą. Tikslinės medžių rūšys Lietuvoje yra ąžuolai, pušys, eglės, beržai, juodalksniai ir uosiai. Kirtimo metu stengiamasi pašalinti nepageidaujamas ir dažniausiai netikslines rūšis, krūmus ir sudaryti optimalias ar joms artimas sąlygas pageidaujamoms medžių rūšims.

Grynuose medynuose jaunuolynų ugdymo kirtimai pradedami dažniausiai šiek tiek vėliau, kai pasodintas miškas yra 10–15 metų. Grynas medynas tas, kurio vienos rūšies medžių tūris sudaro ne mažiau kaip 86 proc. viso medynų tūrio. Tokiuose medynuose ugdant jaunuolynus siekiama mažinti medynų tankumą, todėl mažinama medžių konkurencija, didėja atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams.

Svarbu kirtimus atlikti laiku

Laiku neįvykdžius ugdymo kirtimų, galima sulaukti tokių pasekmių:

  • Menkavertis medynas, t. y. greitai augančios medžių rūšys, pvz., baltalksniai, drebulės, blindės ir kt.
  • Tankus medynas, kuris daug mažiau atsparus nepalankiems aplinkos veiksniams. Augantys medeliai per arti vienas kito stiebiasi aukštyn dėl to turi silpną lają.
  • Retas medynas, kai jaunus medelius dažnai augimo sparta pranoksta krūmai ir medeliai žūva.
  • Žvėrių pažeisti medynai.

Jaunuolynams ugdyti skiriama parama

Jaunuolynų ugdymo kirtimus ne vienus remia Lietuvos kaimo plėtros programa. Jau nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 28 d. galėsite teikti paraiškas pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Remiama veikla – vienkartinis jaunuolynų ugdymas. Pagrindiniai reikalavimai, norint dalyvauti šioje programoje, yra miškininko specialisto išvada dėl ugdymo reikalingumo ir gebėjimas vykdyti kirtimą savomis lėšomis.

Norint atlikti jaunuolynų ugdymo kirtimus savarankiškai, miško savininkui nereikia leidimo. Užtenka parašyti pranešimą apie ketinamą vykdyti kirtimą per ALIS sistemą arba kreiptis į VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose dirbančius specialistus. Jei negausite atsakymo per 10 d. d., galite pradėti ugdymo kirtimus.

Visuose jaunuolynuose rekomenduojama vykdyti ugdymo kirtimus nuo 8 jų augimo metų, nes tai yra vienas svarbiausių medyno raidos etapų, kada formuojasi medynas, rūšinė sudėtis ir atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams.

Norėdami visus šiuos darbus atlikti teisingai, kreipkitės į Konsultavimo tarnybos akredituotus Miškininkystės paslaugų biuro specialistus. Jie parengs visus reikalingus dokumentus, suteiks konsultacijų paramos klausimais, o jums nusprendus savo miškuose vykdyti kitą ūkinę veiklą, atliks visus darbus ir geodezinius matavimus.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Tinklailaidę#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Miškas mažina klimato kaitą. Naudokitės ES parama

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties