Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Miškininkų pateiktos paraiškos: visoms finansuoti paramos lėšų pakanka

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2021-10-18

© LŽŪKT nuotr.

Vasarą, liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. miškininkai teikė paraiškas dėl paramos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau užbaigė pirmą paraiškų vertinimo etapą – sudarė paraiškų pirmumo eilę. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie tenkins tinkamumo skirti paramą reikalavimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
Per du paraiškų priėmimo mėnesius pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ pateikta 160 paraiškų, bendra prašoma suma siekia 593 tūkst. Eur. Projektams įgyvendinti Žemės ūkio ministerija skyrė 3,4 mln. Eur ES ir valstybės biudžeto paramos lėšų. Tad visoms paraiškoms finansuoti paramos lėšų pakanka.
Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turėjo priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
Paraiškos vertinamos pagal 7 atrankos balus
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
Veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai išvardyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
Su prioritetiniais kriterijais ir už atitiktį skiriamais balais bei pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams galima susipažinti NMA straipsnyje.
Didžiausias surinktas atrankos balų skaičius – 55 balai
Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, paaiškėjo, kad daugiausia, t. y. 55 atrankos balus, surinko 4 paraiškos, 50 balų – 11 paraiškų, 45 balus – likusios 144 paraiškos. 1 paraiška nesurinko privalomo mažiausio balų skaičiaus – 30 balų, todėl buvo atmesta. Paraiškoms, surinkusioms 55–45 balus skirtos paramos pakanka, tad šiuo metu atliekamas antras paraiškų vertinimo etapas – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
Sprendimą dėl paramos skyrimo (neskyrimo) priims NMA direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais.