Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Miško savininkams – šiuolaikinės technologijos

LŽŪKT informacija
2018-03-28

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

NMA informuoja, kad nuo balandžio 3 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Paraiškas NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės galės teikti iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 704 568 Eur paramos lėšų. Akcentuojama, kad paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Konsultuoja LŽŪKT specialistai

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Prieš teikiant paraišką, svarbu išsiaiškinti visus taisyklių reikalavimus, įsipareigojimus. Tai padaryti galima atvykus į rajonuose įsikūrusius LŽŪKT biurus. Ekonomikos konsultantai, įsigilinę į atrankos kriterijus, įvertins galimybę teikti paraišką, patars, kaip ją užpildyti, parengs verslo planą. Taip pat, esant poreikiui, kreipsis į LŽŪKT Miškininkystės grupės specialistus dėl miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų parengimo.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

Taip pat finansuojamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Tiesa, projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklos sritis.

Kompensuojama daugiau kaip pusė tinkamų išlaidų

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur.


Svarbu žinoti projektų atrankos kriterijus

Paraiškoms, pateiktoms pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:

1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.

3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.

4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.

5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.

6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų. Naujai sukurtų darbo vietų (naujų etatų) skaičius per metus yra apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, – dirbtų per metus visų darbo dienų skaičius padalijamas iš darbo dienų per metus skaičiaus.

7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Patarimai teikiantiems paraiškas

Remdamiesi paraiškų administravimo patirtimi, NMA specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į dažniausiai pasitaikančius verslo plano rengimo trūkumus ar paraiškose pasitaikančias klaidas:

 • Verslo plane numatytas paslaugų miškų sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagrįsti dokumentais (miškotvarkos projektais, preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o jose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane.
 • NMA specialistai pastebi, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, todėl vėliau gaištamas laikas teikiant papildomą informaciją. Rengdami verslo planą pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prognozės privalo būti tarpusavyje susietos, pagrįstos ir koreliuotis su duomenimis, pateiktais paraiškoje.
 • Su paraiška turi būti pateikiami visi taisyklėse bei paraiškos XI skyriuje nurodyti dokumentai. Juridiniai asmenys, siekiantys investuoti į miškininkystės technologijas, privalo pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 • Jei pareiškėjas yra numatęs atlikti jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbus ir už juos jam bus suteikti atrankos balai, tai vėliau investicijų pagal šią remiamą veiklą įgyvendinimo atsisakyti jis negalės.
 • Būtina tiksliai nurodyti valdomą miško plotą bei pagrindus, kuriais jis valdomas.
 • Pildant projektų priežiūros rodiklių lentelę būtina atsakingai prognozuoti darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
 • Investicijų būtinumas turi būti pagrįstas skaičiavimais, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį. Paaiškinimas, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, yra nepakankamas. Reikėtų įvertinti, ar planuojamas tam tikros įrangos įsigijimas yra pagrįstas, galbūt, pakaktų šią įrangą nuomoti.
 • Verslo plano IX dalyje rekomenduojama nurodyti visą turimą miško ūkio įrangą / techniką, jos eksploatacijos pradžios datą, likutinę vertę. Jeigu turimas didesnis miško įrangos / technikos kiekis, rekomenduojama informaciją apie turimą miško techniką / įrangą kartu su paraiška pateikti atskiroje lentelėje.
 • Paraiškos II dalies 4 punkte nurodoma projekto įgyvendinimo vieta, o paraiškos III dalyje rekomenduojama detalizuoti, kaip nurodyta projekto įgyvendinimo vieta yra susijusi su įgyvendinamu projektu.
 • Verslo plane reikėtų nurodyti, kokiose patalpose bus saugoma už paramos lėšas įsigyta įranga.
 • Svarbu, kad paraiškoje numatytos išlaidos būtų priskirtos įgyvendinimo taisyklėse nurodytoms tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms.
 • Tuo atveju, jei paramos gavėjas turi interneto svetainę, joje reikės pateikti projekto pavadinimą, trumpą projekto apibūdinimą, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžti EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimą, kaip nurodyta Viešinimo taisyklėse.
 • Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienai planuojamai investicijai įsigyti turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai. Turi būti pateikti tos pačios investicijos, t. y. įrangos su vienodomis techninėmis charakteristikomis, komerciniai pasiūlymai. Taip pat komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodoma, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.

Verslo plano rengimo trūkumų ar paraiškų klaidų padės išvengti LŽŪKT konsultantai ir specialistai, kurie turi šio darbo patirties. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu: [email protected].

Parengta pagal NMA informaciją