Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti

2023-04-11

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (Priemonė). Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 1 099 329 Eur paramos.

Remiama veikla

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paramos lėšomis finansuojamos veiklos:

 1. miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas,
 2. miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas,
 3. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Parama prevencinėms priešgaisrinėms 1 ir 2 priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.

Galimi pareiškėjai

 • privačių ir valstybinių miškų valdytojai;
 • paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai

Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) paklausimo (-ų). Jei duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

Pažymėtina, kad, vadovaujantis žemės ūkio ministro balandžio 3 d. įsakymu, pakeistos šios įgyvendinimo taisyklių nuostatos:

 • Kai pareiškėjas investuoja į savo bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalį, teisė į tokią nekilnojamojo turto dalį turi būti nustatyta notaro patvirtintoje ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotoje sutartyje. Paramos paraiškos pateikimo dieną Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruota notarinė naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarka.
 • Kai pareiškėjas investuoja į bendrosios dalinės nuosavybės teise kito bendraturčio valdomo nekilnojamojo turto dalį, tokia dalis taip pat turi būti nustatyta notaro patvirtintoje ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotoje naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarkos sutartyje, ši nekilnojamojo turto dalis pareiškėjo turi būti valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (anksčiau nebuvo privaloma naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarkos sutarties registruoti Nekilnojamojo turto registre).
 • Kai nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, valdomas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką, turi pateikti laisvos formos bendraturčio sutikimą, kuriame išdėstomas sutikimas numatytai veiklai jų nekilnojamojo turto (miško (miško žemės) ir ar statinio) dalyje vykdyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos (anksčiau nebuvo nurodyta, kuriam laikotarpiui reikalingas bendraturčio sutikimas projekte numatytai veiklai vykdyti).
 • Kai projekte numatyta vykdyti stichinės nelaimės pažeisto miško atkuriamo veiklą, perskaičiavus (padidinus) miško atkūrimo išmokas pagal medžių rūšių įkainius, nauji išmokų dydžiai būtų taikomi tais pačiais metais pateiktoms paraiškoms (anksčiau šios nuostatos nebuvo).

Pažeisto miško atkūrimas

Parama pažeistam miškui atkurti skiriama:

 • kai pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas;
 • kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių;
 • tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo.

Parama teikiama, jei, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas vienu iš būdų:

 • miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis);
 • mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas).

Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Želdinių įkainiai:

Medžių rūšys*Miško atkūrimo išmoka,
Eur už ha
Paprastoji pušis2 332
Paprastoji eglė2 069
Karpotasis ir plaukuotasis beržai1 867
Juodalksnis1 859
Europinis maumedis3 256
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna3 918
Mažalapė liepa3 879
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas4 383

Atkuriant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1 859 Eur už ha).

*Išsamesnė informacija apie tai, kaip apskaičiuojamas paramos dydis, nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse

Jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukos su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“) (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų). Šis reikalavimas taikomas vykdant šias veiklas: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo. Komercinių pasiūlymų pateikti nereikia stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo atveju.

Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiška miško želdinimo ir žėlimo projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai:

 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai.

Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu [email protected], arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.

Naudinga pasikonsultuoti su specialistais

Paraiškų rinkimo laikotarpis trumpas, tad naudinga pasikonsultuoti su ilgametę patirtį turinčiais LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistais. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus ar kitus reikiamus dokumentus, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti? (tinklalaidė)

„Myliu mišką“ – nuo vardinio medelio iki nemokamo naujo miško įveisimo (tinklalaidė)

NMA, agroakademija.lt informacija