Gruodžio 09 d., penktadienis | 22

Parama miško kokybei gerinti

LŽŪKT informacija
2022-04-12

© LŽŪKT nuotr.
Kaip informuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), miškų valdytojai, norintys padidinti savo valdomų miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę, dėl paramos galės kreiptis du kartus. Pirmasis šių paraiškų rinkimo etapas jau prasidėjo ir truks iki gegužės 31 d. Antrasis numatytas lapkričio 3 d. – gruodžio 30 d.

Šiuo metu vykstančiu rinkimo etapu paraiškoms pagal KPP 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ projektams įgyvendinti skirta 5 998 345 Eur paramos lėšų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškos – per ŽŪMIS

Paraiškos NMA turi būti pateikiamos elektroniniu būdu užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt) esančią elektroninę dokumento formą, pridedant elektroninės formos dokumentus (popierinis dokumentas – nuskenuotas). Svarbu – paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Pareiškėjai – privačių ir valstybinių miškų valdytojai

Dėl paramos pagal veiklos sritį kviečiami kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, kuriems nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, priklauso nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, yra valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, ir kurie paraiškos pateikimo dienai savo vardu, kaip valdos valdytojai, yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Remiamos veiklos

Parama teikiama įgyvendinti šias veiklas:

 • formuoti pamiškes;
 • atkurti miškuose esančias saugomas natūralias buveines ar saugomų rūšių buveines arba palaikyti būdingą miško struktūrą. Atkreiptinas dėmesys, kad miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai remiami, tik jeigu jie numatyti vidinės miškotvarkos projekte pagal nustatyta tvarka patvirtintą gamtotvarkos planą;
 • pertvarkyti (rekonstruoti) nevietinių medžių rūšių medynus (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) į vietinių medžių rūšių medynus. Žinotina, jog nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas (rekonstrukcija) turi būti suprojektuotas Miško želdinimo ir žėlimo projekte, kuris teikiamas kartu su paramos paraiška;
 • ugdyti jaunuolynus (iki 20 metų amžiaus). Jaunuolynų ugdymas turi būti suprojektuotas vidinės miškotvarkos projekte arba pateikiama VMT registruoto specialisto, turinčio teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus, išvada. Taip pat svarbu žinoti, jog parama jaunuolynų ugdymui neteikiama, jei jaunuolynų ugdymas projektuojamas ne miško žemėje, o tame pačiame plote parama jaunuolynų ugdymui gali būti teikiama 2 kartus per KPP įgyvendinimo laikotarpį – antrą kartą parama gali būti teikiama, jei paraiška pakartotiniam jaunuolynų ugdymui teikiama praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo (3 metų laikotarpio terminas skaičiuojamas nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos iki naujos paraiškos pateikimo dienos);
 • parengti vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektus, kaip savarankiškos investicijos.

Paramos dydis

Skiriamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM, o paramos intensyvumas gali siekti 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus jei prašoma mažesnio intensyvumo.

Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklą parama skiriama mokant vienkartinę kompensacinę išmoką, kurios dydis – 343 Eur už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.

Projektų atrankos kriterijai ir skiriami balai

Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems šiems projektų atrankos kriterijams.

 1. Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai.
 2. Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.
 3. Prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
 • projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų;
 • projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – skiriama 10 balų.
  4. Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
 • projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų;
 • projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – skiriama 10 balų.

5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
7. Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – skiriami 5 balai.

Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Norint gauti paramą, būtina surinkti 30 atrankos balų. Nesurinkus šio skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių ir joms finansuoti neužtenka skirtos paramos sumos, atliekamas papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus:

 • pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
 • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Projektų įgyvendinimas

Projektai privalo būti įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos arba, kai sutartis nesudaroma, nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklą – įvykdyti jaunuolynų ugdymo kirtimus ir pateikti mokėjimo prašymą privaloma per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

Naudinga konsultuotis su specialistais

Dėl išsamių konsultacijų kreipkitės į ilgametę patirtį turinčius Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistus.Apžiūrėję mišką, jie patars, kokius miško priežiūros darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti ūkinę veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

Pagal NMA, LŽŪKT informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.