Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Parama modernioms miškų ūkio technologijoms įsigyti

LŽŪKT informacija
2021-08-25

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6,54 mln. paramos lėšų. Paramos paraiškos, pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo rajono LŽŪKT konsultantus, kurie supažindins su taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins paraiškos atitiktį projekto atrankos kriterijams ir parengs projektą bei padės jį sėkmingai įgyvendinti. Esant poreikiui, LŽŪKT miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos projektą. Juk kiekviena detalė svarbi.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
Remiama veikla
Paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas.
Kita remiama veikla – minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.
Taip pat remiamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.
Kas gali teikti paraiškas
Dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos. Paramos besikreipiantis fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
Didžiausia paramos suma projektui – 100 tūkst. Eur
Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų.
Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo veiklai paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 tūkst. Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.
Parama jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui
Pareiškėjas, siekiantis paramos minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui, kartu su paramos paraiška privalo pateikti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, taip pat projektui įgyvendinti numatytų išlaidų sąmatą, kuri pagrįstų išlaidų būtinumą.
Parama skiriama tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose bei atsižvelgiant į aplinkosauginius miško ekosistemų aspektus. Pertvarkymas tomis pačiomis medžių rūšimis, kurios augo iki pertvarkymo, neremiamas.
Parama skiriama pertvarkant krūmynus ir tik šių medžių rūšių medynus: baltalksnio, gluosnio, blindės.
Paramos gavėjas privalo turėti želdinamų medžių rūšių tiekėjo išduotą miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją. Taip pat privaloma turėti visų želdinamų medžių įsigijimo dokumentus. Reikalavimai dokumentams nurodyti įgyvendinimo taisyklėse.
Projekto įgyvendinimo trukmė
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
Projektų atrankos kriterijai
Paraiškoms suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:
 1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
 2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
 7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
Paraiškų teikimas
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškos gali būti teikiamos registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje.
Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo šalyje metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekite“.
Patarimai teikiantiems paraiškas
NMA specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į dažniausiai pasitaikančius verslo plano rengimo trūkumus ar paraiškose pasitaikančias klaidas:
 • Verslo plane numatytas paslaugų miškų sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagrįsti dokumentais (miškotvarkos projektais, preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o jose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane.
 • Pasitaiko atvejų, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, todėl vėliau gaištamas laikas teikiant papildomą informaciją. Rengdami verslo planą pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prognozės privalo būti tarpusavyje susietos, pagrįstos ir koreliuotis su duomenimis, pateiktais paraiškoje.
 • Su paraiška turi būti pateikiami visi taisyklėse bei paraiškos XI skyriuje nurodyti dokumentai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, siekiantys investuoti į miškininkystės technologijas, privalo pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 • Jei pareiškėjas yra numatęs atlikti jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbus ir už juos jam bus suteikti atrankos balai, tai vėliau investicijų pagal šią remiamą veiklą įgyvendinimo atsisakyti jis negalės.
 • Būtina tiksliai nurodyti valdomą miško plotą bei pagrindus, kuriais jis valdomas.
 • Pildant projektų priežiūros rodiklių lentelę būtina atsakingai prognozuoti darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
 • Investicijų būtinumas turi būti pagrįstas skaičiavimais, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį. Paaiškinimas, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, yra nepakankamas. Reikėtų įvertinti, ar planuojamas tam tikros įrangos įsigijimas yra pagrįstas, galbūt, pakaktų šią įrangą nuomoti.
 • Verslo plano IX dalyje rekomenduojama nurodyti visą turimą miško ūkio įrangą / techniką, jos eksploatacijos pradžios datą, likutinę vertę. Jeigu turimas didesnis miško įrangos / technikos kiekis, rekomenduojama informaciją apie turimą miško techniką / įrangą kartu su paraiška pateikti atskiroje lentelėje.
 • Svarbu, kad paraiškoje numatytos išlaidos būtų priskirtos įgyvendinimo taisyklėse nurodytoms tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms.
 • Tuo atveju, jei paramos gavėjas turi interneto svetainę, joje reikės pateikti projekto pavadinimą, trumpą projekto apibūdinimą, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžti EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimą, kaip nurodyta Viešinimo taisyklėse.
 • Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turi būti pateikti 3 kiekvienos planuojamos įsigyti investicijos komerciniai pasiūlymai. Turi būti pateikti tos pačios investicijos, t. y. įrangos su vienodomis techninėmis charakteristikomis, komerciniai pasiūlymai. Taip pat komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodoma, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.
  Pagal NMA informaciją