Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Prieš pradedant biržių atrėžimo darbus

LŽŪKT informacija
2022-04-20

© LŽŪKT nuotr.
Miškuose, prieš padedant biržių atrėžimo darbus, būtina įsitikinti, kad miško valdos ribinės linijos yra aiškios ir atitinka teritorijų planavimo dokumentuose pateiktus duomenis. Tai svarbu, norint išvengti galimų nesusipratimų su kaimyninių miško valdų savininkais ir valdytojais. Kas svarbu dar?

Biržių atrėžimas – tai kertamo ploto atribojimas / pažymėjimas miške, kirstinų medžių ženklinimas, tūrio nustatymas ir kirtimams atlikti reikalingų dokumentų parengimas. Primename svarbiausius biržių atrėžimo ir apmatavimo reikalavimus, kurių privalu laikytis atliekant šiuos darbus miške ir pridedant reikiamus dokumentus su pranešimu apie ketinimus kirsti mišką ar pildant paraišką leidimui kirsti mišką gauti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Atrėžiant biržes, ribos laikomos aiškiomis, kai jos sutampa su proskiebiais, kvartalinėmis linijomis, spindžiais, upeliais, keliais, mišku neapaugusių plotų ribomis, kai besiribojančių medynų aukštis skiriasi ne mažiau kaip 25 procentais, kai ryškiai skiriasi medynų rūšinė sudėtis (gretimuose sklypuose auga gryni skirtingų medžių rūšių medynai).

Biržės ribos ar jų dalys atribojamos iki 1 m pločio spindžiais (spindžiuose gali būti nukertami visi augantys medžiai, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra iki 16 cm, bei krūmai) arba gairėmis, dažais (ribinius medžius pažymint iš biržės pusės). Atribotų ir apmatuotų biržių kampai pažymimi gairėmis arba stulpeliais, arba dažais.

Brėžiniuose nurodoma: biržių aplinkinių ribų (linijų) ilgiai, azimutai arba posūkio taškų koordinatės, sujungimas su kvartalinių tinklų arba ribinėmis linijomis; schematiškai pažymimi saugotino pomiškio ir jaunuolynų ploteliai, perspektyvūs želdiniai, taksacinių sklypų ribos. Plotas apskaičiuojamas 0,1 ha tikslumu.

Leidžiamos biržių matavimo paklaidos:

  • Matuojant ilgius ir kampus nustatančiais instrumentais, linijų paklaida – ±1 m šimtui metrų, kampų paklaida – ±1o kampui;
  • Matuojant tiesiogiai taškų koordinates nustatančiais instrumentais, posūkio taškų koordinačių paklaida – ±2 m taškui. Nustatant posūkio taškų koordinates reikia atsižvelgti į prietaiso, kuriuo buvo nustatytos koordinatės, technines charakteristikas. Pažymėtina, kad tik profesionalūs ir pusiau profesionalūs geodeziniai prietaisai atitinka leidžiamas maksimalias matavimų paklaidas.

Nekirstini medžiai parenkami atrėžiant biržes ir paženklinami 1,2–1,5 m aukštyje aplink stiebą nudažant juostą ryškiais (išskyrus baltos spalvos) dažais. Nekirstini medžiai surašomi medžių matavimo lape.

Kartu su biržių atrėžimo dokumentais pateikiamos teisę atrėžti biržes bei parengti kirtimų dokumentaciją įrodančių dokumentų (išsilavinimą įrodančių dokumentų) kopijos.

Reikia pagalbos? Kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biurą. Specialistai turi nepriklausomų medienos matuotojų pažymėjimus, yra akredituoti, darbams atlikti naudojami tikslūs GNNS aparatai. Biržių atrėžimo paslauga atliekama visoje Lietuvoje.

Parengta pagal Valstybinės miškų tarnybos, LŽŪKT informaciją