Birželio 10 d., šeštadienis | 23

Skirtos paramos miškų projektams pakanka

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2018-11-11
©LŽŪKT
Spalio 31 d. buvo paskutinė paraiškų pagal su miškais susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones teikimo diena. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
Nuo rugsėjo 3 d. iki spalio 31 d. miškininkai galėjo teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis ,,Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Taip pat šiuo laikotarpiu buvo priimamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Pagal dvi pirmąsias veiklos sritis paraiškose prašoma paramos suma neviršijo skirtos, o parama miškų infrastruktūrai gerinti pareiškėjų susidomėjimo nesulaukė.
Miško veisimas
Pagal KPP veiklos sritį remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), taip pat įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
Teikti paraiškas gauti paramą galėjo juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Paramos paraiškas buvo galima teikti tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.
Paraiškų rinkimo laikotarpiu įveisti miškams buvo skirta 9 509 554 Eur paramos lėšų. Per ŽŪMIS portalą buvo pateiktos 66 paraiškos, kuriose prašoma 1 209 024 Eur paramos.
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Pagal veiklos sritį remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 841 100 Eur paramos lėšų. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams skyriams buvo pateiktos 9 paraiškos, kuriose prašoma 49 267 Eur projektams finansuoti.