Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Mokėjimo prašyme – tik atliktos investicijos

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2016-01-13

Paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą, po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo turi pateikti mokėjimo prašymus kartu su išlaidų pagrindimą ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimo prašyme turi būti nurodytos tik tos investicijos, kurios yra atliktos ir kurios pagal priemonių įgyvendinimo taisykles yra finansuojamos.

Jeigu išnagrinėjus paramos gavėjo mokėjimo prašymą nustatoma, kad jame prašoma paramos suma daugiau kaip 10 proc. viršija paramos gavėjui mokėtiną sumą, mokėtina paramos suma turi būti sumažinama abiejų sumų skirtumu, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas įrodo, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma.

Pasitaiko atvejų, kai mokėjimo prašyme deklaruojama, jog atlikti visi projekte numatyti darbai, t. y. atliktų darbų akte patvirtinama, kad atlikti visi numatyti darbai, tačiau atliekant patikrą vietoje nustatoma, kad atlikta tik dalis darbų. Pavyzdžiui, sąmatoje numatyta, kad už 4 500 Eur reikia įrengti aikštelę, kurios plotas 150 kv. m. Atliktų darbų akte nurodoma, kad įrengta 150 kv. m ploto aikštelė, prašoma paramos suma – 4 500 Eur, tačiau atliekant patikrą vietoje nustatoma, kad įrengta tik 125 kv. m ploto aikštelė, todėl galima mokėti paramos suma yra 3 750 Eur ((4 500 / 150) × 125 = 3 750).

Pagal aukščiau pateiktą pavyzdį, skirtumas (750 Eur) tarp prašomos paramos sumos (4 500 Eur) ir mokėtinos sumos (3 750 Eur) yra didesnis kaip 10 proc. Šiuo atveju bus taikoma sankcija ir mokėtina paramos suma bus skaičiuojama taip: 4 500 – 750 – 750 = 3 000 Eur.

Sankcija netaikoma tik tada, kai paramos sutartyje nenumatyta, kad mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos turi būti finansuojamos pagal šį mokėjimo prašymą, t. y. tada, kai jos finansuojamos pateikus kitą mokėjimo prašymą.