Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Molėtų r. respondentinių gyvulininkystės ūkių 2021 m. duomenų analizė

Jurgita Kandratavičienė
LŽŪKT Molėtų r. biuro buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2022-11-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra vienintelis makroekonominis žemės ūkio informacijos, sukauptos visos ES šalyse, remiantis vienodais metodais, šaltinis. Ši informacija yra naudojama ekonominėms analizėms ir bendrosios žemės ūkio politikos pasekmių monitoringui bei jos krypčių tobulinimui. Naudojantis formuojamos bazės duomenimis, ūkiuose galima tinkamai įvertinti ir valdyti gamybos išlaidas, priimti teisingus gamybos struktūros formavimo sprendimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Respondentiniai ūkiai apima visus Lietuvos rajonus, todėl atsiranda galimybė ūkių veiklos duomenis palyginti su atitinkamų ūkių duomenimis Lietuvos mastu. Molėtų rajono respondentiniai ūkiai yra Lietuvos ūkių visumos dalis.

Molėtų r. respondentinių gyvulininkystės ūkių veiklos rezultatai

Molėtų rajone vyrauja mišraus profilio smulkūs ir mažai našūs ūkiai. Vyraujančios gamtinės sąlygos lemia žemės ūkio gamybą ir labiau skatina vystyti gyvulininkystės veiklą. Tiriant žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatus mūsų rajone, analizei pasirinkti 23 gyvulininkystės ūkiai, apimantys mėsinę galvijininkystę, pienininkystę ir mišrius ūkius, kuriuose vyrauja gyvulininkystė.

Vertinti respondentinius ūkius pasirinkta pagal ūkio sutartinius gyvulius (SG).

Sutartinių gyvulių skaičius skaičiuojamas pagal skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui (SG) lentelę:

1 lentelė. Ūkinių gyvūnų perskaičiavimas į sutartinius gyvulius (SG)

Šaltinis. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 10 priedas

Analizuodami Molėtų r. gyvulininkystės ūkių kitimą 2019–2021metais matome, kad mažesnių ūkių, kurių SG siekia 30, tendencingai mažėja (2 lentelė), o didesnieji ūkiai, kurių SG daugiau nei 31, plečiasi ir auga.

2 lentelė. Molėtų r. gyvulininkystės ūkių kitimas pagal ūkio SG 2019–2021 metų laikotarpį, vnt.

Nagrinėjant Molėtų r. gyvulininkystės ūkių ekonominį gyvybingumą, buvo analizuotas respondentinių ūkių grynasis pelningumas ir grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis. Nagrinėjamu laikotarpiu respondentinių ūkių grynasis pelningumas svyravo nuo 0,36 iki 0,59 (1 pav.). Šio rodiklio rezultatas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Matome, kad nagrinėjamų gyvulininkystės ūkių veikla buvo pelninga.

Planuojantiems gauti finansinę ES paramą grynojo pelningumo rodiklis yra labai reikšmingas. Jis gerokai viršijo kritinę rodiklio reikšmę (0,02) ir vidutiniškai siekė 0,47. Tačiau pastebima, kad mažesnių ūkių, kurių SG iki 30, grynasis pelningumas vidutiniškai 22 proc. mažesnis nei ūkių, kurių SG viršija 30.

1 pav. Molėtų r. respondentinių gyvulininkystės ūkių, nagrinėjamų pagal ūkio SG dydį, grynasis pelningumas, koef.

Apskaičiuotas grynojo pelno rodiklis be dotacijų parodo, kad visų gyvulininkystės ūkių gebėjimas uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos be tiesioginių išmokų neefektyvus ir rodo, kad kiekvienais metais jų veikla buvo nuostolinga (2 pav.). Žemiausia rodiklio reikšmė buvo 2021 metais ir siekė -0,62. Tai mažiausių gyvulininkystės ūkių, kurių SG yra iki 20. Kur kas geresni rezultatai tų gyvulininkystės ūkių, kurių SG yra nuo 31 iki 80. Jų grynojo pelno rodiklis be dotacijų vidutiniškai siekia -0,25.

2 pav. Molėtų r. respondentinių gyvulininkystės ūkių, nagrinėjamų pagal ūkio SG dydį, grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, koef.

Vertindami tokius rodiklių pokyčius ir pačių ūkininkų įžvalgas galime teigti, kad stambiųjų ūkių valdytojų verslumas, gebėjimas pasinaudoti ES teikiamomis paramomis suteikia galimybę produktyviai plėtoti ir efektyviai vykdyti ūkių veiklą. Dalis smulkiųjų ūkių dėl didėjančių produkcijos kokybės reikalavimų, nesugebėjimo prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir konkurencijos neturi poreikio didinti gamybos apimčių bei modernizuoti ūkio, todėl dalis jų lieka veikti su labai mažomis pajamomis iš veiklos arba gyvulininkystės veiklos atsisako.

Išsamūs, susisteminti ir apibendrinti respondentinių Lietuvos ūkių veiklos rezultatai bus pateikti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2021“. Užtikrinus ūkio veiklos rezultatų konfidencialumą, žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis analizei teikia savanoriškai.