Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Molėtų r. respondentinių ūkių 2022 m. duomenų analizė

Jurgita Kandratavičienė
LŽŪKT Molėtų r. biuro buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2023-12-07

© Agroakademija.lt nuotr.

LŽŪKT Molėtų r. biuras į ES Ūkio apskaitos duomenų tinklą pateikė 20-ies respondentinių ūkių duomenis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (toliau – ŪADT) yra vienintelis makroekonominis žemės ūkio informacijos, sukauptos visos ES šalyse, remiantis vienodais metodais, šaltinis. Ši informacija naudojama ekonominėms analizėms ir bendrosios žemės ūkio politikos pasekmėms stebėti bei jos kryptims tobulinti. Naudojantis formuojamos duomenų bazės duomenimis, ūkiuose galima tinkamai įvertinti ir valdyti gamybos išlaidas, priimti teisingus gamybos struktūros formavimo sprendimus.

Respondentiniai ūkiai apima visus Lietuvos rajonus, todėl atsiranda galimybė ūkių veiklos duomenis palyginti su atitinkamų ūkių duomenimis Lietuvos mastu. Molėtų r. respondentiniai ūkiai yra Lietuvos ūkių visumos dalis.

Molėtų r. respondentinių ūkių veiklos rezultatai

Molėtų r. biuras į Ūkio apskaitos duomenų tinklą pateikė 20-ies ūkių duomenis, iš jų 9 ūkiai vykdė gyvulininkystės veiklą, 5 ūkiai – augalininkystės ir 6 ūkiai buvo mišrūs, vyraujant gyvulininkystei arba augalininkystei.

Rajone daugiausia auginta vasarinių ir žieminių kviečių, avižų, žirnių, žieminių rapsų, bulvių. Respondentiniai augalininkystės ūkiai rajone nedideli, teritorija priskiriama nepalankioms ūkininkauti vietovėms, o tai ir lemia grūdinių augalų ir daržovių derlingumą (1 lentelė).

1 lentelė. Molėtų r. ir Lietuvos vidutinis derlingumas, t/ha

Didžiausias vasarinių kviečių derlingumas Lietuvoje – 4,98 t/ha, žieminių kviečių – 6,89 t/ha, avižų – 3,25 t/ha, žieminių rapsų – 3,97 t/ha, bulvių – 14,28 t/ha buvo 2020 metais. Šiek tiek didesnis žirnių derlingumas (2,75 t/ha) buvo pasiektas 2022 metais. Tos pačios augalininkystės produkcijos derlingumo tendencijos buvo ir Molėtų rajone. Tad galime teigti, kad 2020 m. buvo derlingiausi.

1 pav. Vidutinis derlingumas Molėtų r. ir Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2020 m., t/ha

2 pav. Vidutinis derlingumas Molėtų r. ir Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2021 m., t/ha

3 pav. Vidutinis derlingumas Molėtų r. ir Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2022 m., t/ha

Lygindami 2020–2022 m. laikotarpio augintų augalų derlingumą (1–3 pav.), matome, kad Molėtų r. vidutinis derlingumas visų analizuotų augalų grupių yra mažesnis už bendrą visos Lietuvos respondentinių ūkių vidutinį derlingumą, išskyrus žieminių rapsų derlingumą 2021 m.. Didžiausias derlingumo skirtumas Molėtų r. buvo bulvių, užaugintų 2021 m., ir siekė 49,9 proc., mažiausias – 7 proc. 2020 m. užaugintų žieminių rapsų.

Analizuoti finansiniai rodikliai

Nagrinėjant Molėtų r. ūkių ekonominį gyvybingumą, analizuotas respondentinių ūkių grynasis pelningumas ir grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, lyginant su Lietuvos respondentų vidurkiu. Nagrinėjamu laikotarpiu Molėtų r. respondentinių ūkių grynasis pelningumas svyravo nuo 0,31 iki 0,43 (4 pav.), Lietuvos ūkių vidurkis – nuo 0,34 iki 0,36. Pastebėta, kad 2020 m. ūkių grynasis pelningumas Molėtų r. buvo vidutiniškai 19 proc. didesnis nei bendras Lietuvos vidurkis. Šio rodiklio rezultatas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Matome, kad nagrinėjamų ūkių veikla buvo pelninga. Planuojantiems gauti finansinę ES paramą grynojo pelningumo rodiklis yra labai reikšmingas.

4 pav. Molėtų r. ir Lietuvos respondentinių ūkių grynasis pelningumas, koef.

Apskaičiuotas grynojo pelno rodiklis be dotacijų rodo, kad visų ūkių gebėjimas uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos be tiesioginių išmokų neefektyvus ir rodo, kad kiekvienais metais jų veikla buvo nuostolinga (5 pav.), išskyrus bendrą Lietuvos vidurkį 2022 metais (0,02).Žemiausia rodiklio reikšmė Molėtų r. ūkių buvo 2021 m. ir siekė 0,51.Lygindami bendrą Lietuvos rodiklio vidurkį su Molėtų r., matome, kad šio rodiklio reikšmių skirtumas mažiausias buvo 2020 metais (11 proc.).

5 pav. Molėtų r. ir Lietuvos respondentinių ūkių grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, koef.

Išsamūs, susisteminti ir apibendrinti respondentinių Lietuvos ūkių veiklos rezultatai bus pateikti ŽŪDC leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2022“. Užtikrinus ūkio veiklos rezultatų konfidencialumą, žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis analizei teikia savanoriškai.