Sausio 21 d., penktadienis | 22

Naudojatės įmonės automobiliu asmeniniams poreikiams?

Aurelija Bertašienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Joniškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-10-12

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) skiria ypatingą dėmesį įmonių automobilių naudojimo asmeniniams poreikiams identifikuoti. Šiame straipsnyje prisiminsime, kaip apskaitomos pajamos natūra, kai darbuotojams leidžiama naudotis automobiliu ne tik darbo funkcijoms atlikti, bet ir asmeniniams poreikiams.

VMI informuoja, kad nemažai įmonių per Mano VMI sulaukė laiškų su prašymu užpildyti klausimyną apie turimus automobilius, jų naudojimą privatiems poreikiams ir skaičiuojamas pajamas natūra. Supaprastinti klausimynai siunčiami įmonėms, kurios lengvuosius keleivinius ir krovininius automobilius įsigijo šiais ir praėjusiais metais, skelbiama VMI interneto svetainėje.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Įmonės ar ūkio vardu įsigytos transporto priemonės turi būti naudojamos ekonominei veiklai vykdyti, pajamoms uždirbti ir gauti papildomą apmokestinamą naudą. Tokiais automobiliais galima naudotis ir asmeniniais tikslais, tačiau tokiu atveju reikia tinkamai apskaičiuoti ir sumokėti su tuo susijusius mokesčius. Trumpai apie tai.

Kaip apskaitomos pajamos natūra?

GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą duoti naudą konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal šio įstatymo nuostatas būtų priskiriamas pajamoms.

Taigi automobilis laikomas suteiktu naudotis asmeniniais tikslais, kai įmonė ar ūkininkas duoda tokį leidimą. Leidimas (sutikimas) gali būti išreikštas ne tik raštu, bet ir nekliudant naudotis turtu, kai darbdavys žino, kad juo naudojamasi ir asmeniniais tikslais. Tokiais atvejais svarbu konkrečiai nustatyti, kokie darbuotojai ir kokį laikotarpį turi teisę naudotis automobiliu asmeniniams poreikiams bei kokiu būdu bus vertinama gauta nauda.

GPMĮ 9 straipsnyje numatyta, kad gyventojo pajamomis, gautomis natūra, pripažįstama nauda, kai asmeniniais tikslais naudojamas kito asmens automobilis, gali būti įvertinama pasirinktinai pajamų natūra davėjo ir pajamų natūra gavėjo sutarimu pagal tvarkos aprašo 4 ar 5 punktą.

Pirmuoju atveju natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos pagal automobilio nuomos tikrąją rinkos kainą. Šiuo atveju gauta nauda turi būti vertinama kas mėnesį, atsižvelgiant į nuomos kainų svyravimus rinkoje. Šis vertinimo būdas apima tokias automobilio eksploatavimo išlaidas kaip plovimą, remontą, draudimą ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų gyventojo nauda neskaičiuojama. Jeigu naudojami įmonės ar ūkininko nupirkti degalai, gauta nauda įvertinama patirtomis išlaidomis tam kurui įsigyti.

Pavyzdys:

Ūkininkas leido darbuotojui naudotis ūkiui priskirtu automobiliu ne tik darbo, bet ir asmeniniais tikslais. Šiuo atveju gauta nauda vertinama pagal tikrąją nuomos rinkos kainą, kuri yra 370 Eur per mėnesį. Tarkime, kad darbuotojas šį automobilį naudojo 60 proc. darbo reikmėms, o 40 proc. viso laiko – asmeninėms. Tokiu atveju darbuotojo gauta nauda bus 148 Eur (370 x 40 proc.) per mėnesį. Jei automobilis naudojamas ne visą mėnesį, darbuotojui tenkanti nauda apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

Pasirinkus pajamas natūra, pagal 5 aprašo punktą reikėtų įvertinti per mėnesį darbuotojo natūra gautą naudą. Ji gali būti įvertinama 0,75 proc. to automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią įmonė ar ūkininkas įsigijo automobilį, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu. Laikoma, kad ši vertė apima visą darbuotojo gaunamą naudą, įskaitant ir įmonės ar ūkininko išlaidas sunaudotiems degalams. Jeigu įmonė ar ūkininkas darbuotojo asmeniniais tikslais naudojamo automobilio sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 proc. normos taikant 0,70 proc. Tuo atveju, kai darbuotojas visą mėnesį sirgo, atostogavo, buvo komandiruotėje ar pan., t. y. jeigu tuo metu automobiliu faktiškai nesinaudojo, laikoma, kad darbuotojas pajamų natūra negavo.

Pavyzdys:

Ūkininkas darbuotojui leido naudotis automobiliu tiek darbo, tiek asmeniniais tikslais. Automobilio rinkos vertė 2021 01 01 yra 15 000 Eur. Ūkininkas padengia ir išlaidas degalams. Šiuo atveju darbuotojo natūra gauta nauda bus 112,50 Eur (15000 x 0,75 proc.) per mėnesį.

Pavyzdys:

Ūkininkas darbuotojui leido naudotis automobiliu tiek darbo, tiek ir asmeniniais tikslais. Automobilis įsigytas 2021 m. gegužės 15 d. už 35 000 Eur. Išlaidų degalams ūkininkas nedengia. Tokiu atveju darbuotojo gauta nauda bus 245 Eur (35000 x 0,70 proc.) per mėnesį.

Pavyzdžiuose darbuotojo gauta nauda laikoma jo darbo užmokesčio dalimi. Nuo minėtų sumų įmonė ar ūkininkas privalės sumokėti tuos pačius mokesčius, kaip ir nuo darbo užmokesčio, taikant GPMĮ 6 straipsnyje nustatytus pajamų mokesčio tarifus. Apskaičiuojant Valstybinio socialinio draudimo įmokas, šios pajamos taip pat prilyginamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir yra apmokestinamos kaip tokio pobūdžio pajamos.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad nuo 2021 m. liepos 27 d. pagal 2021 07 26 VMI prie LR FM viršininko įsakymą Nr.VA-46, įsigaliojo metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms deklaracijos GPM312 formos pildymo taisyklių pakeitimai. Po pakeitimų būtent už naudojimąsi automobiliu asmeniniais tikslais apskaičiuotos pajamos natūra yra deklaruojamos atskirai nuo visų kitų pajamų natūra.

Nuo šiol deklaruojant darbuotojui už naudojimąsi darbdavio automobiliu asmeniniais tikslais apskaičiuotą išmoką natūra, L6 laukelyje turi būti įrašoma raidė A. Deklaruojant visas kitas darbuotojui natūra išmokėtas išmokas (išskyrus išmokas, žymimas A raide), L6 laukelyje turi būti rašoma raidė N.

Pakeistomis taisyklėmis turi būti vadovaujamasi pildant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą.

Jei turite klausimų dėl verslo apskaitos ar mokesčių, kreipkitės į artimiausio jums rajono Konsultavimo tarnybos biurus –konsultantai pasirengę tvarkyti ne tik ūkininkų, bet ir smulkių bei vidutinių verslo įmonių, kooperatyvų, mažųjų bendrijų, viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą – nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.