Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Padidėjo išmokos ūkininkaujantiems Natura 2000 teritorijose

2023-08-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Privatūs ir juridiniai asmenys, kuriems dėl gamtosauginių reikalavimų apribojamas ūkininkavimas Natura 2000 teritorijose, gali gauti kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Parama teikiama, turintiems žemės ūkio ar miško plotus. Šiuo metu parama yra padidinta.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama kasmet už žemės ūkio paskirties žemės plotą, esantį erdvinių duomenų sluoksnyje „Natura 2000“ žemės ūkio naudmenose“. Siekiama paramos gavėjams kompensuoti prarastas pajamas už apribojimus šiose vietovėse pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos ir Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos privalomų reikalavimų įgyvendinimo.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už miško plotą, esantį erdvinių duomenų sluoksnyje „Natura 2000“ miškuose“ arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. Siekiama paramos gavėjams kompensuoti patirtas papildomas išlaidas bei prarastas pajamas dėl minėtų direktyvų vykdymo.

Nuo šių metų liepos pabaigos padidintos kompensacinės išmokos

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ išmoka padidėjo iki 61 Eur už vieną ha ariamosios žemės bei 76 Eur už vieną ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ padidėjo iki 275 Eur už vieną ha (pirmuosius penkerius metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų). Išmoka liko nepasikeitusi – 200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų).

Išmoka padidėjo iki 177 Eur už vieną ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas, bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha.

Taip pat išmokėjimas padidėjo iki 187 Eur už vieną ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Ir iki 72 Eur už vieną ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Kas gali tikėtis gauti šias išmokas ir būti pareiškėjais?

• pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valda arba jos dalis patenka į erdvinių duomenų sluoksnį „Natura 2000“ žemės ūkio naudmenose“.

• pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ – privačių miškų valdytojai (privačių miškų savininkai arba jų valdos nariai) ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra erdvinių duomenų sluoksnyje „Natura 2000“ miškuose“(šiuo atveju reikia kreiptis į saugomos teritorijos direkciją pažymos), miško valda ar jos dalis patenka į bent vieną iš erdvinių duomenų sluoksnyje PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtų plotų (miško savininkas gali iš karto, be saugomos teritorijos direkcijos pažymos, deklaruoti pažymėtą plotą jam priklausančioje miško valdoje) arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. Gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje esančioje valdoje ar jos dalyje turi būti nustatyta EB svarbos paukščių veisimosi vieta, vadovaujantis Paukščių direktyvos 2009/147/EB I priedu.

Primename, kad kompensacinė parama yra skiriama kasmet ir įsipareigojimų laikotarpis yra 1 metai.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija