Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Paraiškos biodujų gamybai – nuo liepos 1 d.

NMA
NMA
2022-06-20

© LŽŪKT nuotr.

Visą liepos mėnesį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos biodujų gamintojų paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę yra skirta 4 355 002 Eur.

Paraiškos renkamos tik elektroniniu būdu

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, bus renkamos liepos 1–29 d. ir galės būti teikiamos tik elektroniniu būdu – siunčiant elektroniniu paštu [email protected] arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) KPP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Paraiškos NMA galės būti teikiamos iki paskutinės paraiškų surinkimo dienos 24 valandos.

Remiamos biodujų gamybos veiklos

Pagal veiklą parama bus teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Svarbu, kad nurodytos biodujų gamybos veiklos atitiktų 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 36 arba 41 straipsniuose nurodytus atitinkamus reikalavimus. Pareiškėjas gali numatyti gaminti kelių rūšių biodujas, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.

Galimi paramos gavėjai

Parama pagal veiklą bus skiriama ūkininkams bei labai mažoms arba mažoms įmonėms.

Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti šį statusą išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Labai mažos įmonės gali tapti mažomis ir pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Pareiškėjo ūkis arba įmonės buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje, numatomas projektas taip pat turės būti vykdomas kaime. Teikiant paraišką taip pat svarbu, kad pareiškėjas užsiimtų gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste arba būtų sudaręs ne mažiau kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartį dėl mėšlo tiekimo. Pareiškėjui taikomi ir kiti reikalavimai, nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Paramos suma

Didžiausia paramos suma vienam projektui ir vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį negali viršyti 1 600 000Eur.

Priklausomai nuo veiklos:

  • didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio elektrinio galingumo 1 kW, kai iš biodujų gaminama elektros energija, negali būti didesnė kaip 3 100 Eur;
  • didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 m3 per valandą gaminamam biodujų kiekiui, gaminant tik biodujas, negali būti didesnė kaip 5 500 Eur;
  • didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 m3 per valandą gaminamam biometano kiekiui, gaminant biometaną, negali būti didesnė kaip 11 970 Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti:

  • kai pareiškėjas numato vykdyti biodujų gamybos iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamybos ir suspaudimo, degazuotojo substrato gamybos veiklas – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
  • kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybos, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose, veiklą:
  • Vilniaus apskrityje – 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
  • ne Vilniaus apskrityje – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Į didžiausią paramos sumą 2014–2020 metų laikotarpiui neįskaitoma paramos gavėjo parama, kurią jis gauna pagal kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas ir kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų, pateikusių paraiškas gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai bei, atsižvelgiant į gautų balų skaičių, sudaroma paraiškų prioritetinė eilė. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.

Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:

1. Perdirbamo mėšlo kiekis:

1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;

1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.

2. Mėšlo tiekėjų skaičius:

2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);

2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).

3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:

3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;

3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.

4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:

4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;

4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.

Pareiškėjų, kurie surinks vienodą balų skaičių, paraiškos bus vertinamos papildomai, reitinguojant pagal:

  • pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
  • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.