Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Galimybė importuoti pluoštines kanapes

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2014-02-25

Nuo šių metų sausio 1 d. fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pluoštinių kanapių produktų importo iš trečiųjų šalių licencijoms gauti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Importo licencijomis suteikiama teisė įvežti į Europos Sąjungos valstybę narę trijų rūšių pluoštinių kanapių produktus: sėjamąsias kanapes, žaliavines arba mirkytas (KN kodas 5302 10 00); kanapių sėklas, skirtas sėjai (KN kodas 1207 99 20); ne sėjai skirtas pluoštinių kanapių sėklas (KN kodas 1207 99 91). Minėti produktai gali būti importuojami tik iš trečiųjų šalių, t. y. ne iš Europos Sąjungos narių.

Licencijos gali būti išduotos tik nepriekaištingos reputacijos pareiškėjams

Asmuo, siekiantis gauti importo licenciją sėjamosioms kanapėms, žaliavinėms arba mirkytoms (KN kodas 5302 10 00), bei kanapių sėkloms, skirtoms sėjai (KN kodas 1207 99 20), turi pateikti NMA paraišką importo licencijai gauti, ketinamų importuoti pluoštinių kanapių produktų deklaraciją, kurioje nurodomi kanapių, iš kurių pagaminti ketinami importuoti produktai, veislių pavadinimai ir produktų naudojimo tikslas. Taip pat reikia pateikti produktų kilmės šalies atsakingos institucijos išduotą pažymą (sėklos sertifikatą), patvirtinančią, kad tetrahidrokanabinolio (THC) kiekis kanapėse neviršija 0,2 procento.

Asmeniui, ketinančiam įvežti ne sėjai skirtas pluoštinių kanapių sėklas (KN kodas 1207 99 91), turi būti suteiktas patvirtintojo importuotojo statusas. Šiam statusui įgyti pareiškėjas turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodyti kanapių veislių pavadinimai, ir prisiimti įsipareigojimą pristatyti pluoštinių kanapių tiekimo rinkai patvirtinimo dokumentus. Tik įgijusiam patvirtintojo importuotojo statusą asmeniui gali būti išduodama ne sėjai skirtų pluoštinių kanapių sėklų importo licencija. Pastarajai licencijai gauti pareiškėjas teikia nustatytos formos paraišką. Reikėtų paminėti, kad kiekvieno ketvirčio pradžioje kontroliuojama, ar patvirtintojo importuotojo statusą įgiję asmenys išlaikė nepriekaištingą reputaciją.

Pažymėtina, kad asmuo, importavęs ne sėjai skirtų pluoštinių kanapių sėklas, per 12 mėnesių nuo licencijos išdavimo dienos turi atlikti vieną iš šių operacijų:

  • atlikti veiksmus, dėl kurių kanapių sėklos tampa netinkamos sėjai (šlifavimas, spaudimas ir kita);
  • gaminant pašarus gyvūnams, kanapių sėklas sumaišyti su kitų rūšių sėklomis, kurių dalis mišinyje ne didesnė kaip 15 proc., o išimtiniais atvejais – ne didesnė kaip 25 proc., kai to reikalauja pagrindimą pateikęs patvirtintasis importuotojas;
  • kanapių sėklas reeksportuoti į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį.

Ne sėjai skirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimo operacijų atlikimą patvirtina NMA teikiamos panaudojimo ataskaitos. NMA patikrina pareiškėjo pateiktos informacijos tikslumą.

Paraiškos importo licencijai gauti priimamos NMA centrinėje buveinėje adresu: Blindžių g 17, Vilnius. Sudarius su NMA paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartį, paraiškas galima pateikti ir elektroniniu būdu.

Daugiau informacijos apie pluoštinių produktų importo licencijos išdavimo tvarką, reikalavimus pareiškėjams ir susijusius teisės aktus galite rasti NMA interneto svetainėje.