Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Pagrindiniai tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai

2023-08-03

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į pagrindinius pakeitimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Taisyklėse patikslinta, jog pareiškėjams, pateikusiems paraiškas vėlavimo laikotarpiu, t. y. nuo birželio 21 d. iki birželio 30 d., nebus taikomos vėlavimo sankcijos – tiesioginių išmokų už plotą suma nebus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Dalyvaujantiems kompleksinėje ekologinės sistemos veikloje „Augalų kaita“ nebelieka reikalavimo, auginant liucerną ar dobilus (kodai LIC, DOB) tame pačiame lauke ilgiau nei vienerius metus, jiems nuo antrųjų deklaravimo metų skirti ne mažiau nei 10 proc. pagal veiklą deklaruoto ploto. Pažymėtina, kad išlieka reikalavimas nuo antrųjų deklaravimo metų jiems skirti ne daugiau kaip 20 proc. pagal šią veiklą deklaruoto ploto.

Nurodyta, iki kada dalyvaujantys kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Tarpiniai pasėliai“ tarpiniams pasėliams negali naudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų:

  • įsėliui – nuo pagrindinių žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo dienos iki išlaikymo dirvoje termino pabaigos;
  • posėliui ir tarpiniams pasėliams per žiemą – nuo sėjos dienos iki išlaikymo dirvoje termino pabaigos.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal kompleksinės ekologinės sistemos veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“, nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. iki kitų metų kovo 15 d. pagal šią veiklą deklaruotuose plotuose turi taikyti žemės dirbimo be plūgo būdą. Taip pat taisyklėse apibrėžta, kad privalu išlaikyti dirvos dangą nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 15 d. ir nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų kovo 15 d., kaip nustatyta šeštame geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standarte „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“.

Patikslintas ekologinių sistemų „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ ir „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ reikalavimas – vykdant veiklas nuganyti arba nušienauti (nušienautą žolę būtina išvežti ar susmulkinti) plotus reikia bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.

Ekologinių sistemų „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ (I ekologinė sistema), „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ (II ekologinė sistema) ir „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ (III ekologinė sistema) reikalavimai papildyti nuostata, jog pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal I ekologinės sistemos veiklas „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ (I ekologinės sistemos veiklos) bei pagal II ir III ekologines sistemas, su tais pačiais gyvūnais negali dalyvauti ekologinėje sistemoje arba jos veikloje ir kartu ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“, taip pat pagal šias ekologines sistemas deklaruotuose plotuose negali ganyti ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“ dalyvaujančių ūkinių gyvūnų.

Taip pat pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal I ekologinės sistemos veiklas ir ekologinę sistemą „Gyvūnų gerovė“, turi nurodyti duomenis Ūkinių gyvūnų registre apie ganomus ūkinius gyvūnus ir ganymo pradžios bei pabaigos laikotarpius ne vėliau kaip iki spalio 1 d. (jei ūkiniai gyvūnai ganomi pievose).

Pareiškėjai, dalyvaujantys II ekologinėje sistemoje, Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki spalio 1 d. turi nurodyti duomenis apie sertifikuotų daugiamečių žolių plotų užskaitai pasirinktus ūkinius gyvūnus, nurodant kiekvieno ūkinio gyvūno ženklinimo ar mikroschemos numerį, ar bandos numerį (jei numeris suteikiamas tik bandai).

Atkreiptinas dėmesys, jog dalyvaujantiems ekologinėse sistemose ūkininkams valdoje panaudojus organines ar mineralines (neorganinės) trąšas, išskyrus neorganines antrinių augalų maisto medžiagų (kalcio, magnio, natrio, sietos) bei mikroelementines trąšas, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje reikia įvesti visų tręšiamų plotų duomenis apie einamaisiais metais panaudotas trąšas.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už trumpos rotacijos plantacinius želdinius kurui, gluosnių, tuopų ar baltalksnių (kodai GLU, TUO, BAL) plotuose privalo išlaikyti ne didesnį kaip 5 metrų atstumą (matuojamas tarp kamienų). Kitų atstumo reikalavimų pakeistose taisyklėse nebelieka. Trumpos rotacijos želdiniai turi būti kertami – gluosniai ne rečiau kaip kas 5 metus (anksčiau buvo kas 3 metus), o tuopos – ne rečiau kaip kas 8 metus (anksčiau buvo kas 6 metus).

Patikslintos Veiksmingumo ir efektyvumo metodikos taikymo kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ nuostatos: ekologiškai ūkininkaujantiems ne visame valdos plote pareiškėjams, siekiantiems dalyvauti kompleksinėje ekologinėje sistemoje, plotas, skirtas negamybinei veiklai, ekologinei sistemai ar žaliajam pūdymui, skaičiuojamas ekologiniams ir neekologiniams laukams kartu, tačiau ekologiniuose plotuose negalima pasirinkti dalyvauti ne daugiau nei dviejose gamybinėse veiklose.

NMA informacija