Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Parama – tik sąžiningiems jauniesiems ūkininkams

2024-06-20

Naujai besikuriantys ūkininkai iki birželio pabaigos dar gali kreiptis paramos pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Šios priemonės parama siekiama pritraukti naujus ūkininkus, palaikyti jaunųjų ūkininkų veiklą ir skatinti verslo plėtrą kaimo vietovėje. Tai viena populiariausių ir, deja, viena patraukliausių paramos priemonių asmenims, kurie stengiasi paramą gauti nesąžiningais būdais, apeidami teisės aktais nustatytus reikalavimus ir taip kliudydami sąžiningiems ūkininkams greitai ir efektyviai gauti paramą.

Paramos priemonė „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra laikoma viena rizikingiausių – remiantis 2022–2023 metų duomenimis, ją įgyvendinant buvo sukčiaujama daugiausia. Pastebima, jog sukčiauti bando tiek pavieniai subjektai, tiek galimai organizuotai veikiantys subjektai. Pastaroji pareiškėjų kategorija 2023 m. teikė paraiškas ypač aktyviai. Visi šie atvejai pagal kompetenciją buvo perduoti FNTT tolesniam stebėjimui ir analizei atlikti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

NMA primena – bandymai neteisėtai pasinaudoti paramos lėšomis yra nusikaltimas, už kurį baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.

NMA nuolat glaudžiai bendradarbiauja su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), kuri padedant NMA tiria galimus sukčiavimo atvejus, siekiant nustatyti veiklos, kuriai skirta parama, imitavimą, sąskaitų-faktūrų klastojimą ir kt. Pasitvirtinus sukčiavimo atvejams, parama ne tik neskiriama (susigrąžinama), tačiau projekto vykdytojui gresia ir baudžiamoji atsakomybė.

Kaip bandoma sukčiauti?

Nesąžiningą kai kurių pareiškėjų veiklą skatina noras savo naudai pakreipti paramos jauniesiems ūkininkams įgyvendinimo taisyklių nuostatas, kuriose nurodytas ilgas ir platus tinkamų finansuoti investicijų sąrašas, galimybė įsigyti naudotą žemės ūkio techniką, žemės sklypus, be to – labai patrauklus 100 proc. skiriamos paramos intensyvumas, 80 proc. dydžio avansas, o pažadėjus vykdyti ekologinę veiklą, perdirbti produkciją ir atitikti kitus atrankos kriterijus yra dar lengviau surinkti maksimalius projektų atrankos balus, taip užkertant kelią tikriesiems jauniesiems ūkininkams gauti paramos lėšas.

2023 m. buvo pateiktos 1 022 jaunųjų ūkininkų paraiškos, kuriose bendra prašoma dotacijų suma sudarė daugiau nei 61 mln. Eur, tuo tarpu paraiškų teikimo etapui buvo skirta 15 mln. paramos lėšų, todėl parama galėjo būti skirta tik mažiau nei 30 proc. paraiškų.

Atlikus visų 2023 m. pateiktų paraiškų analizę, identifikuota, kad galimai net 2/3 iš pateiktų paraiškų yra fiktyvūs projektai, o daugiau kaip 100 projektų (15 subjektų grupių) galimai buvo koordinuojami, siekiant imituoti veiklą, kuriai teikiama parama, ir gauti didelės vertės asmeninės naudos.

Tokie nesąžiningi pareiškėjai iš tolesnio vertinimo išstūmė dalį sąžiningai paramos siekiančių jaunųjų ūkininkų.

Didesnės rizikos veiklos ir investicijos

Remiantis 2023 m. surinktų paraiškų analizės rezultatais, nustatyta, jog labiausia paplitęs būdas nesąžiningai gauti šią paramą – imituoti pagal priemonę remiamą veiklą – pavyzdžiui, kai už paramos lėšas įsigytos ne visos investicijos, kai faktiškai nevykdoma paraiškoje nurodyta žemės ūkio veikla, kai sudaromi fiktyvūs sandoriai dėl žemės ūkio produkcijos pardavimo, paskolų, agrarinių paslaugų suteikimo, žemės ūkio paskirties sklypų pirkimo–pardavimo sandoriai su tarpusavyje giminystės ryšiais susijusiais, bendrus ūkius valdančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekiant gautas paramos lėšas bei investicijas panaudoti ne projekte numatytai žemės ūkio veiklai vykdyti, arba kitų (dažniausia stambesnių) ūkių naudai.

Identifikuotos tokios didesnės rizikos veiklos: daržininkystė (ypač moliūgų, cukinijų, smidrų auginimas), uogininkystė (ypač šermukšnių, serbentų auginimas), sodininkystė (ypač lazdyno ar graikinių riešutų auginimas), bitininkystė ir iš šios veiklos gautos produkcijos perdirbimas bei grybų, sliekų ir sraigių auginimas. Taip pat dažnai prie pagrindinės veiklos įtraukiama papildoma veikla (pvz., prie lazdyno riešutų auginimo įtraukiama ir grybų auginimo veikla), siekiant atitikti įgyvendinimo taisyklėse reikalaujamą valdos ekonominį dydį, tačiau papildoma veikla nėra realiai vykdoma, o tik imituojama, neretai klastojant ir produkcijos pardavimo sąskaitas-faktūras, atsiskaičius grynaisiais pinigais.

Didesnės rizikos investicijos yra žemės sklypų, naudotų lengvųjų automobilių (dažniausiai – M1 klasės), statybos darbų, statinių (modulinių ir kilnojamųjų statinių, pastatų, turinčių gyvenamojo namo požymių, konteinerių), registruojamos bei neregistruojamos naudotos technikos arba padargų (keturračių, ekskavatorių, greiderių, buldozerių), vandens valymo įrenginių įsigijimas ar gręžinių įrengimas.

Dažnai tokios investicijos įsigyjamos aukštesne nei rinkos kaina, jų kiekis bei našumas sunkiai suderinami su veiklos ar verslo logika, o kartais – iš viso neatitinka nei esamos situacijos ūkyje, nei ūkio potencialo. Taip pat pasitaiko atvejų, kai patikrų metu užfiksuojami ūkinei veiklai skirti, tačiau faktiškai – gyvenamosios paskirties požymių turintys statiniai.

Taip pat didesnis dėmesys yra ir bus skiriamas naujai kuriamiems gyvulininkystės ir augalininkystės ūkiams, jeigu jaunojo ūkininko tėvai vis dar ūkininkauja ir vykdo tą pačią veiklą.

Kaip nurodyta 2022 m. vykusio Europos Komisijos audito išvadoje: NMA turi sustiprinti tokių projektų identifikavimą bei kontrolę. Šiais atvejais NMA privalo nustatyti, ar jaunasis ūkininkas veiks arba jau veikia atskirai nuo tėvų, t. y. ar jis pats visapusiškai valdo savo ūkį ir yra atskiras ekonominis vienetas. Deja, kartais NMA tenka konstatuoti, jog jaunasis ūkininkas nėra tikrasis ūkio valdytojas ir naudos gavėjas. Tokiu atveju, parama neskiriama arba NMA tenka susigrąžinti jau išmokėtą paramą.

Pažymėtina, kad atvejai, kai tėvai ir vaikai veiklai vykdyti naudojasi ta pačia žemės ūkio technika ar dalinai naudojasi ta pačia infrastruktūra, savaime pažeidimu nelaikytini, tačiau laikoma, kad tai yra didesnio rizikingumo projektai, kurių atžvilgiu NMA privalo atlikti papildomus tikrinimo veiksmus.

Sustiprinta projektų kontrolė

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimo atvejams, 2024 m. paraiškų vertinimo metu nustačius, jog projektas rizikingas, bus teikiami papildomi klausimai, siekiant išsiaiškinti verslo plano ir investicijų pagrįstumą, kainas, pajamų šaltinius, išlaidas ir kitus aspektus. Taip pat jaunieji ūkininkai bus kviečiami pristatyti savo projektus NMA Projektų atrankos komisijoje. Ši praktika pirmą kartą buvo pritaikyta vertinant 2023 m. pateiktas paraiškas ir leido atskirti tikruosius ir netikruosius jaunuosius ūkininkus. Dažnu atveju pareiškėjai – netikrieji jaunieji ūkininkai – nesugebėjo pagrįsti verslo plano, nes nebuvo įsigilinę į numatytos vykdyti veiklos modelį, reikalingas investicijas, ilgalaikę strategiją ir kt. svarbius aspektus.

Priskyrus projektą rizikingų projektų grupei, jam vietoj bazinių 3 metų bus nustatomas 5 metų projekto kontrolės laikotarpis. Kadangi NMA negali iš anksto numatyti, kurie projektai rizikingi, 2024 m. paraiškos formoje pareiškėjų prašoma iš karto nurodyti 5 metų planuojamus projektų priežiūros rodiklius taip siekiama išvengti papildomo paklausimo ir paraiškos papildymo vertinimo metu.

Rizikingiems projektams taip pat bus nustatomi papildomi įsipareigojimai, susiję su finansinėmis operacijomis: turėti atskirą sąskaitą finansų įstaigoje, per kurią vykdomos visos su projektu susijusios buhalterinės operacijos; su mokėjimo prašymu pateikti pareiškėjo bei susijusių asmenų finansų įstaigos sąskaitų išrašus; grynaisiais pinigais atliekamas ūkinės operacijas užregistruoti apskaitos registruose ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo; grynuosius pinigus, gautus už parduotą produkciją ir suteiktas paslaugas, įnešti į sąskaitą vėliausiai kitą darbo dieną.

Svarbu pažymėti, jog 2024 metais teikiant paraiškas numatytas ir papildomas reikalavimas fiziniams asmenims – užtikrinti, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos per metus bus ne mažesnės nei 12 paraiškos pateikimo metais galiojusių minimalių mėnesinių algų (MMA). Pavyzdžiui, šiuo metu MMA yra 924 Eur, metinės pajamos turi sudaryti ne mažiau kaip 11 088 Eur. Be to, gautos produkcijos perdirbimas bus galimas tik savame ūkyje, t. y. nebebus galima įsigyti atitinkamos paslaugos iš kitų subjektų.

Gali prisidėti ir visuomenė

Prie skaidraus ir tikslingo paramos lėšų naudojimo savo ruožtu kviečiami prisidėti ir gyventojai. Apie asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus galima informuoti „Pasitikėjimo linijos“ telefonu +370 (5) 260 7901 ir kitais NMA svetainėje, skiltyje Pasitikėjimo linijanurodytais būdais.

Visos nurodytos sukčiavimo užkardymo priemonės taikomos tam, kad kuo daugiau paramos atitektų tikriesiems ūkininkams, o nesąžiningais būdais paramą norintys gauti pareiškėjai būtų nuo to atgrasyti dar ankstyvoje paraiškų teikimo ir administravimo stadijoje. NMA ir toliau ieškos tikruosius ūkininkus palaikančių metodų – be jau minėtų būdų tramdyti sukčiautojus, bus stiprinamas glaudus ir aktyvus bendradarbiavimas su jaunuosius ūkininkus vienijančioms organizacijomis, siekiant užtikrinti šio sektoriaus skaidrumą ir skatinant ūkininkauti sąžiningus jaunuosius ūkininkus.

NMA informacija