Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Svarbiausi akcentai siekiantiems ES paramos trumposioms maisto tiekimo grandinėms

Jolanta Dalia Abarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos redaktorė
2023-01-20

Vasario pradžioje bus renkamos paraiškos trumposioms maisto tiekimo grandinėms remti. Ką reikia žinoti? Į klausimus atsako LŽŪKT paslaugų ir produktų valdymo specialistas Mindaugas Mižutavičius (nuotr.).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą, o koks paramos intensyvumas?

Paramos intensyvumas − 60 % , o 100 % taikoma projekto bendroms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, jei veikla susijusi su trumposios tiekimo grandinės plėtra.

Kokios sumos gali tikėtis pareiškėjai ir nuo ko ji priklauso?

Didžiausia paramos suma – 150000 Eur nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių. Reikia paminėti, kad šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams.

Jeigu projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur, o didžiausia suma – iki 250 000 Eur.

Iki 700 000 Eur gali tikėtis pareiškėjai, kurie numato kurti regioninio lygmens logistikos centrą naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur.

Jeigu kuriamas regioninio lygmens logistikos centras vykdant statinių statybą ir rekonstravimą, ar atliekant kapitalinį remontą, didžiausia suma – iki 1 500 000 Eur. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur.

Kurie kriterijai svarbūs renkant prioritetinius balus?

Kaip jau minėjau – svarbus grandinės dalyvių skaičius, prekybos būdas. Daugiau balų numatyta pasirinkusiems tiesioginį produktų pristatymą vartotojams, pardavimus ūkiuose, naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimą. Bus atsižvelgiama ir į tai, ar bent vienas projekto grandinės dalyvis yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys. Svarbus ir suplanuotų prekybos vietų skaičius, rinkai tiekiamų skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų skaičius. Balai pridedami ir tuomet, jei projektas įgyvendinamas be tarpininkų.

Kas gali pretenduoti į paramą? Ko reikalaujama iš pareiškėjų?

Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti ne trumpiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo dienos veikiantys fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Tik jų pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.

Pretenduoti į paramą gali ir privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara arba užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu. Jų žemės ūkio veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo ir partnerių veiklos pajamų.

Pareiškėjais ir partneriais gali būti ne trumpiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo dienos veikiantys fiziniai ir (ar) juridiniai (atitinkantys MVĮ reikalavimus) asmenys.

Akcentuotina, kad pareiškėjų ir partnerių užsiimančių žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo ir partnerių veiklos pajamų.

Pareiškėjais ir partneriais taip pat gali būti privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba).

Jei paramos sieks viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, jie gali būti tik partneriais ar tarpininkais ir turi veikti žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Daugiau nei pusės projekto grandinės dalyvių, užsiimančių žemės ūkio produktų gamyba, valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 8000 Eur.

Svarbu žinoti, kad pareiškėjai iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo turi sukurti ne mažiau kaip 1 mažmeninės prekybos vietą ir (arba) realizavimo vietą, susijusią su projekto veikla, ir išlaikyti ją kontrolės laikotarpiu.

Visų projekto grandinės dalyvių užaugintos ir (arba) pagamintos produkcijos realizuojamas kiekis per pirmus metus nuo prekybos ir (ar) realizavimo vietos įkūrimo turi būti ne mažesnis kaip 5000 kg. O įsteigus regioninio lygmens logistikos centrą,produkcijos realizuojamas / tiekiamas į logistikos centrą kiekis per pirmuosius metus nuo įsteigimo turi būti ne mažesnis kaip 15 000 kg. Paskesniais metais kiekis laipsniškai didinamas.

Yra ir daugiau reikalavimų, į kuriuos atidžiai įsigilinę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose verslo ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai. Kviečiu su jais pasitarti. Paraiškos renkamos nuo 2023 m. vasario 1 d. iki balandžio 3 d. Laiko yra, tik atidėlioti nereikėtų. Juk sėkmė lydi iš anksto apgalvotus sprendimus.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Jolanta Dalia Abarienė