Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Teikite paraiškas galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės tvarių investicijų ūkiui modernizuoti

LŽŪKT informacija
2023-07-24

Kreipkitės paramos dotacijai ar lengvatinei paskolai gauti, jei norite gerinti gyvūnų gerovę, diegti oro kokybę gerinančias technologijas ar gaminti biodujas. Visais paramos klausimais kviečiame tartis su LŽŪKT rajonų biurų konsultantais.

NMA informuoja, kad nuo rugpjūčio 1 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Kvietimui numatyta skirti 15 mln. Eur: 10 mln. Eur dotacijoms ir 5 mln. Eur lengvatinėms paskoloms.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškos bus priimamos iki rugsėjo 29 d., tačiau ne ilgiau, nei bus pasiekta paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma.

Paramos formos ir remiama veikla

Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką gauti tik dotaciją; gauti dotaciją ir lengvatinę paskolą; gauti tik lengvatinę paskolą.

Kas remiama:

Pagal Priemonę remiami galvijininkystės (pieninės, mėsinės), kiaulininkystės, paukštininkystės subsektoriai, kurie siekia:

 • Ūkyje diegti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančias bei oro kokybę gerinančias technologijų (ŠESD).
 • Gaminti biodujas iš gyvulininkystės ūkyje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų (biodujų jėgainės).
 • Investuiti į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų (Gyvūnų gerovė).

Pareiškėjas kvietimo laikotarpiu gali pateikti vieną paramos paraišką, kurioje privalomai turi būti numatyta ŠESD veikla ir papildomai Biodujų jėgainės ir (arba) Gyvūnų gerovės veikla. Vykdantiems Gyvūnų gerovės veiklą pagal paukštininkystės subsektorių parama skiriama tik už vištų dedeklių, dedeklinių vištaičių ir broilerių subsektorius.

Svarbu: paraiškų teikimo terminas gali keistis

Paramos paraiškos priimamos iki paramos paraiškų priėmimo termino, numatyto paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje, pabaigos, t. y. 2023 m. rugsėjo 29 d., tačiau ne ilgiau, nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinėms paskoloms skirta lėšų suma.

Pasiekus paramos paraiškų priėmimo etapui skirtą lėšų sumą (dotacijoms arba lengvatinei paramai) paramos paraiškų priėmimas stabdomas tokia tvarka:

 • NMA, nustačiusi, kad yra pasiekta paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma, kitą darbo dieną apie šį faktą paskelbia NMA interneto svetainėje www.nma.lt ir informuoja Žemės ūkio ministeriją. Informaciniame pranešime apie paraiškų priėmimo stabdymą nurodomas galutinis paraiškų priėmimo momentas (data, valanda), kuris negali būti vėlesnis nei tos pačios dienos 23.59 val.
 • Paraiškos, pateiktos nuo informacinio pranešimo paskelbimo iki jame nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, yra priimamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Paraiškos, pateiktos po informaciniame pranešime nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, nepriimamos ir nevertinamos.

Tuo atveju, kai pasiekus paramos paraiškų priėmimo etapui skirtą lėšų sumą (dotacijos forma) paraiškų priėmimas gauti dotaciją arba gauti dotaciją ir lengvatinę paskolą stabdomas, pareiškėjai ir toliau, t. y. iki paramos paraiškų priėmimo pabaigos datos, gali teikti paraiškas gauti tik lengvatinę paskolą.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

 • fiziniai asmenys, vyresni negu 18 metų amžiaus, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka ir savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Vyriausybės nutarimo nustatyta tvarka;
 • juridiniai asmenys, kurie savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą (pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas).

Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-iais), nepriimamos.

Paramos suma ir intensyvumas

Didžiausias dotacijos dydis:

 • kai vykdoma tik ŠESD veikla – iki 200 tūkst. Eur;
 • kai vykdomos privalomoji ŠESD veikla ir papildomai Biodujų jėgainių veikla – iki 800 tūkst. Eur;
 • kai vykdomos privalomoji ŠESD veikla ir papildomai Gyvūnų gerovės veikla – iki 900 tūkst. Eur;
 • kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla bei papildomai vykdomos Biodujų jėgainių ir Gyvūnų gerovės veiklos – 1,5 mln. Eur.

Didžiausias lengvatinės paskolos dydis ­– 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

 • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos pagal Priemonę pirmą kartą, kurie atitinka Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas didinamas 15 procentinių punktų.

Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai

Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Jei duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

Pagal Priemonę pateiktų paramos paraiškų, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 79 straipsnio 1 dalimi, atrankos vertinimas neatliekamas, o paraiškos vertinamos pagal tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, nurodytus Taisyklių VI skyriuje.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei:

 • paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklėse;
 • projektas atitinka Taisyklėse nurodytą (-us) bendrosios žemės ūkio politikos tikslą (-us), įgyvendinant projektą bus prisidedama prie Taisyklėse nurodytų nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo bei bus pasiekti projekte nurodyti rezultatai;
 • užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų supirkimu (taikoma tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems savo narių valdose pagamintą ir (arba) užaugintą produkciją), ir (arba) perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo; pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų supirkimo (taikoma tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems savo narių valdose pagamintą ir (arba) užaugintą produkciją), ir (arba) perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimo rinkai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų;
 • jo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), yra ne mažesnis kaip 30 001 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • jis gamina Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytus produktus (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) ir (ar) apdoroja, ir (ar) perdirba valdoje (-ose) pagamintus produktus; apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas (parama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojantiems iš savo narių jų valdose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, perdirbantiems iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuojantiems iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, veiklai vykdyti teikiama, jei produktai yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktai (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus).

Parama neteikiama, jeigu:

 • vadovaujantis ES teisės aktais ir žemės ūkio ministro tvirtinama Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, nustatoma, kad sąlygos gauti paramą buvo dirbtinai sukurtos;
 • pareiškėjas turi finansinių sunkumų (pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas).

Papildomos tinkamumo sąlygos besikreipiantiems dotacijos bei dotacijos ir lengvatinės paskolos:

 • projektas turi atitikti bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus;
 • pareiškėjas turi būti įgyvendinęs ankstesnį projektą (t. y. pateikęs galutinį mokėjimo prašymą) pagal SP intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“;
 • pareiškėjas turi atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes, nustatytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos (jeigu paraiškų priėmimas nebuvo sustabdytas anksčiau).

Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu [email protected], turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Per įgaliotą asmenį paraiška gali būti pateikta tik iškilus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti įrodomos dokumentais.

Pagal NMA informaciją

Nuotrauka iš ūkininkės Daivos Gužauskienės asmeninio archyvo