Kovo 05 d., antradienis | 24

Ūkio modernizavimas suteikia konkurencinį pranašumą ir padeda užtikrinti ilgalaikį tvarumą

LŽŪKT informacija
2022-03-29

© LŽŪKT nuotr.
KPP priemonė „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ yra viena populiariausių paramos priemonių, kuria jau pasinaudojo beveik 10 tūkst. Lietuvos ūkininkų, įgyvendinusių projektų už beveik 400 mln. eurų. Prisijunkite ir jūs. Paramos gali kreiptis ūkininkai, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius, didinti pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos arba imtis didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybos. Paraiškos renkamos iki balandžio 29 d.

Paraiškas paramai gali teikti:

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.

Remiami žemės ūkio sektoriai

Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių – parama augalininkystės sektoriui nenumatyta. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

 • pieninei galvijininkystei skirta 19 408 690 Eur;
 • mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, skirta 1 055 128 Eur;
 • kiaulininkystei skirta 6 200 000 Eur;
 • paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, skirta 5 725 000 Eur;
 • sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei skirta 3 713 181 Eur.

Pažymėtina, kad bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės. Skirtingiems žemės ūkio sektoriams taikomi nevienodi projektų atrankos kriterijai..

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Žinotina, kad paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną remiamą veiklą ir tik pagal vieną iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių.

Paramos dydis ir intensyvumas:

 • didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;
 • 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, negali viršyti 900 000 Eur;
 • susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 1 300 000 Eur.

Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.

Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai Agentūrai turi būti pateikiami užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Turite klausimų?

Apsvarstykite savo galimybes. Jei turite klausimų daugiau nei atsakymų, norite įvertinti ūkio galimybes gauti paramą, pasikonsultuoti, kviečiame užsukti į jums artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Agroakademija.lt rekomenduoja pasiklausyti

Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama

Pagal NMA, LŽŪKT informaciją